חדשות בדיני התעבורה

רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

פורסם ברשומות ב-30.12.21
 
לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.


רכב זעיר עם כידון
פורסם ברשומות ב-14.12.21
 
מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.
כלומר, "קלנועית" בעלת 4 גלגלים, המיועדת להסעת נהג ונוסע או מטען, שהספק המנוע שלה אינו עולה על 15 קילוואט, תוכל לזכות ברישוי כרכב זעיר.


שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

‎‎‎‎פורסם ברשומות ב-7.12.21:
לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.
תוספת של תקנת משנה (א2) מאפשרת לנהג לפנות בבקשה לרשות הרישוי לדחות את מועד ביצוע הקורס. רשות הרישוי תוכל להיענות לבקשה כזו פעם אחת בלבד ולתקופה של שישה חודשים מיום שנתקבלה הבקשה.
תיקון קל בתקנת משנה (ה) קובע כי בחלוף המועד לביצוע אמצעי התיקון (קורס נהיגה נכונה הוא אמצעי תיקון) לפי תקנה זו והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתימסר לו. כבעבר, נהג שיקבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה והוא יחודש לאחר שיבוצעו אמצעי התיקון שהוטלו עליו.


 
דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים:
ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.
לעיון בהוראת הנוהל היכנסו ל:
www.gov.il/BlobFolder/policy/procedure_h-09-2021/he/procedure_H-09-2021.pdf


 

דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב 

במסגרת דיון שהתקיים ב-28.07.02021 בוועדת הכלכלה לבקשת שרת התחבורה, הוחלט על דחיית כניסת התקנה לתוקף לחודש מרץ 2022, זאת לאחר שזו הייתה אמורה להכנס לתוקף בחודש אוגוסט הקרוב. 
הדחייה נועדה לאפשר לצוותים המקצועיים לקיים דיון מעמיק ובחינה אודות הדרך הנכונה ליישם חובה של התקנת מערכות מסוג זה.

 
1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון 

מתקנה 1 – "הגדרות" הוסרה ההגדרה "מסגרת בטיחות אחורית" המיועדת לטרקטורון. כמו כן, מתקנה 364ד נמחקה פסקה (4) שקבעה כי טרקטורון חייב במסגרת זו.

לפני שנים אחדות נוספה תקנת משנה (ב) לפיה "על אף האמור בתקנה זו, רשאי מנהל אגף הרכב להתיר כי בטרקטורון לא תותקן מסגרת בטיחות אחורית אם הוכח, להנחת דעתו, כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקינה בו ובלבד שההיתר נרשם ברישיון הרכב". גם תקנת משנה זו נמחקה עתה.

רעיון מסגרת הבטיחות (קשת התהפכות) לטרקטורון נולד במשרד התחבורה הישראלי למרות התנגדות היבואנים המייצגים בארץ את היצרנים. עתה התעשת משרד התחבורה וביטל את המסגרת לטרקטורון.

המחיקות תהיינה בתוקף החל ב-1 בינואר 2022.

 

2. למובילי סוסים בלבד:

 

לתקנה 313(א)(2)(ב), העוסקת ברוחבו הכולל של רכב,  נוספה מידת רחבו הכולל של גרור להובלת סוסים – 2.60 מטר. 

תיקוני תקנות

בתוקף מ-11.5.21.

 

1. בעניין הנת"צ שבשול הדרך
תמרור 501

מתקנת התעבורה 33(ג)(3) נמחקו כמה מילים כפי שמסומן: "אם הוצב בשול הדרך תמרור 501 או סומן שול הדרך בתמרור 501, רשאי הנוהג ברכב מן הסוג שצוין בתמרור לנסוע בו, ויראו לגביו את שול הדרך כאילו היה כביש."

 
תקנת התעבורה 38(א) שינתה מילותיה ובמקום "לא ינהג" ייאמר בה: "רשאי אדם לנהוג רכב או בעלי חיים על פני מדרכה, שביל או נתיב שיועד וסומן לסוג מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, (כאן נמחקה המילה 'אלא') לשם חצייתה כדי להיכנס לחצרים או לצאת מהם". כלומר, המהות לה השתנתה.
גם הוראת תקנת משנה (ג) נשארה ללא שינוי ולפיה "הוראת תקנה משנה (א) לא תחול על רכב העוסק בניקוי המדרכה, השביל או הנתיב".
 
תקנת התעבורה 38(ב) קובעת כי "הנוהג ברכב שאינו מנועי,  וכן בטרקטור וברכב איטי, חייב להימין ולנסוע בשולי הדרך אם הדבר דרוש ואפשר כדי לתת מעבר לתנועה שמאחוריו". לתקנת המשנה נוסף סייג שלפיו: "...אולם החובה האמורה לא תחול אם הוצב בשול הדרך תמרור 501".
 
תקנת התעבורה 48 מנחה את התנהגותו של רכב שנעקף. לתקנת המשנה (ג) המורה "הנוהג ברכב מנועי שבשל מטענו, או בשל שיפוע הדרך, נאלץ לנסוע במהירות נמוכה שיש בה כדי לעכב כלי רכב הנוסעים מאחוריו, חייב להימין ולנסוע בשולי הדרך כאשר השול מיוצב באספלט ופנוי, כדי לתת לכלי רכב שמאחוריו אפשרות לעקפו", נוסף הסיפא: "...ואולם החובה האמורה לא תחול אם הוצב בשול הדרך תמרור 501". 
 
2. מעתה, ברז כיבוי אינו אוסר חניה
מתקנה 72(א), המפרטת את רשימת המקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה, נמחקה פסקה (5) שקובעת איסור חניה ועצירה "בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התימרור המרכזית". בימינו אין בכך צורך. אם הרשות תמצא לנכון היא תציב תמרור אוסר חניה ו/או עצירה. 

מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

פורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21
בתוקף מ-1.8.21 עד 31.7.23.
 
תקנה חדשה 83ד
(א) לא יסיע אדם ברכב מסוג המפורט להלן ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד כאמור ברכב, ברכבים מסוג M2, M1 ו-N1 (רכב נוסעים פרטי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 3.5 טון) למעט רכב להסעת תלמידים, מונית, רכב אספנות שמועד ייצורו עד 1983 ורכב בעל סיווג משנה אמבולנס או כיבוי אש.
 
(ב) מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב תהיה אחת מאלה:
   (1) מערכת התרעה שהתקין יצרן הרכב בפס הייצור של הרכב אשר היבואן המסחרי רשם אותה  במרשם רשות הרישוי כחלק מהמערכות המותקנות ברכב.
   (2) מערכת התרעה שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב שהיא אחת מאלה:
        (א) מערכת התרעה אשר יצרן המערכת או יבואן מסחרי של המערכת, לפי העניין, סימן על גבי אריזתה סימון כמפורט בפסקה (2) שבפרט 4ב לחלק ג' לתוספת השנייה;
       (ב) מערכת התרעה אשר מיובאת בייבוא לשימוש אישי או משפחתי לפי סעיף 112 לחוק רישוי שירותים.
       (ג) לא יתקין אדם מערכת התרעה שחלה לגביה חובת סימון כמפורט בתקנת משנה (ב)(2)(א) אם אריזתה אינה נושאת סימון כאמור בתקנת המשנה האמורה.
       (ד) יראו אדם שרכש מערכת התרעה שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב וחלה לגביה חובת סימון כאמור בתקנת משנה (ב)(2)(א) כמי שהתקין ברכבו מערכת התרעה המקיימת את דרישות תקנה זו, ובלבד שהותקנה ברכבו בידי מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת האמורה או יבואן מסחרי שלה.
       (ה) בתקנה זו, "יבואן מסחרי של המערכת" - אדם המייבא מערכות התרעה שלא לשימוש אישי או משפחתי כאמור בסעיף 112 לחוק רישוי שירותים.";
 
תוספת לתוספת השנייה לתקנות התעבורה, חלק ג
פרט 4ב - מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב לפי תקנה 83 ד(ב)(2) ו-(ג):
(1) מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב כאמור בתקנה83 ד(א) שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב תהיה מערכת התרעה המשווקת כדין במדינה ממדינות האיחוד האירופי, בארצות הברית או בקנדה, או מערכת התרעה המקיימת את הדרישות האלה:
    (א) המערכת פועלת באופן אוטומטי בלא צורך בהפעלתה על ידי הנהג;
    (ב) המערכת מזהה הימצאות ילד עד גיל 4 אשר הושאר ברכב;
    (ג) במקרה שבו המערכת מזהה צורך ביצירת התרעה, ההתרעה מושכת את תשומת ליבו של הנהג באמצעות התרעה קולית וחזותית או באמצעות התרעה חזותית ורטט, הניתנת לזיהוי בתוך הרכב או מחוצה לו;
    (ד) המערכת מספקת חיווי לנהג בדבר הפעלתה;
    (ה) אם המערכת מופעלת על ידי סוללה, קיימת התראה לנהג במקרה של רמת טעינה נמוכה של הסוללה;
    (ז) המערכת ממלאת אחר דרישות התקנים, התקנות או ההנחיות (כמפורט בפרסום המקורי).
 
קנס ונקודות
העובר על הוראות תקנה זו ייקנס ב-250 ₪ ויירשמו לחובתו 4 נקודות בשיטת הניקוד.יותר בטיחות בהובלת מטענים

ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.
תחילתן של התקנות, למעט 183ג ו-364ט ב-1.7.2022.
 
הוספת הגדרה לתקנה 1:
"מטען בתפזורת" - מטען שעלול להישפך או לזלוג מהרכב בעת הובלתו, לרבות מטען שבהובלתו עלול להתאבך אבק או לרחף אל מחוץ לרכב המוביל."
 
תקנה 85(א)(4) הורחבה:
"המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישמטו ולא יתרופפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח, וברכב מסוג N3 ,N2 ו-O, למעט גרור חקלאי, המטען מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 - חלק 1 - "אבטחת מטענים ברכב מסחרי: שיטות ודרישות, מדצמבר 2015 ", כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד, וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים, וזאת למעט הובלת גלילי פלדה ברכב מסוג N3, שאותם יהיה ניתן להוביל בתוך עריסה ייעודית המאובטחת לרכב המוביל באמצעות התקני חיבור סובב מהסוג האמור בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות".
 
תקנה 85(א)(6), לפיה "גובה המטען בתפזורת אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות... והמטען מכוסה בכיסוי מתאים..." נמחקה והועברה לתקנה 86
 
נוספה תקנה 85(א1): השתלמות מקצועית
"לא יוביל אדם מטען, ובעל הרכב או מי שהשליטה עליו לא יורה ולא ירשה להוביל מטען, ברכב מסוג, N3 אלא אם כן עבר נהג הרכב המוביל את המטען השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, כאמור בתקנה 183ג; הודעה על הגורמים שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית כאמור בתקנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד."
 
תקנה 86 נוסחה מחדש:
כותרת התקנה, במקום "חומר נשפך" תהיה "מטען בתפזורת".
תוכן התקנה: "לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב מטען בתפזורת אלא ברכב שיועד לכך, כאשר גובה המטען אינו עולה על גובה דופנות הארגז של הרכב, לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב, וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו בהתאם לדרישות פרק ד' בתקן אבטחת מטענים."
 
נוספה תקנה183ג: השתלמות מקצועית למחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182 או 183.
תחילתה של התקנה ב-1.7.2021.
"(א) המחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182 או 183 שהיה בתוקף במועד פרסומן של תקנות אלה חייב בביצוע השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, כפי שאישרה רשות הרישוי אצל גורם שאישרה להעברת ההשתלמות המקצועית, בהיקף שלא יפחת משמונה שעות, עד 1.7.2022;  הודעה על הגורמים שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית כאמור בתקנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד."
"(ב) גורם שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית ידווח לרשות הרישוי על ביצוע השתלמות בידי חייב כאמור בתקנת משנה)א) ורשות הרישוי תציין את דבר ביצוע ההשתלמות ברישיונו."
 
נוספה תקנה 364ט: "חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי".
תחילתה של התקנה ב-1.7.2021.
"לא יירשם לראשונה רכב מסוג N3 ,N2 ו-O ולא יחודש רישיונו של רכב כאמור אלא אם כן מותקנות בו נקודות עיגון בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 - חלק 2 - "רתום ואבטחה של מטענים ברכב מסחרי: נקודות עיגון, מדצמבר 2015" כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור במשרד באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים. "
 
6 נקודות בשיטת הניקוד יירשמו למי שיורשע ב-:
1. הובלת מטען שאינו מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן אבטחת מטענים, או הובלת מטען ברכב מסוג N3 על ידי נהג שלא עבר השתלמות מקצועית בנושא יישום תקן אבטחת מטענים.
2. הובלת מטען בתפזורת לא מכוסה או מכוסה בכיסוי שאינו מקיים את דרישות פרק ד' לתקן אבטחת מטענים.
 
קנס 750 ₪ על עבירה על תקנה 85(א1):
"לא יוביל אדם מטען, ובעל הרכב או מי שהשליטה עליו לא יורה ולא ירשה להוביל מטען, ברכב מסוג, N3 אלא אם כן עבר נהג הרכב המוביל את המטען השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים."


שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא (תיקון מס' 7 התשפ"א – 2021), על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

תחילתן של תקנות אלה ביום שיפרסם שר התחבורה והבטיחות בדרכים ברשומות כי מדינת ישראל אישררה את האמנה כהגדרתה בתקנה  168א(א) ובלבד שלא תקדם ליום פרסומן של התקנות.
 
תוספת תקנה 168א - שעות נהיגה בין לאומית 
א. הגדרות:
 "האמנה"  -  האמנה בדבר עבודת צוות נהגים בכלי רכב העוסקים בנהיגה בינלאומית משנת 2006 של ארגון האומות המאוחדות שניתן לעיין בה באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;  
"הפסקה" - פרק זמן במהלך שעות העבודה שאינו זמן נהיגה,  ובו הנהג אינו מבצע פעולת נהיגה ברכב או כל פעולה אחרת לצורכי עבודה, ומשמש את הנהג לצורך התרעננות;
"זמן נהיגה" - פרק הזמן במהלך שעות העבודה שבו הנוהג ברכב מבצע פעולת נהיגה ברכב;
"מנוחה" - פרק זמן שאינו במהלך שעות העבודה;
"מנוחה יומית" - מנוחה יומית מלאה או מנוחה יומית מופחתת, שאינה מנוחה שבועית;
"מנוחה יומית מופחתת" - מנוחה של 9 שעות רצופות לפחות, והקצרה מ-11 שעות רצופות;
"מנוחה יומית מלאה" - מנוחה שהיא אחת מאלה:
     (1) מנוחה של 11 שעות רצופות לפחות, במהלך 24 שעות מרגע תום המנוחה היומית הקודמת;
     (2) מנוחה בשתי פעימות - הראשונה של 3 שעות רצופות לפחות והשנייה של 9 שעות רצופות לפחות, במהלך 24 שעות מרגע תום המנוחה היומית הקודמת;
"מנוחה שבועית" - מנוחה שבועית מלאה או מנוחה שבועית מופחתת, שאינה מנוחה יומית;
"מנוחה שבועית מופחתת" - מנוחה של 24 שעות רצופות לפחות, והקצרה מ-45 שעות רצופות, שתחילתה לא תאוחר מתום 6 יממות שיחלו מתום המנוחה השבועית הקודמת;
"מנוחה שבועית מלאה" - מנוחה של 45 שעות רצופות לפחות, שתחילתה לא תאוחר מתום 6  יממות שיחלו מתום המנוחה השבועית הקודמת;
"נהיגה בין–לאומית"" - נהיגה לצורך עיסוקו של הנוהג ברכב מנועי, שבמהלכה חוצה הנוהג באמצעות כלי הרכב גבול יבשתי אחד לפחות, בין מדינות, למעט נהיגה כאמור ברכב מנועי המפורט בתקנת משנה ( יא)(4);
"פעולת נהיגה ברכב" - אחת מהפעולות המפורטות להלן הנעשית במסגרת עיסוקו:
     (1) נהיגה בפועל ברכב;
     (2) טיפול ברכב או במטען המובל על הרכב ובטעינתו, סידורו או פריקתו של מטען כאמור;
     (3) טיפול בנוסעי הרכב;
"שבוע" - פרק הזמן שבין 00:00 ביום שני ל־23:59 ביום ראשון.
 
ב. הנוהג נהיגה בין–לאומית לא יחרוג מפרקי זמן הנהיגה המפורטים להלן:
     (1) 9 שעות מתוך 24 שעות רצופות; פרק זמן זה ניתן להארכה ל-10 שעות סך הכול, לכל היותר, ולא יותר מפעמיים בשבוע עבודה;
     (2)  56 שעות סך הכול, בכל פרק זמן של 7 ימים רצופים;
     (3)  90 שעות סך הכול, בכל פרק זמן של 14 ימים רצופים.
 
ג. זמן הנהיגה לפי תקנת משנה ב(1) לא יתחיל אלא לאחר שהנוהג נהיגה בין–לאומית סיים מנוחה יומית.
 
ד. בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה ב, בכל פרק זמן של 7 ימים, הנוהג בנהיגה בין–לאומית לא יבצע מנוחה יומית מופחתת יותר משלוש פעמים.
 
ה. בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנהב(3), בכל פרק זמן של 14 ימים, הנוהג בנהיגה בין–לאומית יבצע שתי מנוחות שבועיות מלאות.
.
ו. על אף האמור בתקנת משנה ה ובלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה ב(3), בכל פרק זמן של 14 ימים יכול נוהג בנהיגה בין–לאומית להיות במנוחה שבועית רגילה אחת ומנוחה שבועית מופחתת אחת, ובלבד שישלים את המנוחה השבועית המופחתת לסך כולל של 45 שעות ברציפות, לפחות בתוך 14 ימים מתום השבוע שבו בוצעה המנוחה.
 
ז. (1) הנוהג בנהיגה בין־לאומית המסיע נוסעים בשכר בהסעה בודדת, יכול לדחות את המנוחה השבועית לפרק זמן של 12 ימים לכל היותר מתום המנוחה השבועית המלאה הקודמת, בתנאי שבסוף 12 ימים אלה יקבל את אחד מאלה:
        (א) שתי מנוחות של 45 שעות רצופות לפחות;
        (ב) שתי מנוחות בתקופת 12 הימים כאמור והן מנוחה של 45 שעות רצופות ומנוחה נוספת של 24 שעות רצופות לפחות, ובלבד שיושלמו במנוחה נוספת של 24 שעות רצופות לפחות בתוך שבועיים מתום תקופת 12 הימים כאמור.
     (2) האמור בתקנת משנה זו יחול על נוהג בנהיגה בין–לאומית שמתקיימים בו כל התנאים האלה:
        (א) הוא יצא להפסקה כאמור בתקנת משנה ח לאחר נהיגה של 3 שעות או במהלך הנהיגה בין השעות 22:00 ו-06:00 וצוות לו נהג אחד נוסף לפחות;
        (ב) הוא מסיע נוסעים בשכר בשירות הסעה המתבצע במשך 24 שעות רצופות לפחות במדינה שהיא צד לאמנה או במדינה אחרת שלא בה התחיל השירות; לעניין זה "שירות הסעה" - שירות שבו כלי הרכב עומד לרשות קבוצת נוסעים מסוימת שאינה משתנה במהלך הנסיעה;
        (ג) הוא נוהג ברכב הסעות שמותקן בו טכוגרף דיגיטלי כאמור בתקנה 364ד והמצויד בציוד הקלטה כמפורט בתוספת B1 לנספח לאמנה.
 
ח. הנוהג בנהיגה בין–לאומית יצא להפסקה לפי אחד מאלה:
    (1) לאחר זמן נהיגה של ארבע וחצי שעות, למשך 45 דקות רצופות לפחות, וזאת אלא אם כן התחיל פרק זמן מנוחה;
    (2) לאחר זמן נהיגה של ארבע וחצי שעות, למשך 15 דקות רצופות לפחות, ולאחר מכן הפסקה נוספת למשך 30 דקות רצופות נוספות לפחות בזמן הנהיגה שנותר או מיד עם סיומו.
 
ט. נוהג בנהיגה בין–לאומית החורג מהאמור בתקנה ינהג כלהלן:
    (1) יציין את הסיבה לחריגה ביומן הנסיעות כמשמעותו בתקנה 364ד, ובכלי רכב שבו טכוגרף דיגיטלי כהגדרתו בתקנה 364ד(ה), יציין את הסיבה לחריגה באופן האמור או על תדפיס של המידע המופק מהטכוגרף הדיגיטלי;
    (2) יבצע את האמור בפסקה (1) בלא דיחוי בהגיעו למקום עצירה מתאים;
    (3) אין באמור בתקנת משנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנות משנה (א) עד (ח) ו-(י) עד (יב) לעניין משך הנהיגה המרבי המותר.
 
י. מי שבידו השליטה על סידורי הנסיעה של רכב מנועי מהסוגים המפורטים בתקנה זו או של הנוהג ברכב מנועי כאמור, לא יאפשר נהיגה ברכב אלא בהתאם לאמור בתקנה זו.
 
יא. האמור בתקנת משנה זו לא יחול על אחד או יותר מאלה:
    (1) רכב מסוג M שבו עד שמונה מושבים נוסף על מושב הנהג, רכב מסוג L ואופניים;
    (2) רכב מסוג N אשר משקלו הכולל המותר אינו עולה על 3.5 טון;
    (3) רכב מנועי המשמש להסעת נוסעים בשכר, הנוסע במסלול קבוע שאורכו שאינו עולה על 50 ק"מ הכולל נקודות עצירה שנקבעו מראש;
    (4) רכב מנועי שמהירותו המרבית 30 קמ"ש;
    (5) רכב ביטחון וכל רכב המשמש לסיוע הומניטרי;
    (6) כלי רכב מנועי שפעילותו מקיימת את אחת המטרות המפורטות 293(א)(1) עד (6), למעט פסקה (5א) שבה;
    (7) כלי רכב מנועי המשמש להובלה שאינה מסחרית של מטען שמשקלו אינו עולה על 7.5 טון;
    (8) כלי רכב מנועי שגורם מוסמך לכך על פי כל דין קבע שהוא בעל ערך היסטורי, שאינו לשימוש מסחרי להובלת אנשים או מטען.
 
יב. בעל רכב המבצע נהיגה בין־לאומית לפי תקנה זו חייב בהתקנת טכוגרף דיגיטלי בכלי הרכב, ויחולו לגבי כלי הרכב, בעליו ונהגו הוראות תקנה 364ד.
 
 
תקנה 364ד מעודכנת
(א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיון לרכב מסוג האמור להלן אלא אם כן הותקן בו טכוגרף מאחד הסוגים האמורים בחלק ג' בתוספת השנייה:
     (1) אוטובוס -
         (א) אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;
         (ב) אחר - שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 או לאחריה.
      (2) רכב מסחרי ורכב עבודה -
         (א) רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר ששנת ייצורם 1989 או אחריה;
         (ב) רכב מסחרי ורכב עבודה המיועד להובלת חומר מסוכן שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וששנת ייצורם עד 1990.
         (ג) אחר - שמשקלו הכולל המותר מ-8,000 ק"ג עד 15,999 ק"ג ששנת ייצורו 1990 או אחריה;
למעט רכב עבודה שרשות הרישוי נתנה לגביו בכתב פטור מן החובה להתקין טכוגרף כאמור, אם שוכנעה כי הטכוגרף מסמן את הפעלת ציוד העבודה המורכב בו, כנסיעה.
      (3) אוטובוס ורכב מסחרי כאמור בפסקאות (1) ו-(2) המשמשים ללימוד נהיגה.
 
(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יירשם לראשונה, לאחר יום תקנת התעבורה (תיקון מס' 7) התשפ"א - 2021, רכב מהסוג המפורט בתקנה האמורה, אלא אם הותקן בו טכוגרף דיגיטלי.
 
(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן -
    (1) מותקן ברכב טכוגרף תקין מאחד הסוגים כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה, הפועל כהלכה והמסמן בכל עת על את היות הרכב במצב נסיעה או עמידה, את מהירות נסיעתו מרחק הנסיעה ואת הזמן שבו הנוהג ברכב מבצע נהיגה כהגדרתה בתקנה 168(ג) או את זמן הנהיגה כהגדרתו בתקנה 168א(א); לא יפתח נוהג הרכב את הטכוגרף אלא להחלפת הדיסקה בו;
    (2) בטכוגרף דיגיטלי מצוין, בין השאר, מספר הרכב, שם כל נוהג שנהג ברכב, מועדי עבודתו, קריאת מד המרחק בתחילת נסיעתו ובסיומה וקריאת מונה הקילומטרים של הרכב בתחילת עבודתו של הנוהג; בטכוגרף בעל דיסקות מצוין האמור על פני דיסקה או אגד דיסקות המצוים בטכוגרף;
    (3) טכוגרף בעל דיסקות, בידי הנהג דיסקה או אגד דיסקות נוסף אחד לפחות מן הסוג המתאים לטכוגרף המותקן ברכב.
    (4) בידו תעודת מכייל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב;
    (5) כל המגופות שבטכוגרף בעל דיסקות תקינות, שלמות ומקוריות והן מותקנות במקומן.
    (6)בטכוגרף בעל דיסקות, הדיסקות המותקנות במכשיר הטכוגרף נקיות ותקינות; דיסקה שנפגמה, יחליפה הנהג בדיסקה תקינה ויצמיד את הדיסקה הפגומה לדיסקה שבה היא הוחלפה;
    (7) בנהיגה ברכב שמותקן בו –
         (א) טכוגרף בעל דיסקות – הנוהג הכניס דיסקה שעליה מצוינים פרטיו האישיים בתחילת הנהיגה ולמשך כל זמן הנהיגה כהגדרתו בתקנה 168א(א);
         (ב) טכוגרף דיגיטלי – הנוהג הכניס את כרטיס הנהג האישי שלו כמשמעותו בתקנת משנה (ד1)(1) בתחילת הנהיגה ולכל זמן הנהיגה כהגדרתו בתקנה 168א(א).
    (8) על הנוהג ברכב שמותקן בו  -
         (א) טכוגרף בעל דיסקות - להחזיק ברכב את המפתח למכשיר הטכוגרף בכל עת שהרכב בחזקתו;
         (ב) טכוגרף דיגיטלי - להחזיק ברשותו את כרטיס הנהג האישי כמשמעותו בתקנת משנה (ד1)(1) בכל עת בזמן הנהיגה או בהפסקה כהגדרתם בתקנה168א(א).
 
(ב1) נוהג רכב שמותקן בו טכוגרף לפי תקנה זו –
    (1) ינהל יומן נסיעות אישי לגבי הנסיעות שביצע; יומן הנסיעות יהיה ערוך לחודש קלנדרי לפי הטופס שבתוספת התשיעית;
    (2) יחליף בטכוגרף בעל דיסקות – 
        (א) דיסקה המיועדת לשימוש במשך 24 שעות (להלן – דיסקה יומית), לא יאוחר מ-24 שעות מעת הכנסתה למכשיר;
        (ב) אגד דיסקות המיועד לשימוש שבועי (להלן – אגד דיסקות), לא יאוחר משבעה ימים מיום הכנסתו למכשיר.
    (3) ישמור ברכב – 
        (א) את יומן הנסיעות במשך כל החודש הקלנדרי שלגביו מנוהל היומן;
        (ב) את כל הדיסקות היומיות המציגות את תנועות הרכב ב-24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש; הותקן ברכב טכוגרף המיועד לשימוש באגד דיסקות, ישמור במשך 24 שעות את אגד הדיסקות שקדם לאגד הדיסקות שבשימוש, במקום סגור ומוצל.
    (4) ימסור לבעל הרכב, מוקדם ככל האפשר – 
       (א) את יומן הנסיעות, לאחר המועד האמור בפסקה (2)(א);
       (ב) לאחר המועד האמור בפסקה (3)(ב), את הדיסקה או אגד הדיסקות המציגים את תנועת הרכב בפרק הזמן האמור.
 
(ב2) לא ינהג בעל רכב ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב שמותן בו טכוגרף לפי תקנה זו ונעשו בו אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן כויל מכשיר הטכוגרף לאחר ביצוען:
    (1) החלפת צמיג בצמיג שמידתו שונה מהמידה המפורטת בתעודת הכיול;
    (2) החלפת רכיב בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי אשר משנים את יחס ההעברה.
 
(ג) בעל רכב שבו מותקן טכוגרף לפי תקנה זו, ישמור במקום עסקו, במקום סגור, את תיעוד המידע שנאגר בטכוגרף שברכב כמפורט להלן:
    (1) לגבי טכוגרף בעל דיסקות - ישמור את הדיסקות המציגות את תנועות הרכב וכן ישמור את יומני הנסיעות במשך 365 ימים מהיום שבו נמסרו לו לפי תקנת משנה (ב1)(4);
    (2) לגבי טכוגרף דיגיטלי - ישמור את יומני הנסיעה שנמסרו לו לפי תקנת משנה(ב1)(4) וכן ישמור את המידע הנאגר בטכוגרף, באמצעות תוכנה ייעודית שאישר משרד התחבורה, במשך 365 ימים מהיום שבו נוצר המידע.
 
(ג1) בעל הרכב או הנוהג יציגו את יומני הנסיעה וכן את המידע הקיים בטכוגרף לפי דרישתו של שוטר, של פקח כהגדרתו בתקנה 587ה, או של קצין בטיחות כהגדרתו בתקנה 579, לגבי רכב שנמצא בפיקוחו; הצגת המידע המופק מהטכוגרף תיעשה באחד או יותר מאלה:
    (1) לגבי טכוגרף בעל דיסקות - יציג את הדיסקות;
    (2) לגבי טכוגרף דיגיטלי - יציג את המידע באמצעות אחד מהכרטיסים כמפורט בתקנה (ד1), או באמצעות כל אבזר טכנולוגי אחר המאפשר קריאת המידע שנאגר במכשיר הטכוגרף וכן באמצעות תדפיסים של המידע המופק, כל זאת לפי דרישת השוטר, הפקח או קצין הבטיחות כאמור.
 
(ג2) ברכב ללימוד נהיגה, כאמור בתקנת משנה (א)(3) הדיסקה או כרטיס הנהג האישי, לפי העניין, יהיו על שם מורה הנהיגה המלמד בו באותה עת.
 
(ג3) סירב נוהג ברכב לדרישת שוטר לפי תקנת משנה (ג1), יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי תקנה 168 לתקנות.
 
(ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוגי רכב מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.
 
(ד1) רשות הרישוי תנפיק את הכרטיסים המפורטים להלן לצורך ביצוע הפעולות המפורטות לצידם בנוגע לכלי רכב שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי; כרטיס יונפק למבקש לפי סוג הכרטיס שביקש, ובלבד שהוא מקיים את התנאים הנדרשים לקבלו כמפורט בו:
    (1) כרטיס נהג אישי - כרטיס אישי לשימוש בעל הכרטיס בלבד, הנושא את תמונתו של בעל הכרטיס כרטיס כאמור יינתן לבעל רישיון נהיגה תקף המתאים לפי הפקודה לנהיגה בכלי רכב המפורט בתקנת משנה)א) שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי;
    (2) כרטיס בעלים - כרטיס על שם בעל הרכב לשימוש בעל הרכב, לרבות מי שהוא הסמיכו לעשות בו שימוש, וכן לשימוש קצין הבטיחות כהגדרתו בתקנה 579, המפקח על הרכב לצורך מילוי תפקידיו לפי חלק י' לתקנות; כרטיס כאמור יינתן לבעל רכב שברשותו כלי רכב אחד או יותר, המפורט בתקנת משנה (א), שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי, והוא יישמר בכל עת במקום עסקו של בעל הרכב;
    (3)  כרטיס אכיפה - כרטיס לשימוש בעל תפקיד שהסמיך ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל למבצע פעולות אכיפה וחקירה כלפי הנוהגים בכלי רכב שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי; כרטיס כאמור יינתן לשוטר לצורך מילוי תפקידו על פי סעיף 27ג לפקודת התעבורה כלפי אדם הנוהג בכלי רכב שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי;
    (4) כרטיס אחזקה - כרטיס על שם בעל המוסך הנושא את תמונתו של בעל המוסך, שברשותו רישיון להפעלת המוסך העוסק במתן שירותי אחזקה לטכוגרף דיגיטלי, לפי פרק ח' לחוק רישוי שירותים; כרטיס כאמור יינתן לשימושו האישי של בעל הרישיון כאמור וכן לשימושו האישי של מי שהמנהל המקצועי של המוסך כהגדרתו בחוק האמור הסמיכו לכך; שימוש כאמור יהיה לצורך ביצוע פעולות האחזקה לפי הנחיות יצרן הטכוגרף המבוצעות במוסך, הכרוכות בהפעלת הטכוגרף הדיגיטלי; כרטיס אחזקה יימצא במקום שמור לפי הנחת דעתו של בעל המוסך ואין להוציאו מתחומי המוסך.
 
(ד2) תוקף כרטיס שניתן לפי תקנת משנה )ד 1( יפקע בתום התקופות המפורטות להלן מיום הנפקתו:
    (1) כרטיס נהג אישי - 5 שנים;
    (2) כרטיס בעלים - 5 שנים;
    (3) כרטיס אכיפה - 5 שנים;
    (4) כרטיס אחזקה – שנה.
 
(ה) "מכייל מוסמך" - מנהל מקצועי של מפעל המורשה לתיקון מחווני רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, המורשה להתקין, לתקן ולכייל טכוגרפים;
"מגופה" - מגופה שהותקנה בטכוגרף בידי יצרנו או בידי מכייל מוסמך, המשמשת למניעת שינוי כוונו של הטכוגרף בידי מי שאינו מוסמך לכך.
"תעודת מכייל מוסמך" - תעודה בטופס ובנוסח שקבע מנהל אגף הרכב, המעידה על תקינותו וכיולו של הטכוגרף בהתאמה לרכב שבו הוא מותקן;
"דיסקה" - דף רישום המתאים לשימוש בדגם הטכוגרף המותקן ברכב והמתוכנן לרישום הנתונים על פי תקנה זו למשך 24 שעות;
"טכוגרף בעל דיסקות" - כמשמעותו בפרט 24א(1) בחלק ג' לתוספת השנייה;
"טכוגרף דיגיטלי" - כמשמעותו בפרט 24א(2) בחלק ג' לתוספת השנייה.
 
 
עדכון פרט 24א לחלק ג' בתוספת השנייה לתקנות התעבורה
24א. טכוגרף המותקן ברכב, מאחד מאלה:
    (1) טכוגרף בעל דיסקות - טכוגרף המתאים לנדרש בפרקים 1 עד 4 של  ANNEX להנחיה EEC 3821/85 המסומן בסימון EEC או שניתנה לגביו תעודה מאת מעבדה מוסמכת כי הוא תואם את הנדרש כאמור;
    (2) טכוגרף דיגיטלי - מערכת טכוגרף המתאימה להגדרות בנספח 1 לאמנה כהגדרתה בתקנה 168א(א)הכוללת מכשיר טכוגרף דיגיטלי שהותקן ברכב לפי חוק רישוי שירותים, ומסומן בסימון כמפורט באמנה.


 

שינויים בדיני התעבורה

פורסמו ב-22.7.20, בתוקף מ-21.8.20

 

לסעיף מספר 1 "הגדרות" בהודעת התעבורה שמקדימה את לוח התמרורים הרשמי נוספה הגדרה:

"אופניים" – לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר (חשמליים) וגלגינוע (קורקינט חשמלי)".

 

בתמרור 137 הורחב הפירוש: "תנועת אופניים בקרבת מקום; לעניין זה 'אופניים' כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 216 הורחב הפירוש: "כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה...".

 בתמרור 224 הורחב הפירוש: "נתיב חד סטרי לתנועת אופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה...".

 בתמרור 225 הורחב הפירוש: "קצה הנתיב לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 227 הורחב הפירוש: "שביל לתנועת אופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 228 הורחב הפירוש: "שביל משותף להולכי רגל ולתנועת אופניים, לעניין זה 'אופניים' - כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 412 הורחב הפירוש: "אסורה הכניסה לאופניים, כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 414 הורחב הפירוש: "אסורה הכניסה להולכי רגל,לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים או לאופניים; הוראת התמרור יחולו על המשתמשים כמצוין בו ומספרם לא יעלה על שלושה; לעניין זה 'אופניים' - כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

 

תמרורים חדשים:

 440

"אזור שבו אסורה הכניסה לרכב שהוא מזהם, לפי חוק אוויר נקי, לפי חוק העזר המקומי שחל בתחום הרשות המקומית שבו נוצב התמרור".

 441

"קצה האזור שבו אסורה הכניסה לרכב שהוא מזהם".

 

 תיקונים לתמרור הנת"צ 501:

1. נוסף אופנוע.

2. לפירוש התמרור נוספו מספרי הצלמיות לפי נספח הסמלים בלוח התמרורים:

    - רכבת מקומית ס-43

    - אוטובוס בצבע צהוב ס-44 לאוטובוס הנוסע בקו שירות

    - אוטובוס בצבע לבן ס-44 לכל אוטובוס

    - מונית ס-45 לכל מונית

    - אופנוע ס-48 לאופנוע

3. סומנה ספרה בצירוף הסימון "+" – לרכב - למעט רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3.5 טון - המסיע לפחות כמה נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור.

 

 תמרור 502 שונה בהתאם לשינוי תמרור 501.

 

 בתמרור 513 הורחב הפירוש: "מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום ואבן השפה אינה מסומנת או אין אבן שפה. אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד"

 

 בתמרור 636 הורחב הפירוש: כביש חד סטרי לרכב מנועי. לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה מותרת הנסיעה גם בכיוון הנגדי".

 

רמזורים:

 

  לרמזורים 706 ו-707 נוספה הסיומת: "אופניים - כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

 

  ברמזורים 720 ו-721 שונה בעמודת מיועד ל... ”תנועת אופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

 

  רמזור חדש 727, מיועד לנוהג באופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה:

"אור אדום: עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חיצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור; סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה; סומן מעבר חצייה – עצור לפני מעבר החצייה; לא סומן קו עצירה או מעבר חצייה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב; אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל האור האדום דולק".

 

  רמזור חדש 728, מיועד לנוהג באופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה.

"אור ירוק: התקדם; מותר לנסוע ישר, ימינה או פרסה, אלא אם כן תמרור הוריה המורכב מעל הרמזור מורה אחרת".

 

  רמזור חדש 729, מיועד לנוהג באופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה:

"אור צהוב: עצור כאמור בתמרור 727; אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מייד".

 

 בתמרור 804 הורחב הפירוש: "שביל או נתיב המיועד לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה; סע בכיוון החץ בלבד".

 

  תמרור 812 הוחלף (עד 22.6.20 יהיו בתוקף הן התמרור הישן והן החדש):

"מעבר חצייה לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

 

תיקונים לנספח הסמלים:

 סמל 22: "צומת קמץ ימינה"

 סמל 23: "צומת קמץ שמאלה"

 סמל 25: "צומת קמץ ימינה ואחר כך שמאלה"

 סמל 26: "צומת קמץ שמאלה ואחר כך ימינה"

 סמל 49: "אופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה". 

מאפרה לא חובה

ב-13.5.20 בוטלה תקנה 362 הקובעת כי: "ברכב מנועי - למעט אוטובוס, מונית, אופנוע ותלת אופנוע - יותקנו מאפרות במספר ובמקומות המאפשרים את השימוש בהן לכל אדם הנמצא בתוך הרכב מבלי שיצטרך לעזוב את מושבו".

לא נאסרה, רק בוטלה החובה – לידיעת המעשנים ברכב ומאפרים ומשליכים את הסיגריה אל הכביש כאילו הוא מאפרת הרבים.


 
סוף ל"טופס הירוק"

פורסם ב-10.05.2020

מעתה תלמידי הנהיגה מגישים בקשה ללימוד נהיגה ("הטופס הירוק"), באמצעות האינטרנט, וחוסכים ביורוקרטיה מיותרת והגעה למשרד הרישוי.
עד כה, תלמיד שביקש להתחיל בלימודי הנהיגה, נדרש להצטלם באחת מתחנות הצילום המופעלות על ידי משרד התחבורה, להנפיק את הטופס הירוק ולבצע בדיקת ראייה. לאחר מכן הוא נדרש למלא הצהרה רפואית ולהחתים רופא משפחה, ולהגיש את הטופס למשרד הרישוי כדי שיוכל לבצע את המבחן העיוני.
מעתה, עם סיום ההליך, התלמיד נדרש להגיע עם הטופס הירוק לאחד מאתרי התיאוריה לביצוע מבחן עיוני, ולאחר מכן להגישו לבית הספר לנהיגה. במידה והטופס אבד או התבלה, נדרש התלמיד להתחיל את כל ההליך מההתחלה.
הטופס כולל את תמונת הנבחן, פרטיו האישיים, כשירות רפואית לנהיגה ואת תוצאות המבחנים העיוניים והמעשיים שבוצעו. הבדיקות הרפואיות והמבחן העיוני תקפים לתקופה של שלוש שנים. על פי התקנה, מבקש רישיון נהיגה ימלא את הבקשה לקבלת אי?

חדשות

 • רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

  לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

  קראו עוד...

  רכב זעיר עם כידון

  מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.

  קראו עוד...

  שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

  לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.

  קראו עוד...

  דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים

  ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.

  קראו עוד...

  בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  תכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים

  התכנית הלאומית הרב-שנתית לבטיחות בדרכים יוצאת לדרך. היעד עד סוף העשור: ירידה של 50% במספר ההרוגים והפצועים קשה בתאונות דרכים.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  מסירת מידע וציוד בנוגע לטיפול ברכב

  הנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה פרסמה ב-26.1.21 מסמך בנוגע לחובת מסירת מידע וציוד בנוגע לטיפול ברכב.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  ועדת הכלכלה אישרה את השימוש בטכוגרף הדיגיטלי

  צעד חשוב להגברת בטיחותם של משאיות ואוטובוסים. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות חדשות המסדירות את מערך הפיקוח והאכיפה על כלי רכב כבדים, ובהם השימוש בטכוגרף דיגיטלי.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  זהירות, רוכב אופניים בשטח המת

  משרד התחבורה יחל השבוע בניסוי ("פיילוט") לבחינת מערכת בטיחות חדשנית המתריעה בפני נהג האוטובוס על מצבים מסוכנים המתרחשים ב"שטח המת" בצדי האוטובוס.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...

  תכנית חדשה: השתלמות מקצועית למובילים

  ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תכנית להגברת בטיחותם בדרכים של כלי רכב המובילים מטענים כבדים.

  קראו עוד...

  מחירון רכב משומש שיתופי וחינמי

  החל מיום ראשון, ה-1 לנובמבר, בעת העברת הבעלות על רכב, יתבקשו המוכר והקונה לדווח על מחיר הרכב.

  קראו עוד...

  הדלקת אורות ביום

  תזכורת: החל מיום ראשון, 1 בנובמבר 2020 עד 31 במרץ 2021, חלה חובה להדליק אורות גם ביום. הכנסו לפרטי הרכב החייבים לפי סוגי הדרכים.

  קראו עוד...

  קורונה - הארכת תוקפם של רישיונות רכב ונהיגה

  צו תעבורה והוראת שעה שפורסמו ברשומות ב-25.9.20, מאריכים את תקפם של רישיונות הנהיגה ב-90 יום והרכב ב-60 יום. יש עוד פרטים.

  קראו עוד...

  הארכה לבדיקת חורף

  הוראת שעה קובעת שבדיקת החורף החלה על כלי רכב מסוימים אפשרית השנה עד סוף נובמבר 2020 (במקום סוף אוקטובר).

  קראו עוד...

  שלוש מערכות בטיחות חדשות שיזכו בהטבות מס

  הטבות מס אושרו למערכת בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, התרעה במצב של עייפות והסחת דעת ולמניעת שכחת ילדים ברכב, החל מינואר 2021.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות והחלפת שמשה קדמית ברכב

  אגף הרכב ושרותי תחזוקה פרסם בתחילת ספטמבר 2020 את ההודעה שלהלן והפיץ אותה לידיעת איגוד שמאי הרכב, איגוד המוסכים, איגוד יבואני הרכב, איגוד קציני בטיחות, איגוד מכוני רישוי, מוסכים לזגגות רכב ולידיעת כלל הציבור.

  קראו עוד...

  בזכות הקורונה: לא יוגבל רישיון הנהיגה של חייב בתשלום מזונות

  זאת על פי הוראת שעה שתוקפה עד 27.2.2021. שר המשפטים יוכל להאריך את תוקף ההוראה.

  קראו עוד...

  נהיגה נכונה - דחיית ביצוע קורסים

  נהגים הנדרשים לבצע קורס נהיגה נכונה בעקבות צבירת נקודות או קורסי רענון יקבלו הארכה לביצוע הקורסים עד ל-1 במרס 2021.

  קראו עוד...

  חידוש רישיון נהיגה ורישיון רכב באמצעות זיהוי קולי חכם

  השירות מאפשר לבצע חידוש רישיונות נהיגה ורכב באמצעות זיהוי קולי, ללא כל תלות במענה אנושי ובשעות פעילות המוקד.

  קראו עוד...

  גלגל חילוף (רזרבי) ברכב כבד

  האם ניתן לקבל פטור מגלגל רזרבי במשאיות? התשובה היא כן, אולם יש לפעול לפי נוהל משרד התחבורה המצורף.

  קראו עוד...

  שינויים בדיני התעבורה ובתמרורים.

  פורסמו ב-22.7.20, בתוקף מ-21.8.20. שינויים רבים נוגעים לאופניים ויש עוד.

  קראו עוד...

  גלגינוע (קורקינט) המוות

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ב-27.5.20 את נתוניה לגבי תאונות דרכים בשנת 2019. מהנתונים עלה כי ב-2019 אירעו 12,670 תאונות דרכים עם נפגעים - עלייה של 0.9% ביחס ל-2018.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת מאפרות ברכב

  בוטלה תקנה 362 הקובעת כי: "ברכב מנועי - למעט אוטובוס, מונית, אופנוע ותלת אופנוע - יותקנו מאפרות במספר ובמקומות המאפשרים את השימוש בהן לכל אדם הנמצא בתוך הרכב מבלי שיצטרך לעזוב את מושבו".

  קראו עוד...

  סוף ל"טופס הירוק"

  מעתה תלמיד נהיגה יגיש את הבקשה ללימוד נהיגה (הטופס הירוק) באופן מקוון באתר משרד התחבורה וימלא הצהרת בריאות רפואית. במידה והצהרת הבריאות תקינה, התלמיד יצטלם באחת מתחנות הצילום ויבצע בדיקת ראייה, שתעודכן "און-ליין" בטופס המקוון.

  קראו עוד...

  הצהרת בריאות כל 5 שנים

  מעתה על קצין הבטיחות בתעבורה בתאגיד לדרוש הצהרת בריאות מהנהגים אחת ל-5 שנים במקום אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  שינוי בשיטת הניקוד – הקלה וסימן שאלה

  רישיון הנהיגה של הצובר 36 נקודות תקפות בשיטת הניקוד ייפסל, כבעבר, לשלשה חודשים, אך לא יידרש למבחן עיוני. הייתכן?

  קראו עוד...