חדשות בדיני התעבורה

תיקון תקנות התעבורה. פורסם ב-20.2.18

להלן עיקרי התיקונים בלבד:
 
1. שינוי בהגדרת האופנוע:
"אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחר זה, בין שחובר אליו רכב צידי ובין אם לאו".
המשך ההגדרה... וברכב מנועי הנע על שלושה גלגלים, אשר צוין ברישיונו כתלת אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג – נמחק. 
לגבי אופנוע מודרני בעל שני גלגלים על ציר אחד וגלגל נוסף על ציר שני יש להסתפק בהגדרת "תלת אופנוע" הקיימת.
 
2. מסך תצוגה מותר גם ברכב כיבוי והצלה:
תקנה 28א(ב) מתירה מזמן תצוגה הנראית ממושב הנהג, שאינה לבקרה או ניווט, בכלי רכב משטרתיים. עתה נוסף היתר זה גם לרכב כיבוי והצלה.
 
3. אמבולנס ממוגן ירי בן 19:
בתקנה 281(א)(7) נקבע שמעתה לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לאמבולנס שמוגן נגד ירי או בעל הנעה על כל הגלגלים בתום 19 שנים משנת ייצורו (במקום חמש עשרה שנים עד כה).
 
4. הקלות לרכב אספנות:
בתקנה 281א בוטלו האיסורים לרכב אספנות לשמש את צרכי עיסוקו של בעליו או להוביל מטען ברכב מסחרי.
 
5. משאית לימוד בלי מערכת בטיחות:
לתקנה 364ו המחייבת מערכות בטיחות ברכב כבד נוספה לרשימת הפטורים גם משאית המשמשת להוראת נהיגה.
 
6. מושב מדריך:
תקנה 476(ו) מורה (ללא שינוי): "באוטובוס שיש עליו רשיון סיור, לא יסיע ולא ירשה בעל הרשיון או הנהג להסיע אדם שאיננו מורה דרך או עובד אחר של בעל הרישיון, במושבים המיועדים למורה דרך או לכל עובד אחר של בעל הרישיון".
עתה נוספה לתקנה 476 תקנת משנה (ז) שקובעת: "באוטובוס שיש עליו רישיון סיור או שנרשם ברישיון הרכב כי הוא אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר שהוא רכב ציבורי, להסעה מיוחדת, רשות הרישוי תהיה רשאית לאשר התקנת מושב המיועד למורה דרך או מלווה, שלא יימנה במספר הנוסעים הקבוע ברישיונו".
 
"הסעה מיוחדת" היא הסעה שבה עומד אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר ציבורי לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו.
 
התיקון עונה על שתי שאלות הצפות ועולות מזה זמן רב:
א. מושב מדריך (מורה דרך) אפשרי גם באוטובוס להסעה מיוחדת – לא רק באוטובוס סיור.
ב. מורה הדרך או המלווה ייחשב כנוסע נוסף ומורשה מעל מספר מקומות הישיבה המופיעים ברישיון הרכב.
 


 

עם תחילתה של שנת 2018 פורסמו חדשות בתקנות התעבורה ובתמרורים:

 
היתר לנהוג בחניון
בהמשך לתקנה 190א המאפשרת לתת היתר לנהיגת רכב לצורך בדיקה, נוספה תקנת תעבורה 190א1 לפיה מנהל אגף הרישוי, או מי שיוסמך לכך מטעמו יהיה רשאי לתת בתנאים מסוימים היתר למי שאין בידו רישיון נהיגה מתאים לסוגי רכב מסוימים לנהיגת כלי רכב לצורך חנייתם בחניון המיועד לאותם כלי רכב, כשהם בלא נוסעים או מטען.
כלי הרכב הראשון בתקנה זו הוא אוטובוס שיוכל להחנותו בחניון מי שמחזיק ברישיון נהיגה מדרגה C1 (רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עד 12,000 ק"ג) ובלבד שהוא בן 21 לפחות ועובד מנהלה של שרות האוטובוסים המפעיל קווי שרות התופס את החניון. 
 
תמרורים משודרגים
לתמרור מס' 150, המזהיר מפני מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד, נוסף תאום פולט אור.
 
התמרורים שלהלן, אם יוצבו מעל הכביש יהיה כוחם יפה רק לנתיב שמתחתם.
                                  
          406                             416 417                                426
 
תמרור 501 ישודרג ופירושו יהיה:
"כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית. הנסיעה בכביש או בנתיב או בשול מותרת ל-
סומנה צלמית רכבת קלה – לרכבת מקומית;
סומנה צלמית אוטובוס בצבע צהוב – לאוטובוס הנוסע בקו שירות;
סומנה צלמית אוטובוס בצבע לבן – לכל אוטובוס;
סומנה צלמית מונית – לכל מונית;
סומנה ספרה בצרוף הסימון "+" – לרכב המסיע לפחות מספר נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב  בתמרור;
צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.
עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם כן צוין אחרת."
פסקה 4 של "כוחו יפה" הנוגעת לתמרור הנת"צ שודרגה אף היא ומעתה נאמר בה: "הוצב התמרור מעל הנתיב או השול, יחול התמרור רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה".
 
לחלק הסמלים נוספו שניים:
                                                             
      ס-17: מעבר גבול                                                    ס-69: מוסד אקדמי


 

 הסעות שיתופיות

התקנות פורסמו ב-11.12.17 והן בתוקף החל מ-10 בינואר 2018.

 

לתקנה 84א – טבלת כלי הרכב המורשים להסיע בשכר – נוסף פריט (5) "רכב נוסעים פרטי, בהסעה שהיא הסעה שיתופית כאמור בתקנה 84ב.

 

תקנה 84ב (חדשה) מתירה הסעות שיתופיות:

"יראו הסעה בשכר או בתמורה אחרת ברכב נוסעים פרטי כהסעה שיתופית, אם מתקיימים לגביה כל אלה:

1)      סכום השכר או שווייה של תמורה אחרת בעד ההסעה שיקבל המסיע ישולם או יינתן, לפי העניין על ידי כל אחד מהנוסעים בהסעה בלבד, ולא יעלה על חלקו היחסי של כל אחד מהם בהוצאות הישירות של הנסיעה;

2)      המסיע בהסעה, לא ביצע יותר משתי הסעות לפי תקנה זו באותו יום;

3)      לא בוצעו ברכב הנוסעים הפרטי יותר משתי הסעות ביום של נוסעים כמפורט לפי תקנה זו;

4)      מספר הנוסעים בהסעה אינו עולה על ארבעה, מלבד המסיע;

5)      הנוסעים בהסעה נוסעים בה בעקבות תיאום מראש עם המסיע; לעניין פסקה זו, 'תיאום מראש' - לרבות באמצעות יישום מחשב;

 

לעניין תקנה זו-

'הוצאות ישירות' - סכום מרבי של 2 שקלים חדשים לכל קילומטר של הנסיעה;

 'חלק יחסי' - ההוצאות הישירות כשהן מחולקות בשווה בין כל הנוסעים ברכב באותה נסיעה,לרבות המסיע". 

שינויים והוספות לתקנות. פורסמו ב-28.11.17

להלן עיקריהם:
 
"רכב פרטי דו שימושי" סוף. 
עם אימוץ התקינה האירופאית בעולם הרכב ורישיונות הנהיגה בישראל, החל משנת 2007, בוטלה הגדרת הרכב הפרטי הדו שימושי. חיפוש בתקנות התעבורה מלמד שבחמישה מקומות עדיין קיימת התייחסות לרכב הפרטי דו שימושי, אלה נמחקו כעת.
 
C1 ו-1D רשאים להסיע 19 באוטובוס זעיר
תוקנה הטעות שלפיה רק לבעלי רישיון D2 ו-D3 המחזיקים גם ברישיון מדרגה C1 מותר להסיע 19 נוסעים באוטובוס זעיר. מעתה גם לבעלי רישיון D1 (מונית ואוטובוס זעיר) מותר.
 
טסט חצי שנתי למשאית 10 טון 
נוספה תקנה 276(ב1), שתוקפה החל מתחילת 2018, ולפיה רישיון רכב או חידושו לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר יהיה לתקופה של חצי שנה במקום לשנה שלמה. יחד עם זאת, עד תום השנה הראשונה מקבלת הרישיון לראשונה הוא פטור מהבאת הרכב לבדיקה.
 
תיאוריה לתלמידי החינוך התעבורתי
בכוונת משרדי התחבורה והחינוך לאפשר לתלמידים בכיתה י', הלומדים בשיעורי החינוך התעבורתי, להבחן במבחן העיוני בבית ספרם. לצורך כך תוקנה תקנה 221(ג1), שלפיה יוכל להיבחן לאחר שימלאו לו 15 וחצי שנים במקום 16 עד כה.
 


 

מערכות בטיחות גם ברכב קל

ב-9.11.17, פורסמה תקנת תעבורה חדשה, 364(ח) לפיה החל מ-1 בינואר 2018, לא יירשמו בישראל כלי רכב מסוג M1  ו-N1 (פרטי ומסחרי בעלי משקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג) אלא אם תותקן בהם מערכת בטיחות ("מובילאיי", "איווקס", "מובון") כפי שיפורט בהמשך.
פטורים מהתקנת המערכת: רכב אספנות, אמבולנס, רכב לכיבוי אש, רכב חילוץ, רכב מדברי ורכב להוראת נהיגה.
המערכת המחייבת תכלול התרעות בלבד מפני התנגשות מלפנים ומפני סטייה לא רצונית מנתיב הנסיעה (ללא איתות).
להוכחת ההתקנה של המערכות תדרוש רשות הרישוי מיבואן הרכב אישור של יצרן או יבואן הרכב, ולגבי מערכות שיותקנו בארץ אישור של מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או מי מטעמו.
 
הערת ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה:
המערכות הנדרשות על פי התקנה אינן אקטיביות, הן לא מתערבות בתנועת הרכב ולא מונעות תאונה, אלא מתריעות בלבד.
הנהג ורק הנהג מונע את התאונה.


 

הרחבת ההקלה בהמרת רישיון נהיגה

תחת הכותרת "חדשות בעניין רישיונות נהיגה" שפורסמו ב-9.8.17 (גלגלו מעט למטה) דווחנו על הקלות בהמרת רישיון נהיגה זר לישראלי, רק לאופנוע, ופרטנו כי תוספת (ג1) לתקנה 216 העוסקת בהמרת רישיון נהיגה זר לישראלי, קובעת כי מבקש המרה שהיה בעל רישיון נהיגה לאומי קבוע במשך חמש שנים לפחות לאופנוע פטור מבדיקת ראייה וממבחן שליטה.

ב-19.9.17 פורסמה הרחבה להקלה גם למחזיקי רישיון נהיגה 1 (טרקטור) ו-B (פרטי ונסחרי עד 3.5 טון). 
החזר למתקיני מערכות בטיחות ברכב שאינו חייב על פי התקנות
פורסם ב-19.9.17 בתקנות התעבורה (תיקון מס' 11)
הרי הפרסום כלשונו:
 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–70 לפקודת התעבורה  באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק–יסוד: משק המדינה,  אני מתקין תקנות אלה:
 
הוראת שעה 
1. בתקנות התעבורה, בתוספת הראשונה בחלק ג', בפרט 2, אחרי פרט משנה (ב2) יבוא:
פרט משנה (ב3)
(1) על אף האמור בטבלה שבפרט משנה (א), סכומי האגרה לעניין פרטי משנה (א) ו–(א1) יופחתו בסכומים ובמועדים האמורים בפסקה (2), בעד רכב שהתקיימו בו כל אלה:
א. הרכב הוא מסוג M1 או N1 ,משנת ייצור 2000 או מאוחר יותר, ונרשם לראשונה עד יום ה' באייר התשע"ז (1 במאי 2017) ;
ב. הרכב רשום על שם יחיד ובלבד שרישום הרכב על שמו לא נעשה לפי תקנה 284(ב), או שיחיד מחזיק בו מכוח הסכם להחכר מימון כמשמעותו בתקנה 272א(א)(2); 
ג. מתקין מורשה מסר באופן מקוון אישור לרשות הרישוי, לאחר שהתקשר עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בחוזה לעניין זה, שלפיו התקין מערכות בטיחות ברכב שהן חדשות ולא היו מותקנות בעבר ברכב אחר;
ד. אישור כאמור בפסקת משנה (ג) נמסר לרשות הרישוי לא יאוחר מחודשיים לפני יום חידוש רישיון הרכב; נמסר האישור במועד מאוחר יותר, תידחה ההפחתה למועד הבא שבו יחודש רישיון אותו רכב; 
ה. במועד ביצוע כל אחד משלבי הפחתת האגרה כמפורט בפסקה (2), לא התקיימה ברכב אחת מן העילות לפטור מאגרה לפי תקנה 290א(א) ;
ו. במועד ביצוע התקנת מערכות בטיחות הרכב טרם בוצעו התקנות מערכות בטיחות ברכב במספר שרשות הרישוי הודיעה עליו לפי פסקה (5).
 
(2) האגרה תופחת בסכום כולל של 1,500 ₪, לפי השלבים המפורטים להלן ובסכומים האמורים בהם, ובלבד שסכום האגרה לתשלום אחרי ההפחתה, בכל אחד מהשלבים, לא יפחת מעשרה ₪, בתוספת הסכום הנוסף לפי סעיף 84 לפקודה:
א. במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שבעל הרכב הוכיח כי הרכב עומד בתנאים האמורים בפסקה (1) - 700 ₪;
ב. במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור בפסקת משנה (א) - 700 ₪;
ג. במועד חידוש רישיון הרכב השני אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור בפסקת משנה )א( - 100 ₪;
(3) פרט משנה זה יחול על כלי הרכב שבהם הותקנו מערכות בטיחות - ברכב ושמתקיים בהם האמור בפסקה (1) לפי המכסה שלהלן ובתקופה המפורטת לצדן: 
א. עד 80,000 כלי רכב מיום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשע"ז-2017; 
ב. עד 40,000 כלי רכב בשנת 2018;
(4) בתום כל אחת מהתקופות האמורות בפסקה (3), תבדוק רשות הרישוי אם נוצלה כל המכסה לאותה תקופה, ואם מצאה הרשות כי נותרה יתרה, תעבור יתרת המכסה לשנה הבאה; האמור יחול גם על השנים הבאות אחרי שנת 2018 , עד שתנוצל בשלמותה המכסה שנותרה;
(5) רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מכסת כלי הרכב לכל תקופה כמפורט בפסקאות (3) ו–(4), וכן תפרסם דרך קבע את יתרת המכסה שטרם נוצלה לאותה תקופה;
(6) לעניין פרט משנה זה - "
"מערכות בטיחות ברכב" - מערכת התרעה מפני התנגשות לפנים וכן מערכת התרעה על סטייה מנתיב, מן הסוג המפורט בפרטים 29 ו–30 בחלק ג' בתוספת השנייה;
"מתקין מורשה" - מי שהתקיים בו האמור בתקנה 364ו)(ב)(2),)והרשות נתנה לו רישיון ייצור לעניין פרט משנה זה לפי סעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) התשמ"ג-1982.
 
2. בתום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה, ידווח משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לוועדת הכספים של הכנסת בדבר המספר הכולל של כלי הרכב הזכאים להפחתת האגרה בשל התקנת מערכות בטיחות ברכב עד לאותו מועד, שיעור יתרת המכסה ובדבר חלוקה לפי אזור גאוגרפי של האתרים שבהם בוצעה התקנה של מערכות הבטיחות ברכב.
ישראל כ"ץ שר התחבורה והבטיחות בדרכים


 
חובת המוסך להשתמש בחלפים שמספק לו הלקוח
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (סירוב לתת שירות), פורסמו ב-27.8.17 ותחילתן ב-27.9.17, קובעות כי על מוסך לבצע פעולות ברכב תוך שימוש במוצר תעבורה (חלפים) שסיפק הלקוח. החובה חלה רק על מוסך שמבצע את אותן פעולות ברכב עבור לקוח אחר במוצר תעבורה דומה שהוא מספק ללקוח.
על הלקוח שמספק את מוצר התעבורה למוסך להציג חשבונית שכלולים בה שם היצרן, תיאור המוצר ומספרו הקטלוגי, כל זאת כדי שיהיה ברור שהמוצר מתאים.
המוסך יהיה רשאי לסרב להתקין את המוצר שיביא לו הלקוח רק אם יהיה בהתקנתו לפגוע בבטיחות, בציוד המוסך, ברכב או במוצר עצמו.
 
להלן הפרסום ברשומות במלואו: 

 חדשות בעניין רישיונות נהיגה

פורסמו ב-9.8.17
 
1. תקופת תוקף רישיון נהיגה לזרים ומועד חידושו
תיקון תקנה 173(א)(4): רשות הרישוי רשאית לתת רישיון נהיגה או לחדשו לתקופה של עד עשר שנים; הוראה זו לא תחול על מי שאיננו רשום במרשם האוכלוסין, ורישיונו יחודש לתקופה של עד חמש שנים (במקום שלוש שנים כפי שהיה נהוג עד כה). 
תוקף הרישיון יהיה מותנה בכך שבידי בעל רישיון הנהיגה רישיון ישיבה בישראל בר תוקף, לפי חוק הכניסה לישראל סעיפים 2(א)(1) עד (4).
חוק הכניסה לישראל הנ"ל מסמיך את שר הפנים לתת אשרה ורישיון לישיבת מעבר - עד לחמישה ימים; אשרה ורישיון לישיבת ביקור – עד לשלושה חדשים; אשרה ורישיון לישיבת ארעי – עד לשלוש שנים, או אשרה ורישיון לישיבת קבע;
 
2. בוטלו בדיקות הראיה המיוחדות לבני 40 
בוטלה תקנה 196(ב)(1)ש(לפיה בעל רישיון נהיגה חייב לעבור בדיקות ראייה בכל פעם שבה הוא מחדש את רישיון הנהיגה שלו אחרי שמלאו לו 40 שנה.
 
3. הקלות בהמרת רישיון נהיגה זר לישראלי, רק לאופנוע
תוספת (ג1) לתקנה 216 העוסקת בהמרת רישיון נהיגה זר לישראלי, קובעת כי מבקש המרה שהיה בעל רישיון נהיגה לאומי קבוע במשך חמש שנים לפחות לאופנוע פטור מבדיקת ראייה וממבחן שליטה.


 
שינויים בנקודות הנרשמות בגין עבירות תעבורה
פורסמו ב-5 ביוני 2017. בתוקף החל מ-5 בינואר 2018.
נוספו עבירות שיש עליהן נקודות, ונוספו נקודות לכמה עבירות מנוקדות ותיקות.
מי שיחפוץ לדעת מהם השינויים ישווה טבלאות אלה לנוכחיות ("הישנות")
 
2 נקודות

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

83ב(א)

 נהיגה ברכב שבו נוסע לא חגור

97(א)(ב)(ג)

 נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

65ב(ג)

 אי לבישת אפוד זוהר

 

4 נקודות

(סימוני התמרורים בסוגריים הם לפי הלוח הישן)

 תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

21(ב)(3)

 הפרעה או עיכוב תנועה

22(א), 64(ד)

 אי ציות לתמרור 302 (ב-37) - אי עצירה בלבד

22(א)

 אי ציות לתמרור 303 (ב-48) - אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה  לתנועה החוצה את הדרךבמעגל התנועה

28א(א)

 נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג

36(ה)

 כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני

38(א)

 נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

45

 נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

47(א), 47(ה)(2)

 עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור 132 (א-30) לפני מפגש  מסילת ברזל

48(ב) ו-(ג)

 עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה

83ב(א)

 נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות

85(א)(3)

 הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

85(א)(2)(ב)

 הובלת מטען המגביל שדה ראיה

90(ו)

 גרירת רכב שלא בבטיחות

91(א)(ב)(ג)(ו)(ז)

 אי קיום סייגים בגרירה

93(א)(1)

 אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

96, 97(ד),

99(א)(1)(2)(3), 101 ו-103

 נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

 

6 נקודות

(סימוני התמרורים בסוגריים הם לפי הלוח הישן)

 סעיף בפקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

2

 

 נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי

 

21(ג)

 נהיגה בלא זהירות

 

22(א)

 אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: 401 (ב-1), 402  (ב-2), 408 (ב-12), 409 (ב-13), 405 (ב-14), 406 (ב-15), 415  (ב-16), 417 (ב-17), 416 (ב-18), 216 (ב-54), 410 (ב-60), 407  (ב-68)

 

22(א)

 אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור 420 (ב-8), 422 (ב-10)

 

22(א)

 פניות אסורות לפי תמרורים 428 עד 431

 

22(א) 36(ד)

 נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים 204 (ב-40), 205 (ב-41), 206  (ב-42), 207 (ב-43), 203 (ב-44), 201 (ב-45), 202 (ב-46), 208  (ב-47), 214 (ב-50), 215 (ב-51), 704 (ה-4), או בניגוד לכיוון החץ  שסומן על פני  הדרך

 

23(א)(1) ו-(2)

 אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני

 

26(4) 27(ג)

 נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב

 

33(א)

 נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי

 

36(ג)

 נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף

 

35 46(א)

 נהיגה שלא בימין הדרך

 

37

 נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי

 

39א(א) (ג)(ז) 39ג(א)(ג)(ד) 39ד(א) 39ה(א)(ג)

 נהיגת מכונה ניידת, טרקטורון, טרקטור משא או רכב שטח, בניגוד לתקנות

 

47(ה)(3) ו-(4) 47(ח)

 עקיפות - לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב  מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף

 

56(ב)(2)

 אי פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס, לפי העניין, בעצירה לפני מפגש  מסילת ברזל

 

57

 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט או בטון

 

64(א)(1),(2)(3) 64(ב)(1)(2) 66 68

 אי מתן זכות קדימה - לרכב מימין,לרכב ממול בפניה שמאלה,לרכב שבדרך  הסלולה, להולך רגללרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדואי מתן אפשרות  להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון

 

65

 

 כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה

 

83ב(א)

 נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות

 

85(א)(5)

 הובלת מטען ברכב עד 14.99% מעל המשקל הכולל המותר

 

85(א)(6) 86(1) (2)(3)

 הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי,מתאבך או נשפך

 

95ד

 נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע או שלא בהתאם להוראות  המפורטות בתקנה

 

119(ג)

 נהיגה או רכיבה על אופנוע בלי לחבוש קסדת מגן

 

155

 הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

 

8 נקודות

 סעיף בפקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

10(א)

 

 רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב

12א1(ב)

 

 נהיגת נהג חדש צעיר בלא מלווה

12א2

 

 נהיגת נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה על המותר בלא מלווה

16(ב)

 

 הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפון ללא דיבורית

38(3)

21(ב)(2)

 תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם

62(2)

 

 נהיגה בקלות ראש או ברשלנות

62(11)

 

 שיבוש פעולת  מתקן מגביל מהירות

 

21(ב)(4) 26(1)

 התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך

 

27(א)

 נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך

 

28(ב)

 נהיגה תוך שימוש בטלפון ללא דיבורית

 

44(א)

 פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר  נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן- נסיבות מחמירות)

 

47(ה)(1) ו-(ז)

 עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת,לפני מעבר חציה או לפני מפגש  מסילת ברזל

 

54(א) 22(א)

 מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

 

54(א) 22(א)

 מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או  בדרך מהירה

65(א)(1)(3)

56(א)(1),(2),(3)

 אי עצירה לפני מפגש רכבת בנסיבות המפורטות בסעיף או בתקנה לפי  העניין

 

64(ד) 22(א)

 נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור 702 (ה-2)

 

64(ה)

 נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה  או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת

 

67(א)

 אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה

 

11ב

 הסעת ילד שאינו רתום במושב בטיחות או במושב מגביה לפי העניין

 

85(א)(4)

 הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

 

85(א)(5)

 הובלת מטען ברכב מ-15% מעל המשקל הכולל המותר ועד 24.99%

 

85(ד)(1) ו-(ה)(3)

 הובלת מטען החורג ממידות הרכב

 

85א(ו)(1), (3) ו-(4)

 הובלת מכולה בניגוד לתקנות

 

168

 שעות נהיגה מעל המותר

 

308(ד)

 נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש

 

364ד(ב)

 נהיגה בלא טכוגרף תקין

 

364ה(ג)

 נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

 

10 נקודות

 סעיף בפקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

סעיף 304 לחוק העונשין,

שחל עליו סעיף 64 לפקודה

 גרימת מוות ברשלנות

10א

 

 נהיגת רכב בידי מי שלא ניתן לו רישיון נהיגה לאותו רכב

64(א)

 

 הפקרה אחרי פגיעה

64ד(א)

 

 סירוב לבדיקת שכרות

65(א)(2)

56(א)(4)

 אי עצירה לפני מסילת ברזל כשהמחסום נע

 

22(א), 54(א)

 מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

 

22(א) ,54(א)

 מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה

 

47(ד) ו-(ה)(5)

 עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף

 

64(ג), 22(א)

 אי מתן זכות קדימה בתמרור 301 (ב-36)

 

64(ד), 22(א)

 אי מתן זכות קדימה בתמרור 302 (ב-37)

 

64(ד) 22(א)

 נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור 701 (ה-1)

 

67(א)

 לא אפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות

 

85(א)(5)

 הובלת מטען מעל 25% מהמשקל הכולל המותר

62(3)

26(2), 169ב

 נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

67

 

 נהיגת רכב בזמן פסילה

  

גושפנקא לשימושים בשול הדרך

פורסמה ב-24.7.17
תקנה 33(ג) מתירה למי שלומד נהיגה או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראת מורה הנהיגה. עתה נוספו עוד שתי הרשאות לנהיגה (או מעבר) בשול הדרך:
(2) רשאי נוהג רכב לחצות את הקו המסמן את שול הדרך ואת השול כדי להגיע לאתר התשתית הנמצא בצד הדרך או לחזור ממנו לכביש;
(3) אם הוצב בשול הדרך תמרור 501 או סומן שול הדרך בתמרור 501, רשאי הנוהג ברכב מן הסוג שצוין בתמרור לנסוע בו ויראו את שול הדרך כאילו היה כביש.
תמרור 501
 
  
שול שהוא נתיב לאוטובוסים במועדים המצוינים בשלט, ושול רגיל במועדים אחרים
בכביש מס' 2 בואך מצפון לתל אביב 

חידושים בתקנות התעבורה

פורסמו ב-28.2.17.

 

לתקנה 1 לתקנות התעבורה נוספו שתי הגדרות לכלי "רכב" חדשים ותקנות מלוות (בתוקף מ-1.6.17):

 

1. "יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים" - מיתקן הנעה קדמי לכיסאות גלגלים, המונע באמצעות מנוע חשמלי, שהתקיימו בו כל אלה:

1)) הוא מיועד להתקנה ולחיבור בחזית כיסאות גלגלים;

2)) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;

(3) הספק המנוע החשמלי אינו עולה על 400 וואט;

4)) מהירות נסיעתו המרבית, שנקבעה בידי יצרנו, אינה עולה על 12קמ"ש.

 

ליחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים נוספו תקנות:

39כא - יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

39כב - הנוהג ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים פטור מחובתרישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

39כג –

(א) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה שמלאו לוארבע עשרה שנים;

(ב) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים בכביש אלא לשם חצייתו;

(ג) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה;

(ד) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן היא רתומה לכיסא גלגלים;

(ה) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שדגם המיתקן עומד בדרישות הטכניות המפורטות בנוהל שקבע מנהל אגף הרכב לעניין בדיקת המעבדה, אשר נמסר למעבדה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בעניינים כמפורט להלן:

(1) אופן החיבור לכיסא הגלגלים;

(2) יציבות יחידת ההינע החיצונית המשולבת עם כיסא הגלגלים;

(3) כושר בלימה;

(4) תאורה;

(5) עמידת הדגם בדרישות תאימות אלקטרומגנטית (EMC);

(6) התנאים הקבועים בפסקאות (1) עד (4) להגדרת יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים.

 

2. "רכב זעיר- ("Quadricycle) " רכב אשר מסווג על פי התקינה האירופית כסוג רכבA2-L7e CU-L7e או CP-L

חדשות

 • תיקונים בתקנות. פורסמו ב-20.2.18

  בין התיקונים הקלות לרכב אספנות והבהרה חד-משמעית לגבי מושב מדריך באוטובוס.

  קראו עוד...

  משרד התחבורה מרחיב את מערך ניידות השירות

  לאור הצלחת מערך ניידות השירות שיזם משרד התחבורה, מרחיב המשרד את מערך ניידות השירות של חברת נתיבי ישראל בכל הארץ. הניידות מספקות מענה ראשוני ומיידי לכלי רכב הנמצאים במצוקה וזקוקים לעזרה דחופה ומפחיתות את ההפרעות לתנועה ואת הסיכון לנהגים כתוצאה מעצירה של כלי רכב בצד הדרך או בשולי הכביש.

  קראו עוד...

  יש חדשות

  עם תחילתה של שנת 2018 פורסמו כמה חדשות בדיני התעבורה ובתמרורים.

  קראו עוד...

  הסעות שיתופיות

  החל מ-10 בינואר 18 יורשו נהגי רכב פרטי להסיע נוסעים "בשכר" תמורת השתתפות הנוסעים בעלויות הנסיעה.

  קראו עוד...

  שינויים והוספות לתקנות

  ב-28.11.17 פורסמו שינויים והוספות לתקנות, בהם מחיקה סופית של הרכב הפרטי הדו שימושי, תיקון הטעות לגבי הסעת 19 נוסעים באוטובוס זעיר בידי בעל רישיון נהיגה למונית וקיצור תוקף רישיון הרכב למשאית 19 טון ומעלה.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות גם ברכב קל

  ב-9.11.17, פורסמה תקנת תעבורה חדשה, 364(ח) לפיה החל מ-1 בינואר 2018, לא יירשמו בישראל כלי רכב מסוג M1 ו-N1 (פרטי ומסחרי בעלי משקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג) אלא אם תותקן בהם מערכת בטיחות ("מובילאיי", "איווקס", "מובון"):

  קראו עוד...

  אורות גם ביום, תזכורת חורף:

  החל מיום רביעי הקרוב, 1 בנובמבר 2017, תחול החובה להדליק אורות גם ביום: את פנסי החזית ואו פנס תאורת יום* והפנסים האחוריים, עד 31 במרץ 2018, לפי הפירוט...

  קראו עוד...

  הנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכת בטיחות

  החל מ-25.9.17 ניתן לקבל הנחה בגובה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי השנתית, לכלי רכב שיותקנו בו מערכות בטיחות מצילות חיים.

  קראו עוד...

  המרה קלה של רישיון הנהיגה

  עולים חדשים, תושבים חוזרים ושוהים חוקיים אחרים המחזיקים ברישיון נהיגה תקף במדינת המוצא שלהם עם וותק של חמש שנים לפחות, רשאים מעתה לקבל רישיון נהיגה ישראלי...

  קראו עוד...

  חובת המוסך להשתמש בחלפים שמספק לו הלקוח

  תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (סירוב לתת שירות), פורסמו ב-27.8.17 ותחילתן ב-27.9.17, קובעות כי על מוסך לבצע פעולות ברכב תוך שימוש במוצר תעבורה (חלפים) שסיפק הלקוח.

  קראו עוד...

  הנפקת רישיונות רכב בסניפי הדואר

  החל מיום ראשון הקרוב, 20 באוגוסט 2017 ניתן יהיה להנפיק רישיונות רכב גם בסניפי דואר ישראל ברחבי הארץ. זאת, במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה בין משרד התחבורה לדואר ישראל.

  קראו עוד...

  חדשות בעניין רישיונות נהיגה

  תיקונים אחדים הנוגעים לתוקפם של רישיונות נהיגה לזרים, המרת רישיונות נהיגה ובדיקות ראיה לבני 40 פורסמו ב-9.8.17

  קראו עוד...

  מחיר מרבי למערכת בטיחות 2,100 ש"ח

  משרד התחבורה קבע סכום מירבי של 2,100 שקלים, שיבואני המערכות יוכלו לגבות עבור התקנתן בכלי הרכב. יחד עם ההנחות שמעניקות חלק מחברות הביטוח, יזכה בעל הרכב להחזר מלא עבור התקנת המערכות.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה ללא חידוש עד סף זקנה

  בתכנית משרד התחבורה להעניק רישיון נהיגה לרכב פרטי ואופנוע עד גיל 70 ללא חידוש. מגיל 70 יידרשו בדיקות תקופתיות כנהוג היום.

  קראו עוד...

  לוחיות רישוי בנות 8 ספרות

  החל ב-9.7.17 ישראל עוברת ללוחית רישוי בת 8 ספרות. כל רכב חדש שיעלה על הכביש יקבל לוחית רישוי בת 8 ספרות, במקום 7 ספרות כיום.

  קראו עוד...

  שינויים והוספות לנקודות בעבירות תעבורה

  השינויים פורסמו ב-5 ביוני 2017, וייכנסו לתוקף ב-5 בינואר 2018. היכנסו לרשימה המעודכנת:

  קראו עוד...

  גושפנקא לשימושים בשול הדרך

  תקנה 33(ג) מתירה למי שלומד נהיגה או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראת מורה הנהיגה. עתה נוספו עוד שתי הרשאות לנהיגה (או מעבר) בשול הדרך.

  קראו עוד...

  חדשות בתקנות:

  ב-28.2.17 פורסמו תקנות חדשות: 1. הגדרת יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים; 2. רכב זעיר; 3. חובת מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים.

  קראו עוד...

  החלפת לוחית זיהוי ללא תשלום

  עקב סערה זוטא שהתעוררה ברשתות החברתיות, אנו מבקשים להזכיר ולהדגיש: הוראת נוהל מס' 31 של אגף הרכב ושרותי תחזוקה מורה למכוני הרישוי להחליף לוחית זיהוי שאינה תקינה בחדשה ללא תשלום.

  קראו עוד...