חדשות בדיני התעבורה

משקל הגרור המותר לפי רישיון נהיגה B

פורסם ב-11 לאוקטובר 2023

 

תקנה 180(ב) המתירה לבעל רישיון נהיגה מדרגה B (פרטי ומסחרי עד 3,500 ק"ג ועוד) לנהוג ברכב כזה גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג תוקנה.

כעת נאמר בה שעם רישיון מדרגה B מותר לנהוג רכב שצמוד אליו גרור "ובלבד שהמשקל הכולל המותר של הרכב והגרור גם יחד לא יעלה על 5,000 ק"ג".

משמעות התיקון היא שאם משקלו הכולל של הרכב 3,000 ק"ג הוא רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,000 ק"ג.

אבל, יש להדגיש ולזכור שבכל מקרה משקל הגרור לא יעלה על הרשום כ"כושר הגרירה" ברישיון הרכב. 

חזרה למערכת העזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

תקנה 83ד(א) מורה: "לא יסיע אדם ברכב מסוג M2, M1 ו-N1 ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד כאמור ברכב, בהתאם לאמור בתקנה זו’. 
התקנה הופיעה כהוראת שעה שהייתה תקפה למשך שנתיים עד 31.7.23. מיותר לציין שביצוע התקנה ו/או אכיפתה הוקפאו. ב-30 ביולי 2023 פורסמה הארכה להוראת השעה ובה הקנס, 250 ₪, לחצי שנה, עד 29 בפברואר 2024.  


רכב השטח עולה בדרגה

"רכב שטח" על פי הגדרתו בתקנה 1 לתקנות התעבורה הוא " "רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד".
בין היתר נקבע עד כה כי נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק, משקלו העצמי אינו עולה על 900 ק"ג והוא מיועד לפי מבנהו להסעת נהג ועד שלושה נוסעים.
ב-16.7.23 פורסם תיקון שלפיו החל מ-1.8.23 יעלה נפח המנוע ל-2,000 סמ"ק, משקלו העצמי יגדל 1,300 ק"ג ומספר הנוסעים שיורשה להסיע על פי קביעת היצרן ולא יהיה עוד מוגבל לשלשה בלבד.סוף עידן המדבקה

מתקנה 274 לתקנות התעבורה תמחק חובת בוחן הרכב להדביק בצידו הימני של הרכב תווית שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון.

פורסם: 2.4.23
בתוקף: 1.6.23

בלשון העם: תווית = מדבקה.

למעשה, הבוחן מעולם לא הדביק את המדבקה אלא שמשרד המכון מסר אותה בידי מביא הרכב לבדיקה. 

תיקון פרק הסמכויות

בפרק הראשון לתקנות התעבורה: "סמכויות" חלו שינויים ותיקונים:

פורסם ב-29.3.23

 

לתקנה 1 נוספו הגדרות:

"מהנדס תנועה ותחבורהמהנדס כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכליםהתשי"ח 1958 - שהוא בעלותקמקצועישל 7 שנים לפחות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה, הרשום בפנקס המהנדסיםו האדריכלים כהגדרתו בחוק האמור, בענף הנדסה אזרחית באחדלפחותמהמדוריםשלהלן:

(1) מדור "מבנים"                                                                                                                  

2)) מדור "תחבורה"

(3) מדור" תעבורה"

(4)מדור "כבישיםו מסלולים"

  

"רשות תימרור מקומית לניהול תנועה""- מי שהמפקח הארצי על התעבורה מינהאותו, בהודעה ברשומות, לרשות תימרור מקומית לניהול תנועה, לגבי התחום או המקומות שפורטו במינוי".

 

בכל מקום בפרק זה שמופיע "רשות תימרור מקומית", מעתה יופיע אחריה או "רשות תימרור מקומית לניהול תנועה".

 

נוספה תקנה 17א – הגדרה:

"הסדר לניהול תנועה" - אחד או יותר מהתמרורים201 עד212 ,629 פ, 701 עד721 ,723  עד729 , לרבות תמרור כאמור המיועד להציגמסר אחד מתוך מספר מסוים שעשוי להתחלף אול הידלק או לכבות, כפי הנדרש.

 

נוספה תקנה 17ב: סמכות רשות תימרור מקומית לניהול תנועה:

(א) רשות תימרור מקומית לניהול תנועה, לאחרהתייעצות עם רשות תימרור מקומית שבתחום או במקום שפורט במינויה, עם קצין משטרה, ולגבי דרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד - עם קצין משטרה צבאית פיקודי, ועם מהנדס תנועה ותחבורה, רשאיתלקבוע,להציב, להתקיןלהפעיל, לרשום, לתחזק, לשנות או להסיר כל הסדר לניהול תנועה בתחומים או במקומות שפורטו במינויה.

)ב) רשות תימרור מקומיתל ניהול תנועה שקבעה הסדר תנועה כאמור בתקנת משנה )א) תהיה אחראית להצבתוהתקנתו, הפעלתו, רישומוהסרתו או אחזקתו, והכול לפי הצורך.

)ג) על אף האמור בתקנה ,18 מינה המפקח הארצי על התעבורה רשות תימרור מקומית לניהול תנועה בתחום או במקום מסוים, רשות התימרור המקומית לא תהיה מוסמכת לעניין כל הסדר לניהול תנועה, באותו תחום או מקום, לפי העניין; המפקח על התעבורה שמינהכ אמור יודיע בכתב על כך לרשות התימרור המקומית האמורה.

)ד) רשות תימרור מקומית לניהול תנועה רשאית, לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית שלגבי תחומה היא מונתה, עם קצין משטרה, ולגבי דרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד, עם קצין משטרה צבאית פיקודי ועם מהנדס תנועה ותחבורה, להורות לאותה רשות תימרור מקומית על קביעת הסדר תנועה שנועד במישרין לתפעול הסדר לניהול תנועה, הצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונורישומו, שינויו, הסרתו, מחיקתו או דרך אחזקתו, ובלבד שאותה רשות תימרור מקומי תמונתה אונקבע לה תחום לגבי אותו הסדר תנועה.

)ה) ניתנה הוראה כאמור בתקנת משנה )ד) ורשות התימרור המקומית לא פעלה על פיה, רשאית רשות התימרור המקומית לניהול תנועה לקבוע את הסדר התנועה האמור בתקנת משנה )ד) ויראו אותו כאילו נקבע, הוצב, הותקן, הופעל, סומן, נרשם, שונה, הוסר או נמחק, לפי העניין, ביד ירשות התימרור המקומית, ותחול תקנה 18)ד) בשינויים המחויבים;

 

במקום תקנה 18 לתקנות העיקריות יבוא: "סמכות רשות תימרור מקומית":

)א) רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע, להציב, להתקיןלהפעיל, לסמן, לרשום, לשנות, להסיר או למחוק, בכל דרך שבתחומה, כל הסדר תנועה, למעט תמרורים 230, 231, 309, 310, 501 עד 509, ו-511 עד 516, וזאת לאחר התחחיצות עם הגורמים המפורטים להלן:

(1קצין משטרה, ולגבי דרכים שבשטח צבאי - עם קצין משטרה צבאית פיקודי;

 

(2) מהנדס תנועהו תחבורה;

(3) רשות תימרור מקומית לניהול תנועה שבתחומה או בחלק מתחומה, אם יש כזו.

)ב) נוסף על האמור בתקנת משנה )א), רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע, להציב, להתקין,  להפעיל, לסמן, לרשום, לשנות, להסיר או למחוק, בכל דרך שבתחומה הסדרי תנועה לפי תמרורים501 , עד 509 ו-511 עד 516, וזאת לאחר התייעצות עםהגורמים האמורים בתקנת משנה )א(, ובלבד שרשות התימרור המרכזית קבעה לה תחום, בהודעה ברשומות, לעניין תמרורים אלה או חלקם.

)געל אף האמור בתקנות משנה )א) ו-)ב(, אם הודיעה רשות תימרור מרכזית לרשות תימרור מקומית, בהודעה בכתב, כי נדרשת הסכמתה של רשות התימרור המרכזית לעניין תחום מסוים או לגבי הסדר תנועה מסוים, רשות  התימרור המקומית אינה רשאית לפעול כאמור בתקנות המשנה האמורות אלא בהסכמה כאמור. רשות התימרור המרכזית תפרסם על כך הודעה ברשומות.

)ד) רשות תימרור מקומית שקבעה הסדר תנועה כאמור בתקנה זו, תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונורישומו, הסרתו, מחיקתו או אחזקתו, והכול לפי הצורך.

 

תחילתה של תקנה 18 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה זו ב-29.3.2024. 

בוטלה חובת העריסה הייעודית להובלת גלילי פלדה

תקנה 85 לתקנות התעבורה עוסקת בהובלת ובבטיחות ההובלה. בתקנת משנה (א)(4) נמחקו המילים: "וזאת למעט הובלת גלילי פלדה ברכב מסוג 3N, שאותם יהיה ניתן להוביל בתוך עריסה ייעודית המאובטחת לרכב המוביל באמצעות התקני חיבור סובב מהסוג האמור בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות."

 
פורסם ב-28.3.23
עריסה ייעודית להובלת גלילי פלדה - אינה חובה


תאוריה ל-5 שנים

תיקון לתקנה 202(א), שפורסם ב-19.2.23, קובע כי תוצאות של בחינות ובדיקות לפני מבחן נהיגה מעשי שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים (במקום שלוש שנים).

 

תקופת בדיקת החורף הוארכה

ב-31.10.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 273ד(א), לפיו הוארכה התקופה שבה חובה לבצע בדיקת חורף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי- אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה.

 

הבדיקה מ-1 באוגוסט

עד כה חובת בדיקת החורף הייתה חייבת להיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה. מעתה תקופת הבדיקה היא מ-1 באוגוסט של כל שנה במוסך או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.

 

חובת החזקת תעודת הבדיקה מ-1 בדצמבר

תיקון בתקנה 273ד(ב) מורה כי לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בדצמבר (במקום נובמבר) ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה, כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין.

 

מבחן רישוי (טסט) פוטר

לאור זה תוקנה גם תקנה 273 (ג) ולפיה תיחשב "בדיקת חורף" - בדיקה שנערכה במבחן רישוי שנתי של הרכב שנעשה בין 1 באוגוסט של כל שנה עד 30 בנובמבר של כל שנה (במקום תוך 90 הימים שקדמו ל1- בנובמבר של כל שנה). 

תמרורים חדשים ומשודרגים

פורסמו ב-13.9.22

שימו לב לשינויים: מחיקות בקו ותוספות באדום

 

 149 – עמודון להפרדה או להכוונה בצבעים שחור-לבן או צהוב-לבן (תוספת)

 

 

153  מים עמוקים בדרך שלפניך. (חדש)

 

 

216 - כניסה לדרך מהירה. (מחיקה ותוספת)

אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעת התעבורהלרכבאיטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות 60 קמ"ש לפחות או במהירות שצוינה בתמרור  218המוצב לפניה כניסה לדרך המהירה.

 

 

302 – עצור. (תוספת ל"כוחו יפה")

 

...הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.

 

 

416 – אסורה הכניסה לרכב שגבהו... (שינוי ב"כוחו יפה")

 

בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, או הנתיב או השול, יחול התמרור רק על הנתיב או השול שמתחתיו.

 

 

503 – נתיב לתחבורה ציבורית. (מחיקה ותוספת)

 

קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 230 או בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי פי סימון 514. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם

צוין אחרת.

 

 

505 – תחנת אוטובוסים ציבוריים ורכבים בקווי שירות; העצירה בהתאם למפורט בתמרור. (תוספת)

 

 

515 - קו רציף כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב. (מחיקה ותוספת)

 

חציית הקווים אסורה. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פיהמצוין בתמרור 230 או בתמרור 501 או לרכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514, לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירותבלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים אלא אם צוין אחרת.

 

 

516 – נתיב לתחבורה ציבורית, חציה אל ומהנתיב. (מחיקה ותוספת)

קו קטעים ליד קו רציף משולב עם מעוינים בצבע צהוב. חציית הקווים מותרת רק אם חציית קו הקטעים קודמת לחציית הקו הרציף. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פיה מצוין בתמרור 230 או בתמרור501  או רכב הפונה בצומת הקרוב על פי סימון 514. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.

 

 

613 – הגדרת תנועות בנתיבים. (תוספת פריט לתמרור)

 

צוין בנתיב סמל ס-47, מותר לרכב מסחרי או לרכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לחצות את הצומת גם מאותו נתיב, על פי החץ שמסומן בו.

 

 

619, 620, 621, 622 – שינוי במספר הנתיבים. (תוספת)

          

חץ בצבע צהוב מציין נתיב לתחבורה ציבורית בלבד.

 

 

638 – מקום להעלאה ולהורדה של נוסעים. (חדש)

 

עד לצומת הקרוב אלא אם כן סומנו מקומות לחניה בתמרור 819 או 820, או עד לתמרורים 432, 433, 437, 626 או 627.

 

 

639 – אזור מוסדות חינוך. (חדש)

עד לתמרור 640

 

 

640 – קצה אזור מוסדות חינוך. (חדש)

 

 

 

902 – קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו. (מחיקת קטע)

 

 

 

914 – מעקף הסטת תנועה. (שינוי הפירוש)

 
 

הקנסות החדשים

ב-17.7.22 פורסמו ברשומות הקנסות החדשים. תקפם החל מ-17.8.22.

 

סעיף בפקודת התעבורה

פירוט העבירה

הקנס בש"ח

62(12)

מחנה את רכבו באופן החוסם רכב אחר, ובכלל זה באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו הנושא תג נכה או לצאת ממנו במקום חניה לנכים, בשל כך שהוא מחנה את רכבו בשטח לצד מקום חניה כאמור המסומן בתמרור כאסור בחניה

250

62(12)

כנ"ל, אך החסימה בוצעה לרכב נושא תג נכה

750

62(12)

בחניית רכב בשטח המסומן בתמרור כאסור לחניה לצד מקום חניה לנכים באופן שאינו מאפשר לנכה להכנס לרכבו או לצאת ממנו

1,000

65ג(א)

לא ירכב אדם על אופניים, ולא ירכיב אדם אחר, אלא אם כן הם חובשים קסדת מגן העומדת בדרישות, הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה. ואולם חובת חבישת קסדת מגן כאמור לא תחול על בגיר בדרך עירונית כהגדרתה לפי פקודה זו אלא אם כן הוא רוכב על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בעת פעילות ספורטיבית בעיקרה.

1,000

65ג(ב)

בגיר שהוא הורה, אפוטרופוס או שבהשגחתו קטין, לא יניח לקטין כשהוא במחיצתו לעבור על הוראות סעיף 65ג(א).

1,000

 

 

 

תקנת תעבורה

פירוט העבירה

הקנס בש"ח

39יד(א)

לא ינהג אדם ברכינוע אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים

1,000

39יד(ג)

לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 1א(2) לחלק ג' בתוספת השנייה, ובלבד שהיא תהיה קשורהב רצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה

1,000

39טו1(א)

לא ינהג אדם ברכב מנועי שהוא בעל זוג גלגלים יחיד המחוברים בציר אחד, אלא אם כן מתקיימות בו פסקאות (1) עד (7) להגדרה רכינוע.

1,000

39טו1(ב)

לא ישנה אדם את המבנה של רכינוע באופן שיגרום לכך שיחדלו מלהתקיים בו דרישות ההגדרה רכינוע, כולן או חלקן.

1,000

39טז(1)(2)

 לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם פסקאות (5)(א) ו-(6)(א) בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן:

1. מלאו לו שש עשרה שנים או יותר; 

2. לא התקיימו באופניים דרישות הנקובות בתקנה זו

1,000

39טז(3)

לא ניתן לו רישיון נהיגה לפי תקנה 179 או לא עמד בהצלחה בבחינה עיונית לפי תקנה 205 לאחת מדרגות רישיון הנהיגה האמורות בפסקת משנה (א);

750

39טז1

לא ישנה אדם את המבנה של אופניים עם מנוע עזר, ואם הוא יצרן, יבואן או משווק של אופניים עם מנוע עזר – באופן שיחדלו מלהתקיים בהם פסקאות (1) עד (7) להגדרה אופניים עם מנוע עזר או דרישות תקנה 39טז(2)(א) או (ב), לפי העניין, כולן או חלקן

1,000

122א(ג)

לא ינהג אדם בגלגינוע אלא אם כן התקיים בו האמור בתקנה 39טז(3)

750

122ב(ב)

לא ינהג אדם על גלגינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן, למעט באי הצמדת מחזיר אור, שסומנה כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה לקסדה כאמור יוצמד מחזיר אור שיראה בבירור על ידי המשתמשים האחרים בדרך

1,000

במקום 250

122ג

(א) לא ינהג אדם בגלגינוע אלא אם כן התקיים בו האמור בתווית הסימון כאמור בפרט 1א לחלק ג' בתוספת השנייה.

(ב) לא ישנה אדם את המבנה של גלגינוע, באופן שיגרום לכך שיחדל מלהתקיים בו האמור בתווית הסימון האמורה בתקנת משנה (א) ואם הוא יצרן, יבואן או משווק של גלגינוע – באופן שיחדלו מלהתקיים בו דרישות ההגדרה גלגינוע, כולן או חלקן

1,000

123(א)

לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הן במצב תקין וראויים לשימוש

100

ללא שינוי

123(א)

לא ירכב אדם על אופניים עם מנוע עזר או בגלגינוע, אלא אם הן במצב תקין וראויים לשימוש

250 ללא שינוי

132

לא ירכב אדם על אופניים או גלגינוע בזמן תאורה אלא אם הותקנו בו כל אמצעי התאורה הנדרשים

 

100

ללא שינוי

 


השתלמות אבטחת מטענים – הארכה

 

 

פורסם ב-30.6.22

בדקה ה-90 פרסם משרד התחבורה הארכה לביצוע השתלמות מקצועית בנושא הוראות תקן אבטחת מטענים, למחזיקי רישיון נהיגה C ו-C+E, מובילי מטען, עד ל-1.1.23 (במקום 1.7.22). 

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

 

תיקונים נרחבים לחוק פורסמו ב-22.6.22.

 

אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התיקונים באדום והמחיקות בקו מחיקה XXXXX (השינויים בתוספות לחוק).

 

1. הגדרות

בחוק זה –

"דרך" – כהגדרתה בפקודת התעבורה;

"ועדת הכלכלה" – ועדת הכלכלה של הכנסת;

"עבירת תעבורה" – עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, המנויה בתוספת הראשונה;

"עובר דרך" – המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת, המנוי בטור א' לתוספת השנייה;

"פקח" – פקח שהוסמך לפי הוראות סעיף 3;

"רכב" – רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה, שעובר הדרך המנוי בטור א' לתוספת השנייה ביצע באמצעותו עבירה כאמור באותה תוספת;

"רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים;

"תקנות התעבורה" – תקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

"השר" – השר לביטחון הפנים.

 

2. סמכות רשות מקומית

רשות מקומית, באישור המועצה שלה, רשאית לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה; אכיפת עבירות התעבורה תהיה בהתאם להוראות חוק זה ובכפוף לנוהל ארצי שיחול על הרשויות המקומיות, שתגבש משטרת ישראל ויאשר היועץ המשפטי לממשלה.

 

3. הסמכת פקחים

(א) ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, לשם אכיפת עבירות תעבורה, כולן או חלקן, בתחומי אותה רשות.

(ב) לא יוסמך פקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

     (1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת היועץ המשפטי של הרשות המקומית, לשמש כפקח, או לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

     (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר;

     (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הפנים.

(ג) הרשות המקומית תפרסם הודעה על הסמכת פקח לפי סעיף זה ברשומות ובאתר האינטרנט שלה.

 

4. סמכויות פקח

(א) לשם אכיפת עבירות תעבורה, יהיו נתונות לפקח סמכויות הפיקוח ואכיפה בתחום הרשות המקומית שבה הוא מוסמך כמפורט להלן, בכפוף להוראות סעיף 5:

     (1) הסמכות לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

     (2) הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1965;

     (3) הסמכות להורות לעובר דרך, לאחר שמצא כי עבר עבירת תעבורה של שימוש שלא כדין בחלק מדרך שיועד, הוקצה או סומן בתמרור לסוג אחר של עוברי דרך, לפנותו או לחדול מהשימוש שלא כדין כאמור באופן אחר;

     (4) הסמכות להוציא את האוויר ואת השסתומים מצמיגי הרכב הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה, לאחר שמצא כי עובר הדרך ביצע באמצעותו עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח אי גרימת נזק לרכב;

     (5) לתפוס או להרחיק רכב הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה, או חלק מרכב כאמור, לאחר שמצא כי עובר הדרך ביצע באמצעותו עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש ברכב, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח אי גרימת נזק לרכב ובכפוף לחוקי העזר שהותקנו לפי סעיף 8.

(ב) סירב אדם להיענות לדרישת פקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי הפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחוייבים.(ג) אין בסמכויות פקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות שניתנו לו לפי כל דין, לשם אכיפת אותו הדין.

 

5. תנאים להפעלת סמכויות פקח

על אף הוראות סעיף 4, פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי הסעיף האמור, אלא לשם אכיפת עבירת תעבורה כאמור בטור ב' לתוספת השנייה, הנעברת בידי עובר דרך המנוי לצדה בטור א' לתוספת השנייה, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לגבי אותה עבירה בטור ג' לתוספת השנייה, אם מפורטים תנאים כאמור.

 

6. חובת הזדהות

פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

     (1) הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

     (2) יש בידו תעודת החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

 

7. סייג לגבי גופי ביטחון והצלה

פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה כלפי כל אחד מאלה:

     (1) עובר דרך המשרת בגוף המפורט להלן או עובד בגוף כאמור, בעת מילוי תפקידו, אם יש בציות להוראות המנויות בתוספת הראשונה כדי למנוע מעובר הדרך האמור את מילוי התפקיד:

         (א) משטרת ישראל;

         (ב) צבא ההגנה לישראל;

         (ג) שירות הביטחון הכללי;

         (ד) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

&

חדשות

 • מערכות בטיחות חדשות ברכב

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוסיף שתי מערכות חדשות לרשימת הציוד הבטיחותי המזכה בהטבת מס. המערכות הן מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג, ומערכת אזהרה על פתיחת דלת.

  קראו עוד...

  הארכות עקב המלחמה

  הוארכו תקופת תוקף רישיון רכב ותוקפה של תעודה לגבי כשירותה של מכונה ניידת.

  קראו עוד...

  הארכות לרגל המצב הביטחוני

  הואררכו תקופות תקפן של רישיוינות הרכב ושעות הנהיגה לפי תקנה 168.

  קראו עוד...

  משקל הגרור המותר לפי רישיון נהיגה B

  תקנה 180(ב) מתירה מעתה לבעל רישיון נהיגה מדרגה B לנהוג ברכב כזה שצמוד אליו גרור שהמשקל הכולל המותר של הרכב והגרור גם יחד לא יעלה על 5,000 ק"ג.

  קראו עוד...

  חזרה למערכת העזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  פורסמה הארכה להוראת השעה ובה הקנס, 250 ₪, לחצי שנה, עד 29 בפברואר 2024.

  קראו עוד...

  עליה בדרגה לרכב שטח (המכונה buggy)

  יוגדלו נפח המנוע של רכב שטח, משקלו העצמי ומספר הנוסעים שיורשה להסיע.

  קראו עוד...

  טסט לרכב במוסך מורשה, אולי בקרוב

  בימים אלה שוקדים גורמי המקצוע במשרד התחבורה על קידומו של מתווה שיאפשר לבצע את מבחן הרישוי השנתי לרכב (טסט) גם במוסכים מורשים, תוך קביעת אמות מידה מקצועיות וקריטריונים לשמירה על ההיבטים הבטיחותיים, הסביבתיים והצרכניים.

  קראו עוד...

  סוף עידן המדבקה

  מתקנה 274 לתקנות התעבורה תמחק חובת בוחן הרכב להדביק בצידו הימני של הרכב תווית שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת העריסה להובלת גלילי פלדה

  חובת העריסה נמחקה מתקנה 85(א)(4)

  קראו עוד...

  כנס הרכב התפעולי

  ב-13.3.23 באוניברסיטת בר אילן.

  קראו עוד...

  תאוריה ל-5 שנים:

  תיקון לתקנה 202(א), שפורסם ב-19.2.23, קובע כי תוצאות של בחינות ובדיקות לפני מבחן נהיגה מעשי שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים (במקום שלוש שנים).

  קראו עוד...

  תקופת בדיקת החורף הוארכה

  ב-31.10.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 273ד(א), לפיו הוארכה התקופה שבה חובה לבצע בדיקת חורף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי- אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה.

  קראו עוד...

  מדליקים אורות והולכים לבחור

  יום שלישי ה-1 בנובמבר 2022 הוא יום הבוחר משולב ביום הדלקת אורות הרכב.

  קראו עוד...

  תמרורים חדשים ומשודרגים

  פורסמו ב-13.9.22 ומופיעים באתר ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה. הכנסו.

  קראו עוד...

  הקנסות החדשים

  ב-17.7.22 פורסמו ברשומות הקנסות החדשים. תקפם החל מ-17.8.22.

  קראו עוד...

  השתלמות אבטחת מטענים – הארכה

  בדקה ה-90 פרסם משרד התחבורה הארכה לביצוע השתלמות מקצועית בנושא הוראות תקן אבטחת מטענים, למחזיקי רישיון נהיגה C ו-C+E, מובילי מטען, עד ל-1.1.23 (במקום 1.7.22).

  קראו עוד...

  "פחד אלוהים"

  לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2021 בנושא בטיחות בדרכים שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ופורסם ב-28 ביוני 2022.

  קראו עוד...

  חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

  החוק נוגע באכיפת תקנות התעבורה על ידי הרשויות המקומיות על אופניים עם מנוע עזר (חשמליים), גלגינוע (קורקינט חשמלי) ואינו פוסח על הולכי הרגל. תיקונים נרחבים לחוק פורסמן ב-22.6.22. אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התוספות באדום והמחיקות.

  קראו עוד...

  קל יותר למכור רכב לסוחר

  מ-1 ביוני 2022 ניתן להעביר בעלות על רכב שנמכר לסוחר, גם באזור העסקי.

  קראו עוד...

  תקנת איסור חניה או עצירה בחניית נכה - הרחבה

  פיסקת איסור החניה והעצירה במקום חניה לנכה הורחבה והובהרה.

  קראו עוד...

  מתקדמים אל הרכב האוטונומי

  ב-15.3.22 נוספו לפקודת התעבורה הגדרות, סעיפי חוק ותוספות, במטרה לקבוע הסדרים שיאפשרו הפעלה של רכב עצמאי בלא נהג.

  קראו עוד...

  פעולות ברכב המותרות שלא במוסך

  חדש: עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע במסגרת עבודתו במוסך את הפעולות ברכב המפורטות להלן שלא במוסך, ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע על פי סוגי רישיונו.

  קראו עוד...

  לזכרו של ד"ר דן לינק

  אני חולם בהקיץ שאני פוגש את דן ואומר לו: "היי דן, הייתי בהלוויה שלך". הוא מחייך. ב-25.1.22 צעדנו אחרי ארונו של דן לינק בדרכו האחרונה בבית העלמין במעלה החמישה.

  קראו עוד...

  בשורה לחייבים

  בוטל החוק המאפשר להגביל חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

  קראו עוד...

  רפורמה בשירותי הרכב

  אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת התקנות שמאפשרות לעובדי מוסכים מורשים לבצע שורה של פעולות גם מחוץ למוסך.

  קראו עוד...

  רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

  לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

  קראו עוד...

  רכב זעיר עם כידון

  מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.

  קראו עוד...

  שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

  לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.

  קראו עוד...

  דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים

  ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.

  קראו עוד...

  בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...