חדשות בדיני התעבורה

תקנות לקציני הבטיחות בתעבורה:

ב-13.3.19 פורסמו תקנות התעבורה החדשות והמחודשות לקציני הבטיחות בתעבורה, אחרי עמל של חודשים ארוכים ארוכים בוועדת הכלכלה של הכנסת. גם התערבות של בית המשפט נדרשה.
תחילתן של התקנות 9 חודשים מיום פרסומן, כלומר באמצע דצמבר 2019.
היכנסו וקראו את חלק י' לתקנות התעבורה, כולו. ההוספות והשינויים שולבו בתוכו.
http://www.bbd.co.il/article/15


 

רישיון נהיגה לאופניים עם מנוע עזר וגלגינוע (קורקינט) חשמליים, ועוד

פורסם ב-18.2.19. בתוקף מ-5 במרס 2019

 
לתקנה 39טז המורה על תנאים לרכיבה על אופניים חשמליים, ולתקנה 122א הדנה בקורקינט החשמלי נוספו שתי פסקאות הקובעות שעל הנוהג בכלים אלו להחזיק ברישיון נהיגה לאופנוע או לרכב נוסעים (לא כולל טרקטור) או שעליו לעבור בהצלחה מבחן עיוני לאחד מסוגי הרכב הנ"ל.
 
כמו כן נקבע שנוהגי האופניים והקורקינטים החשמליים, בכל דרך ומכל גיל חייבים לחבוש קסדת מגן לרוכב אופניים שאליה מוצמד מחזיר אור שייראה בבירור על יד המשתמשים האחרים בדרך.
 
נוספה תקנה 39טז1 האוסרת בלשון חד משמעית לבצע שינויים במבנה האופניים והקורקינטים החשמליים החורגים מדרישות תקנות התעבורה. האיסור חל על היצרן, היבואן והמשווק ועל כל אדם אחר.


 
איסור שיפוטי על שימוש ברכב

סעיף 57ג(א) קבע עד כה כי אם הורשע אדם בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השביעית לפקודה, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של עד 120 ימים, ובלבד שהעבירה אינה עבירת קנס. בצו איסור השימוש יקבע בית המשפט את המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש, מבין המגרשים שיועדו לכך.

 

בתיקון שפורסם ב-7.1.19 מחמירה הפקודה וקובעת כי הרשות ניתנת לבית המשפט בכל מקרה שבו יורשע אדם בעבירת תעבורה כלשהי, לאו דווקא מן התוספת השביעית.


 


 מהדקים את הקסדות 

או: סוף (סוף) לקסדת החצי

 
ב-18.12.18 פורסמו תיקונים לתקנות התעבורה ובהם הרחבה בעניין חבישת קסדות. הרי עיקריהן:
 
1. הרוכב על טרקטורון: תקנה 39ג(ד) מחייבת את הרוכבים על טרקטורון לחבוש קסדת מגן. התקנה הורחבה (יש אומרים הוחמרה) וזו לשונה המעודכנת: "לא ינהג אדם בטרקטורון ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חובשים קסדת מגן שסומנה כאמור בפרק 9 לחלק ג' בתוספת השנייה, ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן, והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה".
 
2. הרוכב על רכינוע (סגווי): לתקנה 39 יד' המנחה לגבי נהיגת הרכינוע נוספה פסקה (ג) ולפיה "לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן כאמור בפרט 1א(2) לחלק ג' בתוספת השנייה (קסדת רוכב אופניים) ובלבד שהיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנהיגה".
 
3. הרוכב על אופנוע: תקנה 119(ג) מחייבת חבישת קסדה על אופנוע, שתהייה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה. גם לכאן נוספה הדרישה שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן.
 
4. לומדים ומלמדים נהיגה על אופנוע: תקנה 223(ב) מחייבת את תלמיד הנהיגה באופנוע ואת המורה לחבוש קסדה. התוספת לפסקה זו היא: "...ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן, והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה".


 
מבחן עיוני מגיל 15 וחצי
 

תיקון לתקנה 221(ג1): ב-22.10.18 פורסם ברשומות כי למבחן עיוני לדרגה A2 - אופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק שהספק מנועו אינו עולה על 11 קילווט ודרגה B - רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג, ניתן יהיה לגשת מגיל 15 וחצי.

ההקלה משרתת גם את לומדי התכנית לחינוך תעבורת בכיתות י' וגם את הרוכבים על אופניים  עם מנוע עזר (חשמליים) שיידרשו בקרוב להיות בעלי רישיון נהיגה או לפחות לאחר שיעמדו במבחן עיוני לנהיגה. 

שני טסטים בשנה למשאית -

הגזירה בוטלה!

ב-9.10.18 פורסם ברשומות כי תקנה 276 השנויה במחלוקת, שפורסמה ב-28.11.17, ולפיה החל מתחילת 2018 רישיון רכב או חידושו לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר יהיה לתקופה של חצי שנה במקום לשנה שלמה – בוטלה!

תוקף הביטול מ-1.1.19, אך הוראת שעה שפורסמה באותו פרסום קובעת שמ-1.9.18 (בדיעבד) מי שקיבל הודעה להתייצב לבדיקה לפי התקנה שבוטלה – פטור!החמרה בקנסות בעבירות אופניים וקורקינטים חשמליים 

פורסם ב-9.10.18
 • אי חבישת קסדה ברכיבה על אופניים, רגילים או חשמליים*, או בגיר (הורה או אפטרופוס) שהתיר למי שטרם מלאו לו 18 שנה לרכוב בלי קסדה – 250 ₪.
 • רוכב אופניים רגילים או הולך רגל שאינו משתמש בשביל שמיועד לו – 100 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי* שאינו משתמש בשביל שמיועד לו – 250 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים או קורקינט שטרם מלאו לו 16 שנים – 1,000 ₪.
 • קורקינט שאינו נושא תווית סימון כנדרש או צמיגיו לא סומנו על ידי היצרן או היבואן כנדרש – 1,000 ₪.
 • הרכבת נוסע נוסף על קורקינט חשמלי – 250 ₪.
 • רוכב על קורקינט חשמלי בלי קסדה או בלי אפוד זוהר – 250 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים שאוחז ברכב אחר או גורר – 250 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים שאינו שומר רווח מהרכב שמלפניו – 250 ₪.
 • רוכב אופניים רגילים שאינו רוכב בצד ימין – 100 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים שאינו רוכב בצד ימין – 250 ₪.
* בלשון תקנות התעבורה אופניים חשמליים הם אופניים עם מנוע עזר.
* קורקינט חשמלי הוא גלגינוע.


תשלום קנס בגין עבירת תעבורה אינו תנאי לחידוש רישיון נהיגה

ב-22.8.18 פורסם ברשומות, בחתימת שר התחבורה, כי תקנה 172ב בטלה.

התקנה עסקה בהוכחת תשלום קנס בשל עבירת תנועה ולפיה: "רשות הרישוי רשאית שלא ליתן רישיון נהיגה או שלא לחדש רישיון עד שמבקש הרישיון או חידושו יוכיח, לפי דרישתה, כי שולם כל קנס שנתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב".

כאמור התקנה בוטלה. 

אילו מסמכים חייבים להימצא בידיו של נהג?

מאז ומתמיד למדנו, לימדנו והורגלנו שבידי הנוהג ברכב צריכים להימצא בכל עת רישיון הנהיגה, רישיון הרכב, תעודת הביטוח, ותעודות ומסמכים נוספים, אם ניתנו, לגבי רישיון הנהיגה או הרכב.
עתה, תקנה 9(א) לתקנות התעבורה שונתה. התקנה פורסמה ב-28.6.18.
למשך שנה מיום הפרסום התקנה תקפה רק לנהיגת רכב פרטי ואופנוע. בתום השנה היא תחול על כל סוגי הרכב, אלא אם בינתיים ייקבע אחרת.
 
תקנה9(א) החדשה:
9(א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן נמצאים אתו כל אלה:
       (1) אחד לפחות מאמצעי הזיהוי המפורטים להלן: 
            (א) תעודת זהות 
            (ב) דרכון ישראלי תקף
            (ג) רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון
            (ד) לגבי מי שאינם תושבי ישראל או עולים חדשים רישיון נהיגה זר כהגדרתו בתקנה 562
       (2) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת ביטוח רכב מנועי. 
       (3) כל תעודה נוספת שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג.
       (4)רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג.
      


 

רפורמה במבחני הנהיגה

התקנות המורות על ביצוע הרפורמה פורסמו בתקנות חדשות ב-17.6.18 ותקפן החל מ-15.7.18.

תקנה 206 א': אישור מרכז בחינות מעשיות בנהיגה
(א) רשות הרישוי רשאית לבצע בחינה מעשית בנהיגה באמצעות מפעיל מרכז בחינות מעשיות בנהיגה שרשות הרישוי אישרה לכך והתקשרה עמו בחוזה, שנבחר לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, לאחר שמצאה כי התקיימו בו כל אלה:
    (1) הוא מעסיק את אלה: 
        (א) עובדים העומדים בתנאים לשם קבלת הסמכה לבוחני נהיגה שפורטו במסגרת ההתקשרות עם            רשות הרישוי, ושמספרם כפי שפורט במסגרת ההתקשרות כאמור;
        (ב) מנהל מקצועי העומד בדרישות שפורטו בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי;
        (ג) בעלי תפקידים אחרים הנדרשים, לשם ניהולו המקצועי, כפי שפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות
            הרישוי;
    (2) עומדים לרשותו כלי רכב לצורך עריכת בחינות מעשיות בנהיגה לדרגות האמורות בתקנות 176 עד       178 (אופנועים) לשימוש בוחני הנהיגה באתרים שבהם מתבצעות בחינות כאמור;
    (3)עומד לרשותו ציוד הנדרש לשם יישום תקנות אלה, כמפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי;        בכלל זה, ציוד מחשוב, עמדות צפייה בסרטונים, ומקום ומיתקנים לנוחות הנבחנים ומורי הנהיגה              שלהם;
   (4)הוא פועל על פי תקנות 206ב עד 206ד (ראו בהמשך) ועל פי תנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי,        וכן ערך נוהלי עבודה שאישרה רשות הרישוי המבטיחים עמידה באמור בתקנות האמורות ובתנאים            כאמור;
(ב) רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מידע בדבר אופן עריכת הבחינה המעשית בנהיגה ובכלל זה מידע בדבר צילום מהלך הבחינה, האופן שבו נקבעים מסלול הבחינה וזהות הבוחן שיערוך אותה, המקום והמועדים שבהם ניתן לצפות בסרטוני הבחינה והמועד שבו ניתן להגיש ערר על תוצאות הבחינה ואופן הגשתו.
 
תקנה  206ב': אופן ביצוע בחינה מעשית בנהיגה
(א) רשות הרישוי תקיים בחינה מעשית בנהיגה באמצעות בוחן נהיגה שייבחר ביום הבחינה מבין הבוחנים הזמינים לבחון באותו יום שהם גם מוסמכים לבחון לדרגת רישיון הנהיגה שלגביה נערכת בחינה מסוימת;
(ב) בחינה מעשית בנהיגה תתבצע במסלול נסיעה שייבחר באופן אקראי וממוחשב מבין המסלולים שאישרה רשות הרישוי, ותכלול ביצוע של מגוון פעולות מבין אלה המנויות בתקנה 206;
(ג) רשות הרישוי תיצור טופס בחינה ממוחשב לצורך חיווי תקינות או אי–תקינות של ביצוע של כל אחת מן הפעולות שנכללו בבחינה כאמור בתקנה 206ב(ב), בנפרד, ולצורך ציון נטילת השליטה ברכב מידי הנבחן;
(ד) מהלך הבחינה המעשית בנהיגה, למעט בחינה לדרגות האמורות בתקנות 176 עד 179 (אופנועים) יתועד על ידי מצלמות שיצלמו את פנים הרכב ואת הסביבה מחוץ לו, באמצעות סרטונים שיקליטו את הנאמר בפנים הרכב אך שלא ייראו בהם פניהם של הנוסעים ברכב ושלא יאפשרו את זיהוי פניהם של עוברי הדרך מחוץ לו בעת הצפייה בהם;
(ה) הסרטונים שצולמו כאמור בתקנת משנה (ד), יישמרו במחשב הלוח של הבוחן, ויועברו למאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה של רשות הרישוי בתום כל סבב מבחנים המסתיים בנקודת היציאה אליהם, ולכל המאוחר בתום יום העבודה; לאחר העברת הסרטונים למאגר כאמור, יימחקו הסרטונים ממחשב הלוח.
 
תקנה 206 ג': תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה
(א) רשות הרישוי תקבע את תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה באופן ממוחשב, על פי שקלול ממוחשב של החיוויים כאמור בתקנה 206ב(ג);
(ב) רשות הרישוי תחליט אם לתת לנבחן רישיון נהיגה, לפי תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה ותוצאות שאר הבחינות והבדיקות שנערכו לו לפי תקנות אלה והיא תמסור לנבחן הודעה על החלטתה בתוך יום עבודה אחד מביצוע הבחינה, במסרון או באמצעות מורה הנהיגה שלו, לפי בקשת הנבחן. 
 
תקנה 206 ד': שמירת תיעוד מסלול הבחינה המעשית בנהיגה, טפסיה וצילומיה והעיון בהם
(א) רשות הרישוי תשמור במאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה, לגבי כל בחינה מעשית בנהיגה שנערכה, את כל אלה: 
     (1) טופס הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב(ג);
     (2) צילום מהלך הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב(ד).
(ב) שמירה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה עד לתום תקופה של 30 ימים מיום הבחינה, לכל היותר, ובתום התקופה האמורה תבער רשות הרישוי ממאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה את החומר שנאגר.
(ג) מאגר נתוני הבחינות לא יכלול כל מידע נוסף זולת האמור בתקנת משנה (א).
(ד) נבחן או מורה הנהיגה שלו, רשאי, בתקופה של עד 7 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ג(ב), בשעות העבודה שפורסמו כאמור בתקנה 206א(ב), לעיין בחומר שנאגר.
(ה) לאחר התקופה האמורה בתקנת משנה (ד) עד לביעורו של החומר שנאגר, העיון בו יהיה פתוח לפני הגורמים האלה, כמפורט לצדם:
     (1) לפני מפקח של רשות הרישוי שרשות הרישוי אישרה לשם הפיקוח על ביצוע הבחינה המעשית            לפי סימן זה ולפי תנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי ולשם קבלת החלטה בערר שהוגש לפי תקנה
      206ה; פיקוח לפי פסקת משנה זו ייערך בהתאם לאמות המידה שרשות הרישוי גיבשה לצורך כך              ובלבד שהפיקוח יכלול צפייה בחלק מסרטוני הבחינה בלבד ולא יכלול צפייה בסרטוני הבחינה באופן          רצוף ובזמן שהבחינה מתקיימת;
     (2) לפני עובדי מרכז הבחינות כאמור בתקנה 206א שרשות הרישוי אישרה לצורך בדיקת אופן                  הביצוע של בחינת הנהיגה המעשית באמצעות הבוחנים שמעסיק מרכז הבחינות כאמור בתקנה                206א;  בבדיקה כאמור יבחנו עובדי מרכז הבחינות כי ביצוע הבחינה נערך בהתאם לתנאי                      ההתקשרות עם רשות הרישוי.
(ו) רשות הרישוי תפריד את מאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה מכל מאגר מידע אחר, והיא לא תעביר את המידע הכלול בו או מקצת המידע, לכל מאגר מידע אחר והיא לא תצליבו עם כל מידע אחר.
 
תקנה 206 ה': ערר על הבחינה המעשית בנהיגה
(א) נבחן בבחינה מעשית בנהיגה החולק על תוצאת הבחינה המעשית או על חיווי בטופס הבחינה כאמור בתקנה 206ב(ג), רשאי להגיש לרשות הרישוי ערר מקוון, בעצמו או באמצעות מורה הנהיגה שלו, בתוך 7 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ג(ב); בערר יצוינו פרטי הנבחן, האופן שבו הוא מבקש כי תימסר לו ההחלטה בערר, מועד הבחינה, ונימוקי הערר.
(ב) מפקח של רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ד(ה)(1) רשאי, לאחר שעיין בערר ובחומר שנאגר הנדרש להחלטה בערר, להחליט על שינוי החיווי שניתן כאמור בתקנה 206ב(ג) לגבי אחת או יותר מבין הפעולות שביצע הנבחן במהלך הבחינה המעשית בנהיגה וכן רשאי הוא לשנות את תוצאת הבחינה בהתאם לשינוי החיווי כאמור, בתוך 14  ימים מיום הגשת הערר; לא שינה מפקח את תוצאת הבחינה, רשאי הנבחן להיבחן מחדש באופן המפורט בתקנות אלה.
(ג) מצא המפקח של רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ד(ה)(1) כי בחינת הנהיגה המעשית בוצעה שלא באופן הקבוע בסימן זה, יראו את הנבחן כמי שלא ביצע את הבחינה.
(ד) ההחלטה בערר תימסר לנבחן באופן שהוא ביקש על גבי הערר. 
מי אחראי על בעל החיים בדרך?
לפקודת התעבורה נוסף סעיף 27ב1 הקובע את אחריות בעליו של בעל חיים או המחזיק בו במקרה של תאונת דרכים עו עבירת תעבורה, כלהלן:
‎‎(א) נעשתה עבירת תעבורה שמעורב בה בעל חיים או אירעה תאונת דרכים בין רכב ובין בעל חיים, יראו את מי שרשום כבעליו של בעל החיים במרכז הרישום כמחזיקו, אלא אם כן הוכיח כי מסר את החזקה בבעל החיים לאדם אחר.
(ב) הוכיח בעליו של בעל החיים למי מסר את החזקה בבעל החיים, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק. 
(ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה בבעל החיים לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם. 
(ד) בסעיף זה - "
"בעל חיים" - כהגדרתו בפקודת מחלות בעלי חיים, שמנוהל לגביו מרכז רישום; 
"מחזיק" בבעל חיים" - לרבות מי שמוליכו בדרך או מי שבידו ההשגחה עליו; 
"מרכז הרישום" - מרכז הרישום שהוקם לפי פקודת מחלות בעלי חיים; 
"פקודת מחלות בעלי חיים" - פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985.
 
פורסם ב-17.6.18
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.


מצלמות ומסכים כתחליף למראות תשקיף
פורסם ב-31.5.18
 
לתקנת התעבורה 361 המפרטת אילו מראות תשקיף חייבות להיות בכלי רכב ומה עליהן לשקף, נוספה פיסקה 14 המתירות להתקין בכלי רכב, למעט אופנוע, מצלמות ומסכים במקום מראות תשקיף, ובלבד שהמצלמות שיותקנו ברכב לא יאפשרו הקלטה ושמירה של הצילומים.
לתוספת השנייה לתקנות, בחלק ג', נוסף פירוט לסוגי (תקנים) המצלמות והמסכים.


החוסם בחניה רכב אחר - עבריין

פורסם ב-13.5.18
סעיף 62 בפקודת התעבורה, בפרק "עבירות ועונשין" מגדיר קבוצת עבירות ככאלה שהעובר אחת מהן דינו - מאסר שנתיים או שבית המשפט יכול להטיל קנס בסך עד 75,300 ₪, ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט - קנס בסך עד 18,000 ₪. 
לרשימת העבירות המוגדרות בסעיף זה נוספה עבירה (11): "אדם המחנה את רכבו באופן החוסם רכב אחר, ובכלל זה באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו הנושא תג נכה או לצאת ממנו במקום חניה לנכים, בשל כך שהוא מחנה את רכבו בשטח לצד מקום חניה כאמור המסומן בתמרור כאסור בחניה; הוראות פסקה זו יחולו גם במקום שאינו דרך".
שר התחבורה רשאי להתקין תקנות לסעיף זה.
תחילתו של חוק זה ב-13.6.18. 

חדשות בתקנות

פורסמו ב-30.4.18, בתוקף מ-30.5.18
 
4 מטרים לשול
בתקנה מס' 1 לתקנות התעבורה שונתה הגדרת "שול הדרך" ומעתה היא: "השטח שאין לצדו מדרכה, עד לרוחב של ארבעה מטרים (במקום שלושה), או עד לקצה תעלת ניקוז כאשר דופן התעלה מצוי פחות מארבעה מטרים (במקום שלושה) משפת הכביש".
אין משמעות השינוי היא שממחר יסללו שוליים ברוחב 4 מטרים (הלוואי), אבל כל מה שאסור בשול ברוחב הדרך (חניה למשל) ייחשב מעתה ברוחב של 4 מטרים.
 
פניית פרסה
תקנה 44 לתקנות התעבורה עוסקת בפניות פרסה:
תקנת משנה (א) לא שונתה:
(א) לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן:"פניית פרסה") אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
לתקנת משנה (ב) הוסף משפט (מודגש):
(ב) בכפוף לאמור בתקנה משנה (א), מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפניה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה. ולעניין תקנת משנה זו, יראו תמרור או סימון המחייב נסיעה בכיוון מסוים בלבד, שאיננו פניה שמאלה או פניית פרסה, כתמרור או סימון האוסר על פניית פרסה.
לטעמנו אין חדש תחת השמש. מאז ומתמיד ראינו, לדוגמה, חץ המורה סע ישר, על עמוד או סימון על הכביש כאיסור לפנות שמאלה, ימינה או פרסה. 
 
לעקוף מימין
תקנה 47 לתקנות התעבורה עוסקת בעקיפה. תקנת משנה (ב) מציינת מספר מספר מצבים שבהם מותר "לעבור" מימין.
מעתה מותר נקרא לנער בשמו: "לעקוף" במקום לעבור.
 
המנהרה פחות מסוכנת
תקנה 47(ה),מורה: "נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל חיים באחד מאלה: ... (6) הוא נמצא במנהרה או בתוך 50 מטרים לפני מנהרה או 50 מטרים אחרי היציאה מן המנהרה.
פסקה (6) בוטלה. מעתה המרחב הסמוך למנהרה אינו נחשב למסוכן במיוחד.
 
זכות קדימה לרכב במעגל
לתקנה 64 לתקנות התעבורה, המנחה מתן זכויות קדימה, נוספה פיסקה:
(ז) נוהג רכב המתקרב למעגל שלפניו מוצב תמרור 303 (מעגל תנועה), ייתן זכות קדימה לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה.
התוספת זהה להוריית התמרור.
אסורה עצירה או חניה בכביש סגור
תקנה 72 מציינת את המקומות האסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה. לתקנה נוספה שורה (2ב) האוסרת לעצור ולחנות בכביש הסגור בשני הכיוונים בפני כל כלי רכב (תמרור 401).
מותר להעלות נוסע בתחנת מוניות
פסקה (14) בתקנה 72 האוסרת על רכב שאינו מונית השייכת לתחנה לעצור או לחנות בה אך מתירה לשם הורדת נוסעים.
עתה נוסף היתר, במקרה כזה, גם להעלות נוסעים.
 
גובה גשרים ברשומות – הסוף
תקנה 85(ד)(1) לתקנות התעבורה מתירה בתנאים מסוימים להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15000 ק"ג מטען עד 4.80 מטר, בכפוף להוראות התמרורים. עד עתה נוסף סייג: "...ולמעט בדרכים ובקטעי דרכים שהודיע עליהם המפקח על התעבורה ברשומות". 
הסייג בוטל.  

רכב שב"ס = רכב בטחון

פורסם ב-13.3.18
 
רכב ביטחון
הורחבה הגדרת "רכב ביטחון" בתקנה מס' 1 לתקנות התעבורה (הגדרות):
רכב ביטחון" - כל אחד מאלה, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב ומשמיעים אות אזעקה בסירנה:
1. אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן לגביו אישור הפעלה למתן שירותי רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;
2. אופנוע להגשת עזרה ראשונה שניתן לגביו אישור הפעלה למתן שירותי רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;
3. רכב של משטרת ישראל;
4. רכב של צבא ההגנה לישראל;
5. רכב שמשמש את שירות בתי הסוהר לאחד מאלה )להלן - רכב שב"ס מבצעי(:
    א. למשימות מבצעיות ובלבד שניתן לגביו אישור על כך מאת נציב בתי הסוהר או מטעמו;
    ב. לליווי של אסירים או עצירים; 
6. רכב לכיבוי שריפות;
7. רכב שיטור משולב, ובלבד שמצוי בו שוטר;
8. רכב מסוים שרשות הרישוי אישרה אותו לכך.
 
אות אזהרה גם ברכב שב"ס
תקנה 62 קובעת באילו כלי רכב מנועיים רשאי אדם להשמיע אות אזהרה (סירנה) ולהפיץ אור מהבהב צבעוני. לתקנת משנה ב(1) נוסף רכב שב"ס שהאור המהבהב שיופץ על ידו יהיה כחול או כחול אדום כמו ברכב משטרה, ברכב משטרה צבאית, ברכב הג"א וברכב צה"ל שאושר כרכב בטחון. 
 
הפצת אור והשמעת אות
נוסח תקנה 95 הותאם לשינויי הגדרת רכב בטחון:
"נוהג רכב מן הסוג המנוי בהגדרה 'רכב ביטחון' או כל הנוסע בו, לא יפיץ אור מהבהב בפנס שהותקן בו לפי תקנה 62 ולא ישמיע אות אזעקה בסירנה, אלא בשעת מילוי תפקידו ובלבד שהדבר דרוש לשם מילוי התפקיד".
 
רישיון B לרכב שב"ס
לתקנה 180 המפרטת אילו סוגי רכב רשאי לנהוג בעל רישיון נהיגה מדרגה B נוסף רכב שב"ס.   

תיקון תקנות התעבורה. פורסם ב-20.2.18

להלן עיקרי התיקונים בלבד:
 
1. שינוי בהגדרת האופנוע:
"אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחר זה, בין שחובר אליו רכב צידי ובין אם לאו".
המשך ההגדרה... וברכב מנועי הנע על שלושה גלגלים, אשר צוין ברישיונו כתלת אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג – נמחק. 
לגבי אופנוע מודרני בעל שני גלגלים על ציר אחד וגלגל נוסף על ציר שני יש להסתפק בהגדרת "תלת אופנוע" הקיימת.
 
2. מסך תצוגה מותר גם ברכב כיבוי והצלה:
תקנה 28א(ב) מתירה מזמן תצוגה הנראית ממושב הנהג, שאינה לבקרה או ניווט, בכלי רכב משטרתיים. עתה נוסף היתר זה גם לרכב כיבוי והצלה.
 
3. אמבולנס ממוגן ירי בן 19:
בתקנה 281(א)(7) נקבע שמעתה לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לאמבולנס שמוגן נגד ירי או בעל הנעה על כל הגלגלים בתום 19 שנים משנת ייצורו (במקום חמש עשרה שנים עד כה).
 
4. הקלות לרכב אספנות:
בתקנה 281א בוטלו האיסורים לרכב אספנות לשמש את צרכי עיסוקו של בעליו או להוביל מטען ברכב מסחרי.
 
5. משאית לימוד בלי מערכת בטיחות:
לתקנה 364ו המחייבת מערכות בטיחות ברכב כבד נוספה לרשימת הפטורים גם משאית המשמשת להוראת נהיגה.
 
6. מושב מדריך:
תקנה 476(ו) מורה (ללא שינוי): "באוטובוס שיש עליו רשיון סיור, לא יסיע ולא ירשה בעל הרשיון או הנהג להסיע אדם שאיננו מורה דרך או עובד אחר של בעל הרישיון, במושבים המיועדים למורה דרך או לכל עובד אחר של בעל הרישיון".
עתה נוספה לתקנה 476 תקנת משנה (ז) שקובעת: "באוטובוס שיש עליו רישיון סיור או שנרשם ברישיון הרכב כי הוא אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר שהוא רכב ציבורי, להסעה מיוחדת, רשות הרישוי תהיה רשאית לאשר התקנת מושב המיועד למורה דרך או מלווה, שלא יימנה במספר הנוסעים הקבוע ברישיונו".
 
"הסעה מיוחדת" היא הסעה שבה עומד אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר ציבורי לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו.
 
התיקון עונה על שתי שאלות הצפות ועולות מזה זמן רב:
א. מושב מדריך (מורה דרך) אפשרי גם באוטובוס להסעה מיוחדת – לא רק באוטובוס סיור.
ב. מורה הדרך או המלווה ייחשב כנוסע נוסף ומורשה מעל מספר מקומות הישיבה המופיעים ברישיון הרכב.
מושב (מדריך) מורה דרך באוטובוס


 

עם תחילתה של שנת 2018 פורסמו חדשות בתקנות התעבורה ובתמרורים:

 
היתר לנהוג בחניון
בהמשך לתקנה 190א המאפשרת לתת היתר לנהיגת רכב לצורך בדיקה, נוספה תקנת תעבורה 190א1 לפיה מנהל אגף הרישוי, או מי שיוסמך לכך מטעמו יהיה רשאי לתת בתנאים מסוימים היתר למי שאין בידו רישיון נהיגה מתאים לסוגי רכב מסוימים לנהיגת כלי רכב לצורך חנייתם בחניון המיועד לאותם כלי רכב, כשהם בלא נוסעים או מטען.
כלי הרכב הראשון בתקנה זו הוא אוטובוס שיוכל להחנותו בחניון מי שמחזיק ברישיון נהיגה מדרגה C1 (רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עד 12,000 ק"ג) ובלבד שהוא בן 21 לפחות ועובד מנהלה של שרות האוטובוסים המפעיל קווי שרות התופס את החניון. 
 
תמרורים משודרגים
לתמרור מס' 150, המזהיר מפני מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד, נוסף תאום פולט אור.
 
התמרורים שלהלן, אם יוצבו מעל הכביש יהיה כוחם יפה רק לנתיב שמתחתם.
                                  
          406                             416 417                                426
 
תמרור 501 ישודרג ופירושו יהיה:
"כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית. הנסיעה בכביש או בנתיב או בשול מותרת ל-
סומנה צלמית רכבת קלה – לרכבת מקומית;
סומנה צלמית אוטובוס בצבע צהוב – לאוטובוס הנוסע בקו שירות;
סומנה צלמית אוטובוס בצבע לבן – לכל אוטובוס;
סומנה צלמית מונית – לכל מונית;
סומנה ספרה בצרוף הסימון "+" – לרכב המסיע לפחות מספר נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב  בתמרור;
צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.
עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם כן צוין אחרת."
פסקה 4 של "כוחו יפה" הנוגעת לתמרור הנת"צ שודרגה אף היא ומעתה נאמר בה: "הוצב התמרור מעל הנתיב או השול, יחול התמרור רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה".
 
לחלק הסמלים נוספו שניים:
                                                             
      ס-17: מעבר גבול                                                    ס-69: מוסד אקדמי


 

 הסעות שיתופיות

התקנות פורסמו ב-11.12.17 והן בתוקף החל מ-10 בינואר 2018.

 

לתקנה 84א – טבלת כלי הרכב המורשים להסיע בשכר – נוסף פריט (5) "רכב נוסעים פרטי, בהסעה שהיא הסעה שיתופית כאמור בתקנה 84ב.

 

תקנה 84ב (חדשה) מתירה הסעות שיתופיות:

"יראו הסעה בשכר או בתמורה אחרת ברכב נוסעים פרטי כהסעה שיתופית, אם מתקיימים לגביה כל אלה:

1)      סכום השכר או שווייה של תמורה אחרת בעד ההסעה שיקבל המסיע ישולם או יינתן, לפי העניין על ידי כל אחד מהנוסעים בהסעה בלבד, ולא יעלה על חלקו היחסי של כל אחד מהם בהוצאות הישירות של הנסיעה;

2)      המסיע בהסעה, לא ביצע יותר משתי הסעות לפי תקנה זו באותו יום;

3)      לא בוצעו ברכב הנוסעים הפרטי יותר משתי הסעות ביום של נוסעים כמפורט לפי תקנה זו;

4)      מספר הנוסעים בהסעה אינו עולה על ארבעה, מלבד המסיע;

5)      הנוסעים בהסעה נוסעים בה בעקבות תיאום מראש עם המסיע; לעניין פסקה זו, 'תיאום מראש' - לרבות באמצעות יישום מחשב;

 

לעניין תקנה זו-

'הוצאות ישירות' - סכום מרבי של 2 שקלים חדשים לכל קילומטר של הנסיעה;

 'חלק יחסי' - ההוצאות הישירות כשהן מחולקות בשווה בין כל הנוסעים ברכב באותה נסיעה,לרבות המסיע". 

שינויים והוספות לתקנות. פורסמו ב-28.11.17

להלן עיקריהם:
 
"רכב פרטי דו שימושי" סוף. 
עם אימוץ התקינה האירופאית בעולם הרכב ורישיונות הנהיגה בישראל, החל משנת 2007, בוטלה הגדרת הרכב הפרטי הדו שימושי. חיפוש בתקנות התעבורה מלמד שבחמישה מקומות עדיין קיימת התייחסות לרכב הפרטי דו שימושי, אלה נמחקו כעת.
 
C1 ו-1D רשאים להסיע 19 באוטובוס זעיר
תוקנה הטעות שלפיה רק לבעלי רישיון D2 ו-D3 המחזיקים גם ברישיון מדרגה C1 מותר להסיע 19 נוסעים באוטובוס זעיר. מעתה גם לבעלי רישיון D1 (מונית ואוטובוס זעיר) מותר.
 
טסט חצי שנתי למשאית 10 טון 
נוספה תקנה 276(ב1), שתוקפה החל מתחילת 2018, ולפיה רישיון רכב או חידושו לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר יהיה לתקופה של חצי שנה במקום לשנה שלמה. יחד עם זאת, עד תום השנה הראשונה מקבלת הרישיון לראשונה הוא פטור מהבאת הרכב לבדיקה.
 
תיאוריה לתלמידי החינוך התעבורתי
בכוונת משרדי התחבורה והחינוך לאפשר לתלמידים בכיתה י', הלומדים בשיעורי החינוך התעבורתי, להבחן במבחן העיוני בבית ספרם. לצורך כך תוקנה תקנה 221(ג1), שלפיה יוכל להיבחן לאחר שימלאו לו 15 וחצי שנים במקום 16 עד כה.
 


 

מערכות בטיחות גם ברכב קל

ב-9.11.17, פורסמה תקנת תעבורה חדשה, 364(ח) לפיה החל מ-1 בינואר 2018, לא יירשמו בישראל כלי רכב מסוג M1  ו-N1 (פרטי ומסחרי בעלי משקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג) אלא אם תותקן בהם מערכת בטיחות ("מובילאיי", "איווקס", "מובון") כפי שיפורט בהמשך.
פטורים מהתקנת המערכת: רכב אספנות, אמבולנס, רכב לכיבוי אש, רכב חילוץ, רכב מדברי ורכב להוראת נהיגה.
המערכת המחייבת תכלול התרעות בלבד מפני התנגשות מלפנים ומפני סטייה לא רצונית מנתיב הנסיעה (ללא איתות).
להוכחת ההתקנה של המערכות תדרוש רשות הרישוי מיבואן הרכב אישור של יצרן או יבואן הרכב, ולגבי מערכות שיותקנו בארץ אישור של מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או מי מטעמו.
 
הערת ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה:
המערכות הנדרשות על פי התקנה אינן אקטיביות, הן לא מתערבות בתנועת הרכב ולא מונעות תאונה, אלא מתריעות בלבד.
הנהג ורק הנהג מונע את התאונה.


 

הרחבת ההקלה בהמרת רישיון נהיגה

תחת הכותרת "חדשות בעניין רישיונות נהיגה" שפורסמו ב-9.8.17 (גלגלו מעט למטה) דווחנו על הקלות בהמרת רישיון נהיגה זר לישראלי, רק לאופנוע, ופרטנו כי תוספת (ג1) לתקנה 216 העוסקת בהמרת רישיון נהיגה זר לישראלי, קובעת כי מבקש המרה שהיה בעל רישיון נהיגה לאומי קבוע במשך חמש שנים לפחות לאופנוע פטור מבדיקת ראייה וממבחן שליטה.

ב-19.9.17 פורסמה הרחבה להקלה גם למחזיקי רישיון נהיגה 1 (טרקטור) ו-B (פרטי ונסחרי עד 3.5 טון). 
החזר למתקיני מערכות בטיחות ברכב שאינו חייב על פי התקנות
פורסם ב-19.9.17 בתקנות התעבורה (תיקון מס' 11)
הרי הפרסום כלשונו:
 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–70 לפקודת התעבורה  באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק–יסוד: משק המדינה,  אני מתקין תקנות אלה:
 
הוראת שעה 
1. בתקנות התעבורה, בתוספת הראשונה בחלק ג', בפרט 2, אחרי פרט משנה (ב2) יבוא:
פרט משנה (ב3)
(1) על אף האמור בטבלה שבפרט משנה (א), סכומי האגרה לעניין פרטי משנה (א) ו–(א1) יופחתו בסכומים ובמועדים האמורים בפסקה (2), בעד רכב שהתקיימו בו כל אלה:
א. הרכב הוא מסוג M1 או N1 ,משנת ייצור 2000 או מאוחר יותר, ונרשם לראשונה עד יום ה' באייר התשע"ז (1 במאי 2017) ;
ב. הרכב רשום על שם יחיד ובלבד שרישום הרכב על שמו לא נעשה לפי תקנה 284(ב), או שיחיד מחזיק בו מכוח הסכם להחכר מימון כמשמעותו בתקנה 272א(א)(2); 
ג. מתקין מורשה מסר באופן מקוון אישור לרשות הרישוי, לאחר שהתקשר עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בחוזה לעניין זה, שלפיו התקין מערכות בטיחות ברכב שהן חדשות ולא היו מותקנות בעבר ברכב אחר;
ד. אישור כאמור בפסקת משנה (ג) נמסר לרשות הרישוי לא יאוחר מחודשיים לפני יום חידוש רישיון הרכב; נמסר האישור במועד מאוחר יותר, תידחה ההפחתה למועד הבא שבו יחודש רישיון אותו רכב; 
ה. במועד ביצוע כל אחד משלבי הפחתת האגרה כמפורט בפסקה (2), לא התקיימה ברכב אחת מן העילות לפטור מאגרה לפי תקנה 290א(א) ;
ו. במועד ביצוע התקנת מערכות בטיחות הרכב טרם בוצעו התקנות מערכות בטיחות ברכב במספר שרשות הרישוי הודיעה עליו לפי פסקה (5).
 
(2) האגרה תופחת בסכום כולל של 1,500 ₪, לפי השלבים המפורטים להלן ובסכומים האמורים בהם, ובלבד שסכום האגרה לתשלום אחרי ההפחתה, בכל אחד מהשלבים, לא יפחת מעשרה ₪, בתוספת הסכום הנוסף לפי סעיף 84 לפקודה:
א. במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שבעל הרכב הוכיח כי הרכב עומד בתנאים האמורים בפסקה (1) - 700 ₪;
ב. במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור בפסקת משנה (א) - 700 ₪;
ג. במועד חידוש רישיון הרכב השני אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור בפסקת משנה )א( - 100 ₪;
(3) פרט משנה זה יחול על כלי הרכב שבהם הותקנו מערכות בטיחות - ברכב ושמתקיים בהם האמור בפסקה (1) לפי המכסה שלהלן ובתקופה המפורטת לצדן: 
א. עד 80,000 כלי רכב מיום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשע"ז-2017; 
ב. עד 40,000 כלי רכב בשנת 2018;
(4) בתום כל אחת מהתקופות האמורות בפסקה (3), תבדוק רשות הרישוי אם נוצלה כל המכסה לאותה תקופה, ואם מצאה הרשות כי נותרה יתרה, תעבור יתרת המכסה לשנה הבאה; האמור יחול גם על השנים הבאות אחרי שנת 2018 , עד שתנוצל בשלמותה המכסה שנותרה;
(5) רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מכסת כלי הרכב לכל תקופה כמפורט בפסקאות (3) ו–(4), וכן תפרסם דרך קבע את יתרת המכסה שטרם נוצלה לאותה תקופה;
(6) לעניין פרט משנה זה - "
"מערכות בטיחות ברכב" - מערכת התרעה מפני התנגשות לפנים וכן מערכת התרעה על סטייה מנתיב, מן הסוג המפורט בפרטים 29 ו–30 בחלק ג' בתוספת השנייה;
"מתקין מורשה" - מי שהתקיים בו האמור בת?

חדשות

 • תקנות לקציני הבטיחות בתעבורה:

  ב-13.3.19 פורסמו תקנות התעבורה החדשות והמחודשות לקציני הבטיחות בתעבורה, אחרי עמל של חודשים ארוכים ארוכים בוועדת הכלכלה של הכנסת. גם התערבות של בית המשפט נדרשה. תחילתן של התקנות 9 חודשים מיום פרסומן, כלומר באמצע דצמבר 2019. הכנסו וקראו את חלק י' לתקנות התעבורה, כולו. ההוספות והשינויים שולבו בתוכו.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה לאופניים וקורקינט חשמליים

  לתקנה 39טז המורה על תנאים לרכיבה על אופניים חשמליים, ולתקנה 122א הדנה בקורקינט החשמלי נוספו שתי פסקאות הקובעות שעל הנוהג בכלים אלו להחזיק ברישיון נהיגה לאופנוע או לרכב נוסעים (לא כולל טרקטור) או שעליו לעבור בהצלחה מבחן עיוני לאחד מסוגי הרכב הנ"ל.

  קראו עוד...

  דיווח על סיום תכנית הליווי של נהג חדש רק בטלפון ובאינטרנט

  החל מ-1 בפברואר 2019, נהגים חדשים יצהירו על סיום תכנית הליווי באמצעות הטלפון הנייד או אתר האינטרנט בלבד, ולא במשרד הרישוי, כפי שהיה נהוג עד כה. זאת, במטרה להקל על התורים ולקצר את זמן ההמתנה במשרדי הרישוי.

  קראו עוד...

  איסור שיפוטי על שימוש ברכב

  בתיקון שפורסם ב-7.1.19 מחמירה פקודת התעבורה וקובעת כי הרשות לאסור שימוש ברכב לתקופה של 120 יום, ניתנת לבית המשפט בכל מקרה שבו יורשע אדם בעבירת תעבורה כלשהי, לאו דווקא מן התוספת השביעית.

  קראו עוד...

  מהדקים את הקסדות

  ב-18.12.18 פורסמו תיקונים לתקנות התעבורה ובהם הרחבה בעניין חבישת קסדות.

  קראו עוד...

  סוף לקסדת "החצי"

  ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב-19.11.18 תקנה האוסרת להשתמש בקסדת חצי בעת הרכיבה על אופנועים, קטנועים וטרקטורונים. זאת, במטרה להגביר את בטיחותם של רוכבי הרכב הדו-גלגלי בישראל.

  קראו עוד...

  הדלקת אורות גם ביום

  תזכורת: החל מ-1 בנובמבר עד 31 במרץ מדליקים אורות חזית ואור אחורי כל היום. החובה חלה על מונית, אוטובוס ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 15 טון ומעלה, בכל דרך. על רכב אחר חלה החובה רק בדרך שאינה עירונית. אופנועים חייבים בהדלקת האורות כל השנה.

  קראו עוד...

  מבחן עיוני מגיל 15 וחצי

  ב-22.10.18 פורסם ברשומות כי למבחן עיוני לדרגה A2 - אופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק שהספק מנועו אינו עולה על 11 קילווט ודרגה B - רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג, ניתן יהיה לגשת מגיל 15 וחצי.

  קראו עוד...

  התכנית הלאומית לרוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים

  הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון, 14.10.28, את עיקרי התכנית הלאומית של משרד התחבורה להגברת בטיחותם של רוכבי האופניים החשמליים והקורקינטים הממונעים ומשתמשי הדרך. הצעת ההחלטה קובעת כי התכנית תיושם ללא דיחוי.

  קראו עוד...

  שני טסטים שנתיים למשאית – הגזירה בוטלה!

  תקנה 276 השנויה במחלוקת, שפורסמה ב-28.11.17, ולפיה החל מתחילת 2018 רישיון רכב או חידושו לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר יהיה לתקופה של חצי שנה במקום לשנה שלמה – בוטלה!

  קראו עוד...

  החמרה בקנסות בעבירות אופניים וקורקינטים חשמליים

  פורסם ב-9.10.18

  קראו עוד...

  בטיחות באופניים חשמליים

  משרד התחבורה גיבש תכנית חדשה, הכוללת שורה של צעדים מעשיים שנועדו להגביר את בטיחותם של רוכבי האופניים החשמליים.

  קראו עוד...

  תשלום קנס בגין עבירת תעבורה אינו תנאי לחידוש רישיון נהיגה

  ב-22.8.18 פורסם ברשומות, בחתימת שר התחבורה, כי תקנה 172ב בטלה.

  קראו עוד...

  גריטת רכבי דיזל מזהמים

  בחודש אפריל 2018 פורסמו תקנות חדשות "חוק אוויר נקי" לפיהן רכב דיזל כבד, ישן ומזהם לא יוכל לחדש את רישיונו אלא אם כן יתקין מסנן חלקיקים אשר תפקידו צמצום זיהום האוויר. לחלופין, מי שלא יתקין מסנן יוכל לגרוט את הרכב ולקבל מענק גריטה לפי הענין. הוראת הנוהל שפורסמה ב-31.7.18 מצורפת.

  קראו עוד...

  אילו מסמכים חייבים להימצא בידיו של נהג?

  מאז ומתמיד למדנו, לימדנו והורגלנו שבידי הנוהג ברכב צריכים להימצא בכל עת רישיון הנהיגה, רישיון הרכב, תעודת הביטוח, ותעודות ומסמכים נוספים, אם ניתנו, לגבי רישיון הנהיגה או הרכב. עתה, תקנה 9(א) לתקנות התעבורה שונתה. התקנה פורסמה ב-28.6.18. למשך שנה מיום הפרסום התקנה תקפה רק לנהיגת רכב פרטי ואופנוע. בתום השנה היא תחול על כל סוגי הרכב, אלא אם בינתיים ייקבע אחרת.

  קראו עוד...

  רפורמה במבחני הנהיגה

  התקנות המורות על ביצוע הרפורמה פורסמו בתקנות חדשות ב-17.6.18 ותקפן החל מ-15.7.18.

  קראו עוד...

  מי אחראי על בעל החיים בדרך?

  לפקודת התעבורה נוסף סעיף 27ב1 הקובע את אחריות בעליו של בעל חיים או המחזיק בו במקרה של תאונת דרכים עו עבירת תעבורה.

  קראו עוד...

  מצלמות ומסכים כתחליף למראות תשקיף

  מעתה ניתן להתקין מצלמות ומסכים במקום מראות תשקיף ברכב, למעט אופנוע.

  קראו עוד...

  מהיום: רישיון נהיגה אזרחי לחיילים משוחררים ששירתו בצה"ל כנהגי רכב כבד

  ההסדר החדש יקל על הנהגים המשרתים בצה"ל, ירחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם עם שחרורים, ויגדיל את מספר הנהגים המקצועיים בישראל.

  קראו עוד...

  ספר חדש להוראת זהירות לכיתות א' ב'

  הספר "סימני דרך" מיועד לתלמידי כיתות א' ב' להוראת זהירות בדרכים. נושאי הלימוד מועברים באמצעי למידה מגוונים, השוזרים שירים וסיפורים, משחקים ועבודות יצירה. לספר נלווה מד"ל מפורט.

  קראו עוד...

  החוסם בחניה רכב אחר - עבריין

  לרשימת העבירות המוגדרות בסעיף 62 לפקודת התעבורה נוספה עבירה: "אדם המחנה את רכבו באופן החוסם רכב אחר, ובכלל זה באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו הנושא תג נכה או לצאת ממנו במקום חניה לנכים..." צפוי לעונש חמור.

  קראו עוד...

  חדשות בתקנות

  פורסמו ב-30.4.18, בתוקף מ-30.5.18. בין החדשות: "הרחבת השול", לעקוף מימין במקום לעבור מימין, היתר לרב שאינו מונית להעלות נוסע בתחנת מוניות ועוד.

  קראו עוד...

  7 מכוני רישוי חדשים ברחבי הארץ

  משרד התחבורה מפרסם מכרזים להקמת שבעה מכוני רישוי חדשים לרכב, הכוללים מסלולים נפרדים לרכב פרטי, רכב משא ורכב דו גלגלי. במטרה לשפר את השירות לציבור הנהגים.

  קראו עוד...

  רכב שב"ס = רכב בטחון

  תיקונים אחדים בתקנות התעבורה שפורסמו ב-13.3.18 מקנים לרכב שב"ס (שירות בתי הסוהר) זכויות בדרך של רכב בטחון.

  קראו עוד...