יותר בטיחות בהובלת מטענים

ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

תחילתן של התקנות, למעט 183ג ו-364ט ב-1.7.2022.

 
הוספת הגדרה לתקנה 1:
"מטען בתפזורת" - מטען שעלול להישפך או לזלוג מהרכב בעת הובלתו, לרבות מטען שבהובלתו עלול להתאבך אבק או לרחף אל מחוץ לרכב המוביל."
 
תקנה 85(א)(4) הורחבה:
"המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישמטו ולא יתרופפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח, וברכב מסוג N3 ,N2 ו-O, למעט גרור חקלאי, המטען מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 - חלק 1 - "אבטחת מטענים ברכב מסחרי: שיטות ודרישות, מדצמבר 2015 ", כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד, וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים, וזאת למעט הובלת גלילי פלדה ברכב מסוג N3, שאותם יהיה ניתן להוביל בתוך עריסה ייעודית המאובטחת לרכב המוביל באמצעות התקני חיבור סובב מהסוג האמור בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות".
 
תקנה 85(א)(6), לפיה "גובה המטען בתפזורת אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות... והמטען מכוסה בכיסוי מתאים..." נמחקה והועברה לתקנה 86
 
נוספה תקנה 85(א1): השתלמות מקצועית
"לא יוביל אדם מטען, ובעל הרכב או מי שהשליטה עליו לא יורה ולא ירשה להוביל מטען, ברכב מסוג, N3 אלא אם כן עבר נהג הרכב המוביל את המטען השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, כאמור בתקנה 183ג; הודעה על הגורמים שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית כאמור בתקנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד."
 
תקנה 86 נוסחה מחדש:
כותרת התקנה, במקום "חומר נשפך" תהיה "מטען בתפזורת".
תוכן התקנה: "לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב מטען בתפזורת אלא ברכב שיועד לכך, כאשר גובה המטען אינו עולה על גובה דופנות הארגז של הרכב, לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב, וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו בהתאם לדרישות פרק ד' בתקן אבטחת מטענים."
 
נוספה תקנה183ג: השתלמות מקצועית למחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182 או 183.
תחילתה של התקנה ב-1.7.2021.
"(א) המחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182 או 183 שהיה בתוקף במועד פרסומן של תקנות אלה חייב בביצוע השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, כפי שאישרה רשות הרישוי אצל גורם שאישרה להעברת ההשתלמות המקצועית, בהיקף שלא יפחת משמונה שעות, עד 1.7.2022;  הודעה על הגורמים שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית כאמור בתקנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד."
"(ב) גורם שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית ידווח לרשות הרישוי על ביצוע השתלמות בידי חייב כאמור בתקנת משנה)א) ורשות הרישוי תציין את דבר ביצוע ההשתלמות ברישיונו."
 
נוספה תקנה 364ט: "חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי".
תחילתה של התקנה ב-1.7.2021.
"לא יירשם לראשונה רכב מסוג N3 ,N2 ו-O ולא יחודש רישיונו של רכב כאמור אלא אם כן מותקנות בו נקודות עיגון בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 - חלק 2 - "רתום ואבטחה של מטענים ברכב מסחרי: נקודות עיגון, מדצמבר 2015" כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור במשרד באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים. "
 
6 נקודות בשיטת הניקוד יירשמו למי שיורשע ב-:
1. הובלת מטען שאינו מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן אבטחת מטענים, או הובלת מטען ברכב מסוג N3 על ידי נהג שלא עבר השתלמות מקצועית בנושא יישום תקן אבטחת מטענים.
2. הובלת מטען בתפזורת לא מכוסה או מכוסה בכיסוי שאינו מקיים את דרישות פרק ד' לתקן אבטחת מטענים.
 
קנס 750 ₪ על עבירה על תקנה 85(א1):
"לא יוביל אדם מטען, ובעל הרכב או מי שהשליטה עליו לא יורה ולא ירשה להוביל מטען, ברכב מסוג, N3 אלא אם כן עבר נהג הרכב המוביל את המטען השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים."
 
 

חדשות

 • בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  תכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים

  התכנית הלאומית הרב-שנתית לבטיחות בדרכים יוצאת לדרך. היעד עד סוף העשור: ירידה של 50% במספר ההרוגים והפצועים קשה בתאונות דרכים.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  מסירת מידע וציוד בנוגע לטיפול ברכב

  הנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה פרסמה ב-26.1.21 מסמך בנוגע לחובת מסירת מידע וציוד בנוגע לטיפול ברכב.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  ועדת הכלכלה אישרה את השימוש בטכוגרף הדיגיטלי

  צעד חשוב להגברת בטיחותם של משאיות ואוטובוסים. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות חדשות המסדירות את מערך הפיקוח והאכיפה על כלי רכב כבדים, ובהם השימוש בטכוגרף דיגיטלי.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  זהירות, רוכב אופניים בשטח המת

  משרד התחבורה יחל השבוע בניסוי ("פיילוט") לבחינת מערכת בטיחות חדשנית המתריעה בפני נהג האוטובוס על מצבים מסוכנים המתרחשים ב"שטח המת" בצדי האוטובוס.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...

  תכנית חדשה: השתלמות מקצועית למובילים

  ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תכנית להגברת בטיחותם בדרכים של כלי רכב המובילים מטענים כבדים.

  קראו עוד...

  מחירון רכב משומש שיתופי וחינמי

  החל מיום ראשון, ה-1 לנובמבר, בעת העברת הבעלות על רכב, יתבקשו המוכר והקונה לדווח על מחיר הרכב.

  קראו עוד...

  הדלקת אורות ביום

  תזכורת: החל מיום ראשון, 1 בנובמבר 2020 עד 31 במרץ 2021, חלה חובה להדליק אורות גם ביום. הכנסו לפרטי הרכב החייבים לפי סוגי הדרכים.

  קראו עוד...

  קורונה - הארכת תוקפם של רישיונות רכב ונהיגה

  צו תעבורה והוראת שעה שפורסמו ברשומות ב-25.9.20, מאריכים את תקפם של רישיונות הנהיגה ב-90 יום והרכב ב-60 יום. יש עוד פרטים.

  קראו עוד...

  הארכה לבדיקת חורף

  הוראת שעה קובעת שבדיקת החורף החלה על כלי רכב מסוימים אפשרית השנה עד סוף נובמבר 2020 (במקום סוף אוקטובר).

  קראו עוד...

  שלוש מערכות בטיחות חדשות שיזכו בהטבות מס

  הטבות מס אושרו למערכת בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, התרעה במצב של עייפות והסחת דעת ולמניעת שכחת ילדים ברכב, החל מינואר 2021.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות והחלפת שמשה קדמית ברכב

  אגף הרכב ושרותי תחזוקה פרסם בתחילת ספטמבר 2020 את ההודעה שלהלן והפיץ אותה לידיעת איגוד שמאי הרכב, איגוד המוסכים, איגוד יבואני הרכב, איגוד קציני בטיחות, איגוד מכוני רישוי, מוסכים לזגגות רכב ולידיעת כלל הציבור.

  קראו עוד...

  בזכות הקורונה: לא יוגבל רישיון הנהיגה של חייב בתשלום מזונות

  זאת על פי הוראת שעה שתוקפה עד 27.2.2021. שר המשפטים יוכל להאריך את תוקף ההוראה.

  קראו עוד...

  נהיגה נכונה - דחיית ביצוע קורסים

  נהגים הנדרשים לבצע קורס נהיגה נכונה בעקבות צבירת נקודות או קורסי רענון יקבלו הארכה לביצוע הקורסים עד ל-1 במרס 2021.

  קראו עוד...

  חידוש רישיון נהיגה ורישיון רכב באמצעות זיהוי קולי חכם

  השירות מאפשר לבצע חידוש רישיונות נהיגה ורכב באמצעות זיהוי קולי, ללא כל תלות במענה אנושי ובשעות פעילות המוקד.

  קראו עוד...

  גלגל חילוף (רזרבי) ברכב כבד

  האם ניתן לקבל פטור מגלגל רזרבי במשאיות? התשובה היא כן, אולם יש לפעול לפי נוהל משרד התחבורה המצורף.

  קראו עוד...

  שינויים בדיני התעבורה ובתמרורים.

  פורסמו ב-22.7.20, בתוקף מ-21.8.20. שינויים רבים נוגעים לאופניים ויש עוד.

  קראו עוד...

  גלגינוע (קורקינט) המוות

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ב-27.5.20 את נתוניה לגבי תאונות דרכים בשנת 2019. מהנתונים עלה כי ב-2019 אירעו 12,670 תאונות דרכים עם נפגעים - עלייה של 0.9% ביחס ל-2018.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת מאפרות ברכב

  בוטלה תקנה 362 הקובעת כי: "ברכב מנועי - למעט אוטובוס, מונית, אופנוע ותלת אופנוע - יותקנו מאפרות במספר ובמקומות המאפשרים את השימוש בהן לכל אדם הנמצא בתוך הרכב מבלי שיצטרך לעזוב את מושבו".

  קראו עוד...

  סוף ל"טופס הירוק"

  מעתה תלמיד נהיגה יגיש את הבקשה ללימוד נהיגה (הטופס הירוק) באופן מקוון באתר משרד התחבורה וימלא הצהרת בריאות רפואית. במידה והצהרת הבריאות תקינה, התלמיד יצטלם באחת מתחנות הצילום ויבצע בדיקת ראייה, שתעודכן "און-ליין" בטופס המקוון.

  קראו עוד...

  הצהרת בריאות כל 5 שנים

  מעתה על קצין הבטיחות בתעבורה בתאגיד לדרוש הצהרת בריאות מהנהגים אחת ל-5 שנים במקום אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  שינוי בשיטת הניקוד – הקלה וסימן שאלה

  רישיון הנהיגה של הצובר 36 נקודות תקפות בשיטת הניקוד ייפסל, כבעבר, לשלשה חודשים, אך לא יידרש למבחן עיוני. הייתכן?

  קראו עוד...