תקנות התעבורה החדשות לקציני הבטיחות

חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים

 

579. הגדרות

בחלק זה -

"מפעל" - כל אחד מאלה:

(1) מיזם, עסק, תאגיד או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל, כלי רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב':

 

טור א'

טור ב'

(א)

רכב נוסעים פרטי, רכב עבודה או רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג (לרבות רכב החכר או השכרה), גרורים לטרקטורים ואחרים עד משקל כולל מותר 3,500 ק"ג, אופנועים, טרקטורים (כולל טרקטורונים ורכב שטח) ומכונה ניידת. 

40

(ב)

אמבולנס, מונית בבעלות אדם יחיד או תאגיד, רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה, רכב מסוג 2M(3500-5000 ק"ג) למעט אוטובוס ומונית בקו שירות, גרור או נתמך שמשקלו הכולל המותר מעל 3500 ק"ג, רכב מסחרי (מסוג 2N) שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 12,000 ק"ג ורכב להסעת נוסעים מסוג M3.

20

(ג)

חלקם מהסוג שבפסקה (א) וחלקם מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר

20

(ד)

מונית הפועלת בקו שירות ואוטובוס.

1

 

(2) (א) בעל רישיון מוביל כמשמעותו בפרק השני לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 (להלן – תקנות שירותי הובלה):

(ב) "משרד להסעות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985; ולמעט רכב השכרה מסוג M.

(ג) רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס.

"בעל מפעל" - לרבות מנהל, שותף או מי שבידו השליטה על המפעל;

"הרשות" - מי שנתמנה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות לענין חלק זה, וכולו או מקצתו;

"קצין בטיחות" - אדם שהרשות הסמיכה אותו לקצין בטיחות לפי חלק זה בכתב הסמכה;

"כתב הסמכה" - תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות לפי חלק זה;

"כלי רכב" - רכב מנועי, גרור ונתמך, למעט רכב שאינו חייב ברישוי ורישום לפי פקודת התעבורה אלא אם כן הרכב הוא מסוג מכונה ניידת הרשומה לפי חוק רישום ציוד הנדסי;

"משרה מלאה" – 5 או 6 ימים בשבוע בהתאם למספר ימי העבודה, כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה הנהוגים במפעל;

"רכב החכר" – רכב שנרשמו ברישיונו המילים "השכרה- החכר";

"רכב השכרה" – רכב שנרשמה ברישיוניו המילה "השכרה";

"שירותי בטיחות" – פיקוח על סדרי העבודה הבטיחותיים במפעל לפי חלק זה;

"תאונת דרכים" – אירוע שבו היה מעורב כלי רכב במהלך נסיעה או חניה שכתוצאה ממנו נגרמה פגיעה באדם, בבעל חיים או ברכוש.

 

580. העסקת קצין בטיחות

(א) בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רישיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו באישור הרשות לפי תקנה 584א.

(ב) קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, ובעל מפעל לא יעסיק קצין בטיחות במפעלו בכל תפקיד זולת קצין בטיחות.

(ג) הרשות רשאית, בתנאים שתקבע, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד לפי תקנה 584ב.

(ד) מתן השירותים של קצין בטיחות במפעל יהיה בהיקף משרה ביחס למספר כלי הרכב בהתאם לקבוע בתוספת ה-15, והרשות רשאית לקבוע למפעל הסדרי פיקוח פחותים מהקבוע בתוספת זו אם מתקיימים לגביו אחד או יותר מאלה ובלבד ששיעור ההפחתה כאמור בהיקף המשרה של קציני הבטיחות למפעל לא יעלה על 40% מהנקוב בתוספת:

(1) בבעלות המפעל או בהחזקתו מוסך מורשה כמפורט בתקנה 585(א)(13);

(2) המפעל הוא בעלים או מחזיק של בית ספר לנהיגה בעל רישיון לפי סעיף 15 לפקודה.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) ובתוספת ה-15, לגבי רכב השכרה ורכב החכר מסוג 1Mשבבעלות מפעל שהוא משרד להסעות בעל רישיון לשירות השכרת רכב, ושנמצא בחזקת המפעל, מתן השירותים של קצין הבטיחות יהיה בהיקף משרה של קצין בטיחות אחד לכל מספר של נהגים עד 250. לעניין זה "משרד להסעות" – כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב).

 

581. חובת הודעה

(א) בעל מפעל יודיע לרשות בכתב על סיום קבלת שירותי בטיחות מקצין בטיחות במפעלו 30 יום לפחות לפני הסיום, או מייד עם היוודע לו דבר סיום קבל השירותים, לפי המוקדם מביניהם; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטיו של קצין הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו.

(ב) בעל מפעל יודיע בכתב לרשותעל איקבלת שירותי בטיחות בשל היעדרות של קצין הבטיחות העולה על  30ימים ויודיע מי קצין הבטיחות שיחליפו במפעל בתקופת ההיעדרות כאמור.

)ג)קצין בטיחות יודיע בכתב לרשות על הפסקת מתן שירותי בטיחות למפעל30 ימים לפני סיום תפקידו, וכן

יודיע על היעדרות העולה על30 ימים; בלי לגרוע מהאמור בכל תקופת היעדרות יוודא בעל המפעל כי הסדרי הבטיחות מתקיימים כתקנם בתקופת היעדרותו של קצין הבטיחות.

)ד)הודיע בעלמפעל א וקצין בטיחות על סיום מתן שירותים מקצין הבטיחות כאמור בתקנה זו, תבטל הרשות את האישור שנתנה לבעל המפעל לפי תקנה584 א.

 

582. מתן כתב הסמכה

(א) לא ינתן כתב הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

(1) הוא סיים לפחות שתים עשרה שנות לימוד לפחות;

(2) הוא תושב ישראל.

(3) הוא עסק במשך שלוש שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות וכן בידיו תעודת הנדסאי מכונות בעל התמחות לרכב או תעודת טכנאי מכונות רכב או סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה, או שהשלים קורס מקביל שאישרה הרשות;

(4) הוא בעל רישיון נהיגה דרגהC1 ומעלה, ונוסף על כך עבר בהצלחה מבחן עיוני לרישיון נהיגה מדרגה זו ומעלה בתקופה של שישה חודשים קודם למועד הגשת הבקשה למתן כתב הסמכה והמציא לרשות אישו רעל כך;"

(5) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב.

(6) סיים בהצלחה קורס לקציני בטיחות, מאושר על ידי הרשות ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה;

(7) עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי הרשות.

(8) עמד בהצלחה במבחן אישיות לקציני בטיחות שאושר על ידי הרשות.

)ב) לא יתקבל אדם לקורס קציני בטיחות כאמור בתקנת משנה )א)(6) אלא אם כן הוכיח להנחת דעת הרשות עמידה בהוראות תקנות משנה )א)(1)עד (3).

)ג)עמד המבקש בתנאים המפורטים בתקנת משנה(א),רשאית הרשות לתת לו כתב הסמכה בהתאם לדרגה של רישיון הנהיגה שבידיו ובלבד שהשלים את ההכשרה המתאימה לאות הדרגה.

)ד) על קצין הבטיחות לעבור השתלמות מקצועית, שתוכנה אושר על ידי הרשות, אחת לשנה, וכן לעבור כל השתלמות מקצועית נוספת כפי שתורה לו הרשות.

 

583. מתן אישור

הרשות רשאית ליתן בנסיבות מיוחדות אישור לשמש קצין בטיחות גם אם המבקש אינו בעל כתב הסמכה בתנאי שיוכיח להנחת דעתה כל אחד מאלה:

(1) התקיימו במבקש הוראות פסקאות (1) עד (5) ו-(8) לתקנה 582;

(2) הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות באישור.

 

583א. תקופת תוקף כתב ההסמכה

(א) הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים.

(ב) קבלתכתבהסמכהאוחידושוייעשובידימבקשכתבההסמכהאובעל כתבהסמכה,לפיהעניין,בכפוףלתשלוםאגרהכמפורטבפרט11 בחלקא'לתוספת הראשונה,ובלבדשהואמקייםאתכלהוראותתקנה582.

 

584. מינוי ועדת הסמכה

(א) הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות שמתפקידה להמליץ בפני הרשות;

(1) על תכניות לימודים כאמור בתקנה 582(6) ותכנית בחינות כאמור בתקנה 582(7);

(2) על תכנית להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של קציני בטיחות;

(3) על הסמכת קציני בטיחות כאמור בחלק זה11

(4) כל מתן פטור מהוראות תקנה 582(1) ו-(3), כולם או חלקן, לצורך הסמכת קצין בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש.

(5) על הוראות נוהל והדרכה הנוגעות לתחילת עבודתו של קצין הבטיחות במפעל.

(א1) ועדת ההסמכה תשמש גם כועדה מקצועית שמתפקידה להמליץ בפני הרשות בענינים הנוגעים לתפקודו המקצועי של קצין הבטיחות, ובענינים הנוגעים לתקנה 15ב.

(ב) הועדה תהיה בת ששה חברים שהם:

(1) שלושה נציגים של משרד התחבורה ובהם היושב ראש;

(2) נציג אחד של משטרת ישראל;

(3) שני נציגים של הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של קציני בטיחות.

(ג) ועדת ההסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג אחד מכל אחד מן הגופים המרכיבים את הועדה לפי תקנת משנה (א).

(ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות; במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של היושב-ראש, ובהיעדרו - דעתו של נציג משרד התחבורה.

(ה) הועדה תודיע לרשות בכתב את המלצותיה.

 

584א. אישור למתן שירותי בטיחות ולקבלתם

)א) בעל מפעל לא יקבל שירותי בטיחות מקצין בטיחות אלא אם כן ניתן לו אישור לכך מהרשות, וקצין בטיחות לא ייתן שירותי בטיחות למפעל אלא אם כן ניתן לו אישור לכך מהרשות, זאת לאחר שמצאה כי מתקיימות הוראות חלק זה.

)ב) לשם קבלת אישור כאמור בתקנת משנה)א),יגיש בעל המפעל לרשות בקשה בכתב ויכלול בה פרטים אלה:

 1. שםהמפעל, כתובתו ומספר מזהה שלו;
 2. מספר כלי הרכב במפעל וסוגם, והמקום שממנו הםפועלים;
 3. רישיון הנהיגה שברשות קצין הבטיחות המתאים לסוגי דרגות רישיון הנהיגה הנדרשות לכל כלי הרכב שבמפעל;
 4. היקף הימים והשעות שבהם מבקש המפעל לקבל שירותי בטיחות מקצין הבטיחות;
 5. הסכמיםשלבעלהמפעלאושלקציןהבטיחות עםרשותהרישוילענייןקבלתמידעלפיתקנה585 ב)ג).

)ג) הרשות רשאית לתת אישור כאמורבתקנת משנה(א), ולהתנותו בתנאים.

)ד) אישור לקבלת שירותי בטיחות לפיקוח על כלי רכב המוביל חומרים מסוכנים או למתן שירותים כאמור, יינתן רק לגבי שירותי בטיחות של קצין בטיחות שברשותו תעודת הסמכה לשמש אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים לפי תקנה12 לתקנות שירותי הובלההתשס"א2001-.

)ה) ניתן אישור לפי תקנהזו יחזיקו בעל המפעל וקצין הבטיחות, באופן מקוון, רשימות של מספרי הרישוי של כלי הרכב שבאחריות אותו קצין בטיחות; קצין הבטיחותיפקח על  כלי הרכב במפעל הכלולים ברשימות אלה.

 

584ב. אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי

)א(הרשות רשאית לאשר לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות למפעל בחלק מימי הפעילות במפעל וכן לאשר לו לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף כאמור בתקנה ׁׁׁׂׂ580ׁׁׁׁׁׁׁׁ ׁׁׁׁׁׁׁׁׁ(ג) בהתחשב בין השארבמספר כלי הרכב במפעל ובסוגיהםבפריסה הגיאוגרפיתשלפעילות המפעל, באמצעים העומדים לרשותו לצורך מתן שירותי הבטיחות במפעל ובזמן הפנוי העומדלרשותו כמפורט בתוספת החמש עשרה.

)ב) לשם קבלת אישור כאמור בתקנת משנה)א) יגיש קצין הבטיחות לרשות בקשה בכתב ויכלול בה פרטים אלה:

(1) שם המפעל, כתובתו ומספר מזהה שלו;

(2) סוג רישיון הנהיגה שברשותו;

(3) מספר כלי הרכב במפעל, סוגם והמקום שממנו הם פועלים;

(4) פירוט המפעלים שבהם הוא מבקש לתת שירותי בטיחות והיקף הימים והשעות של מתן השירותים בכל מפעל;

(5) הזמן המוקדש לעבודה נוספת בעסק או במשלח יד במהלך השבוע.

)ג) על אף האמור בתקנת משנה)א) לא יינתן אישור לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף, אם ניתן לו אישור לשמש קציןבטיחות במשרה מלאה במפעל.

 

585. תפקידי קצין בטיחות

(א) אלה תפקידי קצין בטיחות:

(1) לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה (להלן - דיני התעבורה);

(2) לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;

(3) לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ותקינותו של רכב בתחום המפעל;

(4) לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה (1) יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה;

(5) להדריך את הנהגים כאמור בפסקה (1) בעניני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני התעבורה;

(6) להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב;

(7) להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו;

(8) לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות.

(9) בלי לגרוע מתקנה585 א, לפקח על כך שרישיון הנהיגה של הנוהג ברכב של המפעל בתוקף ומתאים לסוג הרכב שבו הוא נוהג כלהלן:

)א) לגבי נוהג המועסק בתפקיד נהג-  בכל תקופת העסקתו;

)ב) לגבי נוהג אחר מהאמור בפרט (א)- עם קבלת הרכב לידי ולראשונה;

     (10) לפקח על כך שרישיון המוביל כמשמעותו בפרק השני לתקנות שירותי הובלה שניתן לגבי רכב           של המפעל בתוקף;

     (11) לקיים פגישות אישיות עם אדם שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב             נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלו אחת לשלושה חודשיםו לתעד את תוכנן בכתב;

     (12) לוודא את ביצוען של הדרכות מקצועיות לפי תקנה587 ב)ח) ולהודיע על ביצוען לרשות;

     (13) לפקח על כך שהרכב יתוקן רק במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף127 לחוק רישוי שירותים                  ומקצועות בענףהרכב, התשע"ו2016-, בנוגע לפעולות המחייבות טיפול במוסך בהתאם לסעיף128          לחוק האמור;

     (14) לבצע, אחת לחודש, בדיקת תקינות המערכות שבאוטובוס, ברכב ציבורי, וברכב מסחרי החייב            ברישיון מוביל, ולוודא את קיום המסמכים הנדרשים לגבי כל אחד מהם, הכול כמפורט בטופס                  המתאים  לסוג הרכב כפי שמובא בחלקג' בתוספת השלוש עשרה ולמלא אותווזאת לאחר שנערכה          לרכב בדיקת תקינות על ידי קצין הבטיחות או על ידי מוסך כמפורט בפסקה (13)או על ידי מכון רישוי        בהתאם לצורכי הבדיקה הנדרשת, ובתום הבדיקה יאשר בחתימתו על גבי רישיון ההפעלה או רישיון          המוביל, לפי סוג הרכב, את תקינותה רכב;

      (15) לבצע בדיקת תקינות מערכות לרכב אחר מזה שפורט בפסקה(14) ולוודא את קיום מסמכיו,              ולמלא את הטופס המתאים לסוג הרכב כפי שמובא בחלק ג בתוספת השלוש עשרה, וזאת בפרקי            הזמן האלה:

)א) לגבי רכב, למעט רכב השכרה ורכב החכר, אשר נמצא בחצר משרד להסעותכהגדרתו בתקנה579 , בעל רישיון לשירות השכרת רכבאחת לשישה חודשים;

)ב) לגבי רכב השכרה ורכב החכר אשר נמצא בחצר משרד להסעות, כהגדרתו בתקנה,579 בעל רישיון לשירות השכרת רכב- אחת לשלוש שנים;

)ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לגבי רכב שגילו מעל שלוש שנים - אחת לשלושה חודשים;

      (16) לבדוק את דיסקות הטכוגרף המותקנות ברכב, לפענח ולטפל בחריגות כדי לפקח על שעות              הנהיגה והמנוחה ועלמהירות הנסיעה של הנהגים במפעל, לתעד את פענוח הדיסקות וכן לתעד את          הדיסקות המעידות על החריגות, ולשמור את התיעוד האמור במשרדו במשך180 ימים לפחות;

      (17) לערוך תיעוד בדבר ביצוע ההמלצות בנושאי בטיחות שמסר לבעל המפעל לפי                                תקנות587  ו-587 ולדווח לרשות על איביצוען;

      (18) לערוך תחקיר פנימי במפעל בנוגע לתאונות דרכים והפקת לקחים, במקרים שבהם נגרם נזק            לכלי רכב או לאדם ולבצע מעקב אחרי ישומם; ואולם לא יבוצע תחקיר פנימי כאמור בנוגע לתאונה            שבה נגרם נזק לאדם, אלא אם כן פנה קצין הבטיחות בכתב אל הקצין הממונה על החקירה במשטרת        ישראל בבקשה לביצוע תחקיר כאמור, והקצין אישר בכתב את עריכתו; אימתן מענה מהקצין                  הממונה על החקירה  בתוך21 ימים ממועד קבלת הבקשה במשטרה, ייחשב כהסכמה מטעמו                  לעריכת התחקיר;

      (19) להכין הוראות נוהל לבטיחות פרטניות לפעילות כלי הרכב במפעל;

      (20) לפעול בהתאם להנחיות הרשות והוראותיה ולמלא את תפקידו לפי כל דין.

      (21) לדווח לבעלהמפעל, אחת לרבעון, על ריכוז המידע הנמצא בידו לפי חלק זה לתקנות, ובכלל זה         על הנהגים וכלי הרכב במפעל.

 

585א. בדיקת רישיונות ומידע תעבורתי

 (א) נוסף על האמור בתקנה 585, אם התקיימו התנאים המנויים בתקנה 585ב, קצין בטיחות במפעל –

(1) יבדוק לגבי מי שמיועד להיות מועסק במפעל בתפקיד נהג או מועסק במפעל בתפקיד כאמור, את פרטי רישיון הנהיגה שלו וכן את המידע התעבורתי הנוגע אליו;

(2) ייתן לבעל המפעל, על יסוד בדיקתו כאמור בפסקה (1), המלצה מנומקת אם להעסיקו או אם להמשיך להעסיקו כנהג, לפי העניין, ויציג לפניו את ממצאי הבדיקה שערך לפי פסקה (1);

(3) יבדוק לגבי מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב של המפעל, את פרטי רישיון הנהיגה שלו.

(ב) אם מצא כי רישיון הנהיגה של נהג כאמור בפסקה (1) או (3) בתקנת משנה (א) אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג, יודיע לנהג כאמור בפסקאות האמורות על הממצא, וכן ידווח על הממצא לבעל המפעל.

(ג) דיווח קצין הבטיחות לבעל המפעל ברישיונו של נהג אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג כאמור בתקנה משנה (ב), לא יעסיק אותו בעל המפעל או יחדל מלהעסיק אותו בתפקיד של נהג, לפי העניין, ולא יתיר לו לנהוג ברכב של המפעל, ובלבד שבטרם יעשה כן ייתן בעל המפעל לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו לגבי תוקף הרישיון או לגבי התאמת רישיונו לנהיגה ברכב כאמור, לפי העניין; אין באמור בתקנת משנה זו כדי למנוע מבעל המפעל להעסיק נהג או להעמיד לרשותו של אדם רכב של המפעל, מסוג אשר לפי פרטי רישיון הנהיגה שלו יש לו רישיון נהיגה תקף ומתאים לנהיגה ב'.

(ד) קצין בטיחות העומד לרשותו של בעל רישיון מוביל או המועסק אצלו במתן שירותי פיקוח כאמור בתקנות 2 ו-3 לתקנות שירותי הובלה, יבדוק את פרטי רישיון הנהיגה ומידע תעבורתי של מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב המסחרי שלגביו ניתן רישיון המוביל ואשר לבעלו של אותו רישיון קצין הבטיחות נותן שירותי פיקוח או שוקל להתקשר עמו למתן שירותים כאמור; מצא קצין הבטיחות כי רישיון הנהיגה של נהג כאמור אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב שבאמצעותו הוא מבצע שירותי הובלה, יודיע לבעל רישיון המוביל על הממצא; היה הנהג האמור בעל רישיון המוביל – לא ייתן לו קצין הבטיחות או יחדל מלתת לו שירותי פיקוח כאמור, לפי העניין; היההנהג האמור מועסק אצל בעל רישיון המוביל, ייתן קצין הבטיחות לבעל רישיון המוביל המלצה כאמור בתקנת משנה (א)(2).

(ה) לא יבדוק קצין בטיחות פרטי רישיון נהיגה ומידע תעבורתי אלא לפי תקנה זו.

(ו) קצין בטיחות יערוך בדיקה כאמור בתקנות משנה (א)(1) ו-(ד) – אחת לחצי שנה, וכאמור בתקנת משנה (א)(3) – אחת לשלוש שנים, ורשאי הוא לערוך בדיקות אלה גם במועדים נוספים לגבי נהג מסוים, אם היה לו יסוד סביר להניח שחל שינוי בפרטי הרישיון או במידע התעבורתי לגביו מאז הבדיקה האחרונה שערך לפי תקנת משנה זו.

(ז) מי שהגיע לידיו מידע על נהג לפי תקנה זו לא יעשה בו כל שימוש ולא יגלה אותו לאחר, אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות תקנה זו או על פי צו של בית משפט.

(ח) לעניין תקנה זו –

"מידע תעבורתי" – מידע על מועדיה ותחולתה של כל פסילה התקפה במועד הבדיקה, ולמעט לעניין הגבלות רישיון – גם זהות הגורם שהטיל את הפסילה; מידע על פסילה שהסתיימה ושתוקפה היה לתקופה של 3 חודשים או יותר ובלבד שהוטלה במהלכן של חמש השנים קודם למועד הבדיקה, למעט הגבלה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 7א(ג)(6) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, ולפי סעיף 2(א)(3) לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995 (בחלק זה – הגבלת רישיון); מידע על הנקודות שנרשמו לחובתו של הנהג, לרבות מועד ביצוע כל אחת מן העבירות שבשלהן נרשמו ומספר הנקודות עקב כל אחת מן העבירות האמורות, וכן את אמצעי התיקון כמשמעותם בתקנה 548, אם הוטלו עליו לפי תקנה 549, והמועד שבו ביצע אותם, אם ביצע, והכול לעניין חמש השנים שקדמו למועד הבדיקה;

"פסילה" – פסילת רישיון נהיגה לרבות התליה לפי הפקודה והגבלת רישיון;

"פרטי רישיון נהיגה" – תוקף רישיון הנהיגה במועד הבדיקה, דרגותיו לפי סימן ב' בפרק השני לחלק ג', מועד נתינתו לראשונה, מועד תום תקופת תוקפו, ותנאים שכללה בו רשות הרישוי שהם בתוקף במועד הבדיקה, הנוגעים למאפייני הרכב שבו רשאי נהג לנהוג או לתנאי הנהיגה למעט תנאים שהם חובות המוטלות על הנהג בלבד, וכן מידע על קיומה של פסילה התקפה במועד הבדיקה ועל מועד סיומה, אם הוא ידוע.

 

585ב. תקשורת מקוונת עם רשות הרישוי

(א) לא יועבר מידע לפי תקנה 585א באופן מקוון אלא אם כן יופעלו בידי רשות הרישוי ובידי המפעל אמצעי אבטחת מידע נאותים כדי לצמצם ככל האפשר את הסיכון לשימוש לא מורשה במידע שמקורו במאגר רשות הרישוי, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין, והכול בהתאם לנוהל אבטחת מידע שתקבע רשות הרישוי, בהתייעצות עם רשם מאגרי המידע בהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (בתקנה זו – נוהל אבטחת מידע).

(ב) בנוהל אבטחת המידע יפורטו האמצעים הטכנולוגיים שבהם ייעשה שימוש לתכלית האמורה בתקנת משנה (א) ובכלל זה אמצעים לעניין אופן זיהוי קציני הבטיחות, בקרת הגישה למידע ותיעוד אירועים המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע, לשימוש בו בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה.

(ג) לשם ביצוע האמור בתקנה 585א(א) והבטחת העברת המידע בהתאם לנוהל אבטחת המידע ונקיטת אמצעי אבטחת המידע הנדרשים בידי המפעל, יתקשר המפעל בהסכם עם רשות הרישוי כדי שהיא תעמיד לרשות קצין הבטיחות באופן מקוון את המידע הדרוש לו לשם ביצוע האמור בתקנה 585א(ד) יתקשר קצין בטיחות כאמור עם רשות הרישוי במישרין; הסכם כאמור יכלול בין השאר התחייבויות והסדרי אבטחה שיבטיחו כי המידע על פרטי רישיון נהיגה או מידע תעבורתי (להלן – המידע), יימסר רק לקצין בטיחות ויכלול רק את המידע שקצין הבטיחות רשאי לעיין בו לפי תקנה 585א; כמו כן הסכם כאמור יכלול את נוהל אבטחת המידע שיהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

(ד) לא יימסר מידע לקצין הבטיחות אלא לאחר שהצהיר באופן מקוון כי הוא מבקש את המידע במסגרת מילוי תפקידו ובהתאם לתקנה 585א(א)(1), (3) או (ד), לפי העניין, כי הודיע לאדם שהוא מבקש לגביו את המידע כי הוא עומד לעשות כן ואת התוצאות האפשריות של העיון כאמור בתקנה 585א(א) עד (ד), וכי ידוע לו שעיון במידע שלא בהתאם לאמור בתקנה 585א או שלא בהתאם לאמור בתקנה זו מהווה עבירה.

(ה) מסירת המידע לפי תקנה 585א לקצין הבטיחות תהיה מותנית בציון מספר הזהות ומספר רישיון הנהיגה של הנהג שלגביו ביקש את המידע.

(ו) מצאה הרשות כי הפר קצין בטיחות, בעל מפעל או מפעל את התחייבויותיו לפי ההסכם עם  רשות הרישוי או לפי תקנות אלה, תודיע על כך לרשות הרישוי; הודיעה הרשות לרשות הרישוי כאמור, או נודע לרשות הרישוי בדרך אחרת כי קיים חשש ממשי כי הופרו התחייבויות כאמור, רשאית היא לנתק את התקשורת המקוונת עם אותו מפעל או קצין בטיחות, עד שיתקיימו תנאים שעליהם תורה לשם הבטחת עמידתו בהוראות תקנות אלה ובהתחייבויותיו לפי ההסכם.

 

586. סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב

(א) קצין בטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו ולהתנות את השימוש בו בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות התנועה, ובלבד ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה 308(א).

(ב) העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בו ביום על ידי קצין הבטיחות לרשות הרישוי.

 

587. דיווח על שינוי והודעה על הפרה

(א) קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא בשליטתו העלול לסכן את התנועה ועל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על כל ליקוי במצב בריאותם של הנהגים.

)ב) מצא קצין בטיחות, לאחר שבדק את דיסקות הטכוגרף ברכב שמופעל במפעל, כי נהג המפעל הפר את הוראות תקנה 168, יודיע על כך בכתב לבעל המפעל וימליץ לפניו על הדרך המתאימה למניעת ההפרה כאמור בעתיד.

)ג) מצא קצין הבטיחות כי נהג המפעל מפר את הוראות תקנה168  בשתי ביקורות, יודיע על כך לרשות ויצרף להודעתו את ההודעות שמסר לבעל המפעל בעניין.

)ד) קצין הבטיחות ידווח לרשות על כל תאונת דרכים שבה נהרג אדם ושבה היה מעורב רכב שתחת פיקוחו בתוך24 שעות מקרות התאונה.

 

587א. תיקונים על פי הודעות

הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב כאמור בתקנה ,587 חייב בעל המפעל לבצע כל תיקון המפורט בהודעת קצין הבטיחות, זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים את הרכב, שלגביו ניתנה הודעת קצין הבטיחות, בפני רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב תקין וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה 273.

 

587א1. הודעה על ליקוי במערכת הבטיחות ברכב

)א) הודיע קצין בטיחות בכתב לבעל המפעל כי קיים ליקוי בטיחות באחת ממערכות הבטיחות ברכב, יצרף להודעתו המלצה על הדרך המתאימה לטיפול בליקוי.

)ב) סבר קצין בטיחות כי ליקוי הבטיחות שמצא באחת ממערכות הבטיחות ברכב מסכן את הבטיחות יאסור את השימוש ברכב בשל הליקוי כאמור, ימליץ לבעל המפעל בכתב לא להשתמש ברכב ויחתים את בעל המפעל על המלצתו כאמור.

)ג) סירב בעל מפעל לחתום על המלצת קצין הבטיחות כאמורבתקנת משנה (ב(, יודיע על כך קצין הבטיחות לרשות בכתב.

 

587ב. חובות בעל המפעל

)א) בעל המפעל יביא לידיעת העובדים את דבר מינויו של קצין הבטיחות במפעל ותפקידיו.

)ב) בעל המפעל יספק לקצין הבטיחות את כל האמצעים הדרושים למילוי תפקידו ויאפשר לו למלא את תפקידו כיאות לפי הוראות כל דין.

)ג) בעל המפעל לא יאפשר נהיגה ברכב מפעל, לנהג שלגביו הודיע לו קצין הבטיחות בכתב כי רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף או שדרגת רישיונו אינה מתאימה לסוג הרכב המופעל במפעל.

)ד) בעל המפעל יעדכן את קצין הבטיחות בדבר אדם חדש שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלו, שבכוונתו להעסיק במפעל, ויקבל את חוות דעתו בדבר התאמתו לנהיגת כלי הרכב במפעל, טרם העסקתו כאמור.

)ה) בעל המפעל לא יאפשר נהיגה ברכב מפעל, שלגביו הודיע לו קצין הבטיחות בכתב כי קיים בו ליקוי בטיחות המסכן את הבטיחות כאמור בתקנה587 א1)בשטרם תוקן.

)ו) בעל המפעל יבטיח כי תיקון מערכות הבטיחות של כלי רכב במפעל ייעשה במוסך כאמור בתקנה585 (א)(13).

)ז) בעל המפעל יבטיח את פעילות הנהגים בהתאם לתקנה168  לעניין שעות הנהיגה והמנוחה של הנהגים במפעל.

)ח)בעל המפעל יכין אחת לשנה תכנית הדרכות מקצועיות שנתית לנהגים במפעל, לפי רשימת נושאים והכול כפי שקבעה לו הרשות ובדרך שאישרה לו; התכנית תכלול הדרכות מקצועיות, לאדם שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלופעמיים בשנה לפחות, שאחת מהן תתקיים לקראת החורף ואחת מהן תתקיים לקראת הקיץ, ולנהג שאינו כאמוראחת לשנה לפחות; משך כל הדרכה לא יפחת משלוש שעות והיא תתועד בתיק הדרכות ובתיק הנהג;

)ט(בעל המפעל יישם את הוראות נוהל הבטיחות של כלי הרכב במפעל כפי שהוכנו על ידי קצין הבטיחות כאמור בתקנה 585)(א)(19).

(י) הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות, מיד עם קבלת ההודעה כאמור; לא דיווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות עצמו לרשות ולרופא המוסמך כאמור בתקנה 193(ב).

 

587ב1. מדבקה

נוסף: ק"ת, 7157 התשע"ב.

במדבקה שיש להדביקה על כלי רכב שברשות תאגיד לפי סעיף 65ד(ג) לפקודה יתקיימו כל  אלה:

(1) המדבקה תהיה מלבנית ומידותיה לא יפחתו מהמפורט להלן:

ברכב מסוג 2 M, 1 M, ו- 1N– רוחבה לא יפחת מ-10 ס"מ ואורכה לא יפחת מ-40 ס"מ;

ברכב מסוג 3 M,  3 N, 2N– רוחבה לא יפחת מ-15 ס"מ ואורכה לא יפחת מ-50 ס"מ;

(2) הרקע שלה יהיה לבן או צהוב והאותיות והספרות בצבע שחור או כחול;

(3) ייכתב עליה מספר טלפון מקוצר המכיל לא יותר מ-5 ספרות ומתחת למספר הטלפון ייכתבו המילים "איך אני נוהג/ת?" או "איך הנהיגה שלי?"

(4) גודל האותיות המופיעות עליה לא יפחת מהמפורט להלן:

ברכב מסוג 2 M,  1 M, ו- 1N– גובהם לא יפחת מ-4.5 ס"מ ועוביים לא יפחת מ-1 ס"מ;

ברכב מסוג 3 N, 2Nו- 3M – גובהם לא יפחת מ-6 ס"מ ועוביים לא יפחת מ-1.5 ס"מ;

(5) גודל המספרים המופיעים עליה לא יפחת מהמפורט להלן:

ברכב מסוג 2 M,  1 M, ו- 1N– גובהם לא יפחת מ-4.5 ס"מ ועוביים לא יפחת מ-1 ס"מ;

ברכב מסוג 3 N, 2Nו- 3M – גובהם לא יפחת מ-6 ס"מ ועוביים לא יפחת מ-1.5 ס"מ;

(6) היא תודבק בחלק האחורי של הרכב, בצד שמאל ככל האפשר, במקום הנראה לעין, ואם הדבר לא ניתן עקב העדר מקום מתאים, תודבק המדבקה על הדלת הקדמית השמאלית של הרכב.

 

587ב2. דוח תקופתי ומידע על הנהג

נוסף: ק"ת, 7157 התשע"ב.

(א) מדי שנה ולא יאוחר מיום ה-31 בינואר בכל שנה ימסור תאגיד כהגדרתו בסעיף 65ד לפקודה, לרשות, דוח לשנה שלפניה שיכלול פרטים כמפורט להלן:

(1) מספר התלונות שקיבל כל נהג בתאגיד או מי שהנהג הרשה לו לנהוג ברכב של התאגיד, מהות התלונה ואופן הטיפול בה;

(2) מספר תאונות הדרכים שבהן נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש שבהן היה מעורב כל נהג בתאגיד או מי שהנהג הרשה לו לנהוג ברכב של התאגיד.

(ב) קבל התאגיד יותר מארבעה דיווחים על עבירות שביצע נהג בתאגיד יודיע על כך לרשות מיד לאחר קבלת התלונה החמישית ויודיע על אופן הטיפול בה.

(ג) דיווח כאמור בתקנה זו לא יכלול מידע שיש בו כדי לזהות אדם שאליו מתייחסים הדיווחים.

 

587ג. הוראות הרשות

(א) הרשות רשאית להורות לבעל מפעל או לקצין בטיחות כל הוראה שיש בה, לדעתה, צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה.

(ב) בעל מפעל או קצין בטיחות שקיבל הוראה כאמור בתקנת משנה (א) חייב למלא אחריה.

(ג) הרשות רשאית להזמין בכל עת בעל מפעל או קצין בטיחות להתיצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין לפי חלק זה, כפי שיפורט בהזמנה.

 

587ד. פטור

(א) הרשות רשאית לפטור מהוראות חלק זה כולן או מקצתן באופן כללי או למקרה מסוים.

)ב)הוראות חלק זה לא יחולו על רכב של צה"ל אשר חלות לגביו הוראות הבטיחות שנקבעו בפקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-בשים לב להוראות לפי חלק זה, ושהובאו לידיעת הרשות עם קביעתן או שינוין או לפיד רישתה."

 

בתוספות לתקנות התעבורה:

בתוספת ה-13 טופס א' - בדיקת תקינות לרכב פרטי או מסחרי עד 9,999 ק"ג.

תוספת 15 – חובת מתן שירות בטיחות במשרה מלאה או חלקית או למפעל נוסף. מספר ימי העבודה לפי גודלו של צי הרכב.

 

חדשות

 • תקנות לקציני הבטיחות בתעבורה:

  ב-13.3.19 פורסמו תקנות התעבורה החדשות והמחודשות לקציני הבטיחות בתעבורה, אחרי עמל של חודשים ארוכים ארוכים בוועדת הכלכלה של הכנסת. גם התערבות של בית המשפט נדרשה. תחילתן של התקנות 9 חודשים מיום פרסומן, כלומר באמצע דצמבר 2019. הכנסו וקראו את חלק י' לתקנות התעבורה, כולו. ההוספות והשינויים שולבו בתוכו.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה לאופניים וקורקינט חשמליים

  לתקנה 39טז המורה על תנאים לרכיבה על אופניים חשמליים, ולתקנה 122א הדנה בקורקינט החשמלי נוספו שתי פסקאות הקובעות שעל הנוהג בכלים אלו להחזיק ברישיון נהיגה לאופנוע או לרכב נוסעים (לא כולל טרקטור) או שעליו לעבור בהצלחה מבחן עיוני לאחד מסוגי הרכב הנ"ל.

  קראו עוד...

  דיווח על סיום תכנית הליווי של נהג חדש רק בטלפון ובאינטרנט

  החל מ-1 בפברואר 2019, נהגים חדשים יצהירו על סיום תכנית הליווי באמצעות הטלפון הנייד או אתר האינטרנט בלבד, ולא במשרד הרישוי, כפי שהיה נהוג עד כה. זאת, במטרה להקל על התורים ולקצר את זמן ההמתנה במשרדי הרישוי.

  קראו עוד...

  איסור שיפוטי על שימוש ברכב

  בתיקון שפורסם ב-7.1.19 מחמירה פקודת התעבורה וקובעת כי הרשות לאסור שימוש ברכב לתקופה של 120 יום, ניתנת לבית המשפט בכל מקרה שבו יורשע אדם בעבירת תעבורה כלשהי, לאו דווקא מן התוספת השביעית.

  קראו עוד...

  מהדקים את הקסדות

  ב-18.12.18 פורסמו תיקונים לתקנות התעבורה ובהם הרחבה בעניין חבישת קסדות.

  קראו עוד...

  סוף לקסדת "החצי"

  ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב-19.11.18 תקנה האוסרת להשתמש בקסדת חצי בעת הרכיבה על אופנועים, קטנועים וטרקטורונים. זאת, במטרה להגביר את בטיחותם של רוכבי הרכב הדו-גלגלי בישראל.

  קראו עוד...

  הדלקת אורות גם ביום

  תזכורת: החל מ-1 בנובמבר עד 31 במרץ מדליקים אורות חזית ואור אחורי כל היום. החובה חלה על מונית, אוטובוס ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 15 טון ומעלה, בכל דרך. על רכב אחר חלה החובה רק בדרך שאינה עירונית. אופנועים חייבים בהדלקת האורות כל השנה.

  קראו עוד...

  מבחן עיוני מגיל 15 וחצי

  ב-22.10.18 פורסם ברשומות כי למבחן עיוני לדרגה A2 - אופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק שהספק מנועו אינו עולה על 11 קילווט ודרגה B - רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג, ניתן יהיה לגשת מגיל 15 וחצי.

  קראו עוד...

  התכנית הלאומית לרוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים

  הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון, 14.10.28, את עיקרי התכנית הלאומית של משרד התחבורה להגברת בטיחותם של רוכבי האופניים החשמליים והקורקינטים הממונעים ומשתמשי הדרך. הצעת ההחלטה קובעת כי התכנית תיושם ללא דיחוי.

  קראו עוד...

  שני טסטים שנתיים למשאית – הגזירה בוטלה!

  תקנה 276 השנויה במחלוקת, שפורסמה ב-28.11.17, ולפיה החל מתחילת 2018 רישיון רכב או חידושו לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר יהיה לתקופה של חצי שנה במקום לשנה שלמה – בוטלה!

  קראו עוד...

  החמרה בקנסות בעבירות אופניים וקורקינטים חשמליים

  פורסם ב-9.10.18

  קראו עוד...

  בטיחות באופניים חשמליים

  משרד התחבורה גיבש תכנית חדשה, הכוללת שורה של צעדים מעשיים שנועדו להגביר את בטיחותם של רוכבי האופניים החשמליים.

  קראו עוד...

  תשלום קנס בגין עבירת תעבורה אינו תנאי לחידוש רישיון נהיגה

  ב-22.8.18 פורסם ברשומות, בחתימת שר התחבורה, כי תקנה 172ב בטלה.

  קראו עוד...

  גריטת רכבי דיזל מזהמים

  בחודש אפריל 2018 פורסמו תקנות חדשות "חוק אוויר נקי" לפיהן רכב דיזל כבד, ישן ומזהם לא יוכל לחדש את רישיונו אלא אם כן יתקין מסנן חלקיקים אשר תפקידו צמצום זיהום האוויר. לחלופין, מי שלא יתקין מסנן יוכל לגרוט את הרכב ולקבל מענק גריטה לפי הענין. הוראת הנוהל שפורסמה ב-31.7.18 מצורפת.

  קראו עוד...

  אילו מסמכים חייבים להימצא בידיו של נהג?

  מאז ומתמיד למדנו, לימדנו והורגלנו שבידי הנוהג ברכב צריכים להימצא בכל עת רישיון הנהיגה, רישיון הרכב, תעודת הביטוח, ותעודות ומסמכים נוספים, אם ניתנו, לגבי רישיון הנהיגה או הרכב. עתה, תקנה 9(א) לתקנות התעבורה שונתה. התקנה פורסמה ב-28.6.18. למשך שנה מיום הפרסום התקנה תקפה רק לנהיגת רכב פרטי ואופנוע. בתום השנה היא תחול על כל סוגי הרכב, אלא אם בינתיים ייקבע אחרת.

  קראו עוד...

  רפורמה במבחני הנהיגה

  התקנות המורות על ביצוע הרפורמה פורסמו בתקנות חדשות ב-17.6.18 ותקפן החל מ-15.7.18.

  קראו עוד...

  מי אחראי על בעל החיים בדרך?

  לפקודת התעבורה נוסף סעיף 27ב1 הקובע את אחריות בעליו של בעל חיים או המחזיק בו במקרה של תאונת דרכים עו עבירת תעבורה.

  קראו עוד...

  מצלמות ומסכים כתחליף למראות תשקיף

  מעתה ניתן להתקין מצלמות ומסכים במקום מראות תשקיף ברכב, למעט אופנוע.

  קראו עוד...

  מהיום: רישיון נהיגה אזרחי לחיילים משוחררים ששירתו בצה"ל כנהגי רכב כבד

  ההסדר החדש יקל על הנהגים המשרתים בצה"ל, ירחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם עם שחרורים, ויגדיל את מספר הנהגים המקצועיים בישראל.

  קראו עוד...

  ספר חדש להוראת זהירות לכיתות א' ב'

  הספר "סימני דרך" מיועד לתלמידי כיתות א' ב' להוראת זהירות בדרכים. נושאי הלימוד מועברים באמצעי למידה מגוונים, השוזרים שירים וסיפורים, משחקים ועבודות יצירה. לספר נלווה מד"ל מפורט.

  קראו עוד...

  החוסם בחניה רכב אחר - עבריין

  לרשימת העבירות המוגדרות בסעיף 62 לפקודת התעבורה נוספה עבירה: "אדם המחנה את רכבו באופן החוסם רכב אחר, ובכלל זה באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו הנושא תג נכה או לצאת ממנו במקום חניה לנכים..." צפוי לעונש חמור.

  קראו עוד...

  חדשות בתקנות

  פורסמו ב-30.4.18, בתוקף מ-30.5.18. בין החדשות: "הרחבת השול", לעקוף מימין במקום לעבור מימין, היתר לרב שאינו מונית להעלות נוסע בתחנת מוניות ועוד.

  קראו עוד...

  7 מכוני רישוי חדשים ברחבי הארץ

  משרד התחבורה מפרסם מכרזים להקמת שבעה מכוני רישוי חדשים לרכב, הכוללים מסלולים נפרדים לרכב פרטי, רכב משא ורכב דו גלגלי. במטרה לשפר את השירות לציבור הנהגים.

  קראו עוד...

  רכב שב"ס = רכב בטחון

  תיקונים אחדים בתקנות התעבורה שפורסמו ב-13.3.18 מקנים לרכב שב"ס (שירות בתי הסוהר) זכויות בדרך של רכב בטחון.

  קראו עוד...